#ObnovitelnéZdroje #Ovzduší #ZměnaKlimatu

Spolu pro klima

Vyzvěte vládu, aby plnila Pařížskou dohodu. Společně můžeme věci změnit!

Jdu do toho

Česká vláda, přesněji politické vedení naší země má před sebou tři rozhodnutí, které prokáží, jak moc to s ochranou klimatu myslí vážně. Rozhodnutí to jsou jasná a pro každého, kdo chce chránit klima i velmi jednoduchá. Projděte si všechny tři kauzy, které nyní mohou naši politici ovlivnit

Česká republika se v globální dohodě o klimatu, která byla v roce 2015 uzavřena v Paříži, zavázala že bude snižovat emise skleníkových plynů. Cílem by mělo být dosáhnout klimatické neutrality, tedy vypouštět tolik uhlíku, kolik ho dokážeme v životním prostředí zachytávat, například správnou péčí o krajinu či rozumným zalesňováním. V Evropské unii nyní probíhá debata, zda se vyspělé evropské země zavážou dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2050 nebo až později. Česká republika společně s Polskem tuto progresivní dohodu blokují.

Pařížská dohoda operuje se snížením globálního oteplování na průměrný nárůst teploty o 1,5 °C ve srovnání s předindustriální érou. Podle řady současných vědeckých studií dosavadní závazky nestačí a nepřistoupí-li státy k razantnějším opatřením, bude tato hodnota překročena a bude hrozit, že se přiblížíme katastrofickým scénářům, v nichž se probíhající klimatická krize vymkne jakékoli kontrole.

Počerady, Bílina a Chvaletice. 3 rychlé a jednoduché kroky pro ochranu klimatu

Česká vláda by tak podle Greenpeace měla na požadavek Evropské unie přistoupit. Ještě před tím ovšem může schválit tři rychlá opatření, která budou mít vliv na ukončení energetické závislosti na uhlí, které má v současnosti řešit nedávno ustanovená uhelná komise.

Neudělovat výjimku hnědouhelné elektrárně Chvaletice a elektrárnu zavřít

Úředníci Pardubického kraje rozhodli, že hnědouhelná elektrárna Chvaletice dostane výjimku z nových emisních limitů, a může tak vypouštět do ovzduší nadlimitní množství rtuti a oxidů dusíku. Důvodem, proč společnost Sev.en, kterou vlastní kontroverzní miliardář Pavel Tykač, tuto výjimku potřebuje je fakt, že hodlá v budoucnosti spalovat levnější a méně kvalitní hnědé uhlí z dolu Vršany. Pokud by tedy chtěly Chvaletice snížit emise rtuti, musely by snížit objem vyrobené elektřiny spolu s množstvím vypouštěných skleníkových plynů snížit i zisk společnosti Sev.en. Díky výjimce ušetří Tykač investici přibližně 1,4 miliardy korun, tyto peníze však budou vyměněny za zdraví obyvatel České republiky. Pokud někdo chce i v budoucnosti provozovat uhelnou elektrárnu a vydělávat na ní, měl by tak činit podle pravidel chránících zdraví občanů. Greenpeace rozhodně nesouhlasí s udělením výjimky z emisních limitů a požaduje důslednou péči o zdraví českých obyvatel a čistotu životního prostředí. Odpustky ve formě výjimek jsou v dnešní době nepřijatelné. Hnědouhelné elektrárny – a především velkou elektrárnu ve Chvaleticích – bychom měli co nejdřív uzavřít.

Utlumit těžbu ve velkolomu Bílina

Velkolom Bílina © (c) Greenpeace - Ibra Ibrahimovič

Velkolom Bílina v Ústeckém kraji patří k největším dodavatelům hnědého uhlí v ČR. Lidé v tomto kraji jsou vystaveni nejvyšším hladinám emisí oxidu síry a oxidů dusíků ze všech krajů ČR. Patří mezi oblasti s nejnižším průměrným věkem (40,9 let), ale také nejvyšší úmrtností (11,2 zemřelých na 1000 obyv.) a nejnižší nadějí na dožití (o 2 roky méně než je průměr ČR u obou pohlaví). Na všech těchto aspektech se podílí hnědé uhlí, těžené v Bílině. Bílina se přitom zásadně nepodílí na zaměstnanosti místních v kraji, v těžbě tvoří jen 1,7 % pracovních míst. Greenpeace považuje za absurdní, že v situaci, kdy českou krajinu decimuje vedro a sucho vyvolané klimatickou krizí a řada vědeckých studií hovoří o nutnosti začít okamžitě snižovat emise skleníkových plynů, se v České republice těžba uhlí neutlumuje, ale naopak se uvažuje o prolomení těžebních limitů. Uhlí vytěžené v Bílině společně se skleníkovými plyny uvolňuje i další znečištění – oxidy dusíku, síry, rtuť, prach a další nebezpečné látky. Těžba obtěžuje své okolí nadlimitním hlukem a prachem, dolování převrátí naruby několik kilometrů krajiny a zničí se nenahraditelné biologicky cenné lokality – například mokřad Venuska. Greenpeace proto požaduje neprolamovat nově limity těžby a těžbu v Bílině utlumovat podle původních plánů.

Neprodávat elektrárnu Počerady, ale urychleně ji zavřít

Elektrárna Počerady

Hnědouhelná elektrárna Počerady uvedená do provozu v 70. letech je podle řady studií úplně nejhorší elektrárnou ČEZ z hlediska znečištění a zdravotních nákladů. V roce 2018 vypustila do atmosféry přes 5,5 milionu tun oxidu uhličitého. Podobné hodnoty udržuje elektrárna Počerady každý rok. Jde o adekvátní množství emisí, jaké vyprodukují všechna nákladní auta v ČR. ČEZ se již jednou v roce 2017 pokusil prodat Počerady společnosti Sev.en patřící kontroverznímu miliardáři Pavlu Tykačovi. Tykač má na nákup elektrárny opci a pokud dozorčí rada polostátního ČEZu do konce prosince nezasáhne, získá ji za mnohem menší cenu, než jakou nabízel v původní nabídce. Ani z ekonomického hlediska tedy tento prodej nedává smysl. Greenpeace požaduje, aby ČEZ své uhelné elektrárny neprodával soukromým firmám, jejichž jediným měřítkem je zisk, a místo toho je v zájmu české společnosti a zdraví obyvatel co nejrychleji odstavoval. ČR je sedmým největším vývozcem elektřiny na světě, proto pro ni z energetického hlediska nemůže být problém okamžitě uzavřít největšího znečišťovatele životního prostředí – elektrárnu Počerady.

Také si myslíte, že bychom měli začít chránit klima? Připojte se k výzvě české vládě, aby udělal maximu pro to, aby nárůst globální průměrné teploty nepřesáhl 1,5°C.