W Puszczy Białowieskiej, w Nadleśnictwie Browsk, ruszyły wycinki w ramach aneksu do planu urządzania lasu. Według leśników cięcia mają stanowić zabiegi ochronne ujęte w planie zadań ochronnych Natura 2000, których celem jest zwiększenie udziału gatunków liściastych – zwłaszcza dębu – w chronionych siedliskach grądowych. Jednak materiały zgromadzone przez Fundację Dzika Polska wskazują, że wykonywane prace nie mają nic wspólnego z zabiegami ochronnymi i ochroną przyrody, przeciwnie – dewastują przyrodę Puszczy i są wykonywane wbrew obowiązującym standardom i przepisom. Greenpeace, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Fundacja Greenpeace i Fundacja Dzika Polska apelują do ministra o natychmiastowe wstrzymanie prac sprzecznych z planem zadań ochronnych Natura 2000. objęcie natychmiastowego nadzoru nad pracami.

Przypominamy, że 9 marca br. wiceminister środowiska Edward Siarka, podpisał aneksy do planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Białowieża i Browsk. Organizacje zwracają uwagę, że decyzja zezwalająca na dalsze cięcia wprowadza kolejne zagrożenia dla puszczańskiej przyrody.

Pod wpływem presji społecznej Lasy Państwowe znacznie obniżyły planowany poziom wycinek, zrezygnowały z cięć w starszych drzewostanach i deklarowały, że zaplanowane zabiegi nie będą stanowiły poważnej ingerencji w drzewostan Puszczy i będą wykonywane z uwzględnieniem wrażliwości i dbałości o siedliska. Niestety, jak dowodzą materiały zgromadzone przez Fundację Dzika Polska w 90 letnim drzewostanie ( wydzielenie 147Ca) – Lasy Państwowe po raz kolejny dowiodły, że nie sprawdzają się w roli gospodarza tak cennego i wrażliwego obszaru jakim jest Puszcza Białowieska.

Prace prowadzone są wbrew wielu obowiązującym przepisom, dobrym praktykom i deklaracjom Lasów Państwowych:

 • obejmują kilkunastoarowe powierzchnie w obrębie których wycinane są wszystkie drzewa bez względu na obecność gatunków chronionych, wiek i gatunek drzew, w tym drzewa biocenotyczne, dziuplaste, martwe, co koliduje z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej;
 • na siedlisku grądowym wycinane są dojrzałe graby i ok. 30-letnie dęby, co koliduje z Planem Zadań Ochronnych Natura 2000, który zakłada zwiększenie udziału drzew liściastych, zwłaszcza dębów na takim siedlisku;
 • wycinane i niszczone jest odnowienie naturalne drzew, którego zachowanie, ochronę i wykorzystanie zakłada plan urządzania lasudla tego terenu;
 • pomimo obietnic ministra Siarki, że „żadne harwestery do Puszczy nie wjadą” do prac wykorzystywane są wielotonowe forwardery o szerokości ok. 4 metrów, co wiąże się z przygotowaniem szerokich szlaków zrywkowych w lesie, ogromnym naciskiem na glebę, niszczeniem młodych i pozostawionych drzew. Możliwe jest wykorzystanie znacznie węższych i lżejszych ciągników;
 • wycięte powierzchnie mają być obsadzone drzewami w rządek a następnie ogrodzone,  podczas gdy jest możliwość miejscowego sadzenia na powierzchniach zajętych przez roślinność zielną, lub dosiewania, oraz zabezpieczanie młodników repelentami.

Tego typu fragmenty Puszczy nie powinny być przekształcane w ogrodzone plantacje. Dlatego apelujemy do Ministra Kurtyki  o natychmiastowe wstrzymanie prac stojących w sprzeczności z Planem Zadań Ochronnych Natura 2000, oraz objęcie nadzoru nad prowadzonymi pracami by zapewnić:

 • pozostawianie na powierzchniach  drzew biocenotycznie cennych, w tym drzew martwych;
 • pozostawianie w obrębie siedlisk grądowych drzew liściastych, zwłaszcza dębów, grabów, lip;
 • priorytetową ochronę odnowienia naturalnego drzew;
 • wycofanie z prac wielotonowych forwarderów;
 • zaniechanie przygotowania gleby i zaniechanie sadzenia pod sznurek na rzecz dosiewania i ewentualnego punktowego sadzenia w lukach;
 • ochronę młodych drzew  z wykorzystaniem repelentów, zamiast grodzeń; Puszcza Białowieska jako las o wyjątkowych walorach przyrodniczych zasługuje na najwyższe standardy, a zabiegi ochronne nie mogą być w żaden sposób utożsamiane z regularnym pozyskaniem drewna.
Puszcza Białowieska
Podpisz: Chrońmy stare lasy

Najstarsze i najcenniejsze przyrodniczo lasy Polski znikają. Nie pozwólmy na to, podpisz apel o zwiększenie powierzchni lasów chronionych!

Działaj!