Снимки на ТЕЦ „Брикел“ от 17.02.2021 до 01.03.2021, Автор: Стефан Николов © Стефан Николов

До 23 май 2021 г. можете да изпратите писмо до Изпълнителна агенция по околна среда, за да изразите позицията относно искането за ново разрешително на ТЕЦ „Брикел“. *

Централата до град Гълъбово, свързвана с бизнесмена Христо Ковачки, планира да замени част от използваното гориво (въглища) с биомаса и нефтошисти в следното съотношение:

– биомаса до 979 тона на денонощие и до 357 335 тона годишно;

– нефтошисти до 490 тона на денонощие и до 178 850 тона годишно.

Писмата могат да бъдат изпращани на следните адреси на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС):
Адрес: гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, п.к. 251
Ел. поща: [email protected]

Това е поредното предложение за смяна на горивото на ТЕЦ „Брикел“ без инвестиции за подобряване на техническата база. Безпокойството ни идва от това, че се предлага използването на по-замърсяващи горива с цел намаляване на разходите на оператора и пренебрегване на качеството на живот на хората в района.

Община Гълъбово е единственото място на територията на Европейския съюз, където все още е налице системно и постоянно нарушаване на нормите за опазване на човешкото здраве по показател серен диоксид. През 2019 г. средночасовата норма е нарушена 95 пъти, а среднодневната – 10 пъти, а аларменият праг – 3 пъти. Наред с това, в общината системно се нарушават и нормите за фини прахови частици.

Законодателството за контрол и превенция на промишленото замърсяване предполага постоянно подобряване на инсталациите, така че да са в крак със съвременното развитие на технологиите. При ТЕЦ „Брикел“ наблюдаваме обратното. Изграждането на втора сероочистка се отлага най-рано до 2025 г. Не се предвиждат други технически подобрения на екологичното представяне на инсталацията. Централата придвижва да замени част от въглищата с нефтошисти, чието пепелно съдържание е повече от два пъти по-високо – 70-78%, сравнено с 30-39% пепелност на въглищата. Това означава, че ще се съхраняват много по-големи количества отпаден продукт в депото на централата, което се намира в непосредствена близост до населени места и нееднократно е било източник на значително замърсяване на въздуха заради лоша поддръжка и рекултивация.

Освен това, операторът посочва в няколко абзаца, че инсталацията не може да се постигне нормите за серен диоксид съгласно европейското и националното законодателство и иска разрешение да не ги спазва. 

Работата без пречиствателни съоръжения, честите аварии и нарушения на екологичното законодателство, в допълнение към факта, че ТЕЦ „Брикел“ се намира в непосредствена близост до жилищни и обществени сгради, трябва да безпокоят жителите както на близките населени места, така и на всички в региона.

Ето защо всеки заинтересован гражданин може да подаде своето становище до 26 април на адреса на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС): гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, п.к. 251

Ел. поща: [email protected]

За улеснение на заинтересованите граждани, може да използвате Общите насоки за писане на становище относно допълненото заявление за разрешително на ТЕЦ “Брикел“

*На страницата на ИАОС е публикувано ново съобщение, с което поради техническа грешка в първоначалното съобщение, е предоставен нов срок за обществена консултация – до 23 май.“