Организацията се присъединява към становищата против измененията в Закона за водите и Наредбата за повърхностните води

„Грийнпийс“ – България се присъединява към становищата на WWF България, Сдружение за дива природа „Балкани“ и клуб „Балканка“ против измененията в Закона за водите и Наредбата за повърхностните води.

Предвидените промени улесняват процедурите за изграждане на ВЕЦ, което отваря възможност за злоупотреби и заобикаляне на забраните за подобни съоръжения в защитени зони и територии. Поправките са непълни, нямат разумна аргументация, противоречат на цялото относимо законодателство и будят съмнения за лобизъм в частни интереси. Нещо повече, така предложени, поправките могат да доведат до наказателни процедури срещу страната ни, тъй като нарушават Европейската директива за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна.

Напомняме, че според новия ни научен доклад – „Неутолимата жажда на енергетиката“, изготвен съвместно с изследователски екип от Института по екологични науки на Факултета по природни науки в Лайденския университет, водните ресурси в България са уязвими. Производството на енергия от източници, зависими от вода, е икономически неизгодно и в съчетание с климатичните промени може да доведе до значителен воден недостиг в обзоримо бъдеще.

Вземайки предвид, че страната ни вече е изправена пред значителен недостиг на водни ресурси заради един източник на енергия (въглищата), то продължаващото развитие на друг източник на енергия, който е силно зависим от водните ресурси, единствено би могло да задълбочи този проблем.

В България вече сме били свидетели на пагубните ефекти на ВЕЦ, управлявани при липса на прозрачност и контрол. Такъв е случаят със системата от вецове по течението на река Благоевградска Бистрица, построена върху територии от Национален парк Рила и Натура 2000. По проект е трябвало електричество да се произвежда само с питейната вода на Благоевград, но осем години по-късно се оказва, че е използвано два пъти по-голямо количество вода от позволеното и в реката не са останали дори жаби.

Днес, изправени пред загуби на биоразнообразие и пред климатични промени без прецедент в историята, е нужно да помним, че водата е критичният ресурс, чрез който осъзнаваме ефектите от тези проблеми, и е нужно да полагаме максимални усилия, за да опазим водното си богатство.

В тази връзка, настояваме предложените промени да бъдат оттеглени, а либерализирането на режима на водовземане на бъде внимателно анализирано.

Прочетете становищата ни тук: