От „Грийнпийс“ – България изготвихме доклад за ползите от една бъдеща строго защитена зона в българската част на Черно море заедно с учени от Института по океанология „Професор Фритьоф Нансен“ на БАН. В него разглеждаме принципните ползи от строго защитените зони за морската екосистема, както и ключовите правни режими за създаването им в нашата акватория.
Докладът също така представя задълбочени данни за това къде в българската част на морето е най-подходящо да се обяви такава зона. 

Живо Черно море © Studio Punkt / „Грийнпийс“ – България

Учените от Института по океанология на БАН подчертават критичната нужда да бъде създадена строго защитена зона в Черно море, за да бъде опазен ефективно животът в него. Според доклада голяма част от дъното е подложено на натиск от нерегулирани практики, повечето морски видове са в състояние на свръхексплоатация, а за морето не се полагат цялостни грижи. Обявяването на строго защитена зона може да доведе до четирикратно увеличение на броя и размера на морските видове и до по-цялостен контрол върху вредните практики. 

Черно море е крехка екосистема и балансът в нея е подложен на множество рискове. Сред тях са редица човешки дейности като прекомерния улов, нерегламентираното тралене, унищожаването на редки местообитания, замърсяването, еутрофикацията, големите газови индустриални проекти и войната в Украйна.

Въпреки тези предизвикателства, природата има способността да се възстановява, стига да ѝ се предостави необходимата подкрепа. В България създаването на строго защитени зони или морски резервати е жизненоважна стъпка към това възстановяване.

Можете да се запознаете с разработката на учените в илюстрованата кратка версия на доклада.

Пълния текст на доклада можете да прочетете тук.