Výsledek představuje možné scénáře vývoje české energetiky a dopravy, které by měly dosáhnout prakticky nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050. Modely zahrnují kromě výroby elektřiny i kompletní výrobu tepla v ČR a také sektor dopravy (mimo mezinárodní leteckou dopravu). Součástí nejsou naopak procesy a sektory, kde vznikají emise skleníkových plynů, které nepocházejí ze spalování fosilních paliv – například zemědělství, odpady či různé nespalovací průmyslové procesy (například výroba cementu). Nejedná se tedy o studii uhlíkové či klimatické neutrality, ale o studii úplného odklonu od fosilních paliv pro výrobu energie a dopravu.

Hlavní závěry Energetické revoluce 2021

1) S uhlím můžeme skončit v roce 2030 

Česko zbytečně spaluje moc uhlí. To lze změnit! Už za 10 let můžeme fungovat bez něj. Dokázalo to další podrobné modelování elektroenergetické soustavy i teplárenství. Je potřeba se však dívat ještě dál – k roku 2050. Aby naše energetika byla bezemisní, je nutné začít s energetickou revolucí hned teď. 

2) V roce 2050 v energetice a dopravě bez ropy a zemní plynu

V roce 2050 již může energetika a doprava fungovat bez fosilních paliv. Nebude to snadné. Jak cíle dosáhnout ukazují scénáře Energetické revoluce, ale najít řešení, které bude slučitelné s ochranou přírody a udržitelným zemědělstvím a lesním hospodařením bude vyžadovat ještě hodně práce. Ochrana klimatu je pro naši budoucnosti stejně nezbytná jako ochrana biodiverzity. Proto studií chceme otevřít diskusi a hledání cest, které zajistí oba cíle – stabilní klima a zdravou přírodu.