Nie wykorzystujemy potencjału lasów w łagodzeniu zmian klimatu. Państwa unijne muszą ograniczyć tempo pozyskiwania drewna oraz bardziej efektywnie je wykorzystywać, ograniczając jego użycie w wytwarzaniu produktów krótkotrwałych oraz zrezygnować z energii opartej na jego spalaniu.

Lasy mają kluczowe znaczenie dla bioróżnorodności oraz utrzymania stabilności klimatu. Obecnie w krajach UE lasy wchłaniają i magazynują 245,4 mln ton CO2 rocznie. Liczba ta mogłaby wzrosnąć niemal dwukrotnie – do 487,8 mln ton – gdyby obniżono tempo pozyskiwania drewna o jedną trzecią, a gospodarkę leśną oparto na podejściu ekosystemowym.

Tymczasem, zarówno w Europie, jak i w Polsce, pozyskanie drewna wciąż wzrasta. Łączna ilość pozyskiwanego drewna w UE w latach 2000-2018 wzrosła o 20 proc. W Polsce wzrost ten jest jeszcze większy i wynosi aż 70 proc.

Pożądanym działaniem jest prowadzenie ekosystemowej gospodarki leśnej nakierowanej na odbudowę lasów o charakterze naturalnym. Stworzyłoby to możliwość rozrastania się i pojawiania się rodzimych gatunków drzew, najlepiej dostosowanych do zmieniających się warunków środowiskowych. W analizie zwraca się także uwagę, że części starych drzew nie należy wycinać wcale. Gdy umierają one w sposób naturalny i pozostają w lesie, stają się miejscem do życia dla gatunków zagrożonych wyginięciem.

Pobierz