#Skog

Stoppa SCAndalen

Engagera dig

Jag går genom skogen. Det är inte lätt, jag klättrar över mosstäckta lågor, hittar min väg genom ridåer av lav som hänger från grenarna på gamla träd, sjunker ner i ett hål i marken, maskerat av en växtmatta. Allt omkring mig är ett myller av färger, dofter och former. Detta är en riktig, orörd, naturlig gammal skog. Det är hem till en mångfald av arter, och utgör den typen av skog som man inte hittar så ofta. Tallarna här är några hundra år gamla, medan skogen har flera tusen år på nacken. Det ger mig perspektiv och ett lugn som jag inte finner någon annanstans.

Jag passerar en gammal asp med en plastbit runt stammen. Plastbiten är en snitsling – en markering för en avverkningsgräns som företaget (SCA AB) satt upp för förarna av skogsmaskinerna. På andra sida aspen öppnar sig ett landskap av nedkörda stubbar, uppriven mark, och några enstaka träd som ser ut som ledsna föräldralösa barn. Kalhygget ligger på toppen av ett litet fjäll. Jag ser ut över det jämtländska skogslandskapet, det är en lapptäcke av mörkare bitar  – kvarstående skogar – och ljusare grönbruna fläckar – kalhyggen och nyplantage. De ljusa fläckarna är klart flera.

Den magiska levande skogen som jag vandrat ut från står i kön för att förvandlas till just en sådan ljus fläck, en förlorad oersättlig skog som kommer att återplanteras, i bästa fall med jämna rader av svensk tall, och i värsta fall med lika täta rader av den förödande och importerade Contortatallen. I vilket fall kommer det rikliga och mångfaldiga livet som skogen kokade av att försvinna. Många tallar är ingen skog.

Jag är här för att bevittna och dokumentera hur SCA och andra svenska bolag bedriver skogsbruk. Vi befinner oss i en så kallad ”värdetrakt” ett skogslandskap som enligt Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har ”särskilt höga ekologiska bevarandevärden”. Det finns 366 sådana landskap i den boreala svenska skogen. Det är just där som myndigheterna vill prioritera skogsskyddet för att bevara den snabbt försvinnande biologiska mångfalden i svenska skogar – vilket dessutom krävs utifrån nationella lagar och mål, samt de internationella överenskommelserna Sverige åtagit sig att upprätthålla.

Samtidigt fortsätter avverkningen inom värdetrakterna. SCA har hävdat att deras avverkningar inte förstör naturvärdena i värdetrakter. Vi är här för att kontrollera det påståendet.

Mellan mars och september förra året genomförde Greenpeace sex stycken expeditioner till tre olika skogsbolags skogar. Tillsammans med oberoende skogsexperter inventerade vi 31 avverkningsanmälda skogar i sju olika värdetrakter i Jämtland och Västernorrland. Vad vi upptäckte var högst oroande. I nästan varje fall kunde man konstatera att skogarna hyser höga naturvärden, att de är hem till rödlistade arter och att de klart uppfyller kraven för skydd. Resultat av alla dessa inventeringar har vi samlat här.

Om skogar likt dessa 31 exempel  fortsätter att försvinna kommer det inte finnas något värde kvar i värdetrakterna. De blir, i princip, värdelösa.

För att Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets gedigna kunskapsunderlag ska vara värdefullt behöver man stoppa avverkningar i de karterade områdena så att samhället får en chans att faktiskt använda kunskapsunderlaget. För att kunna tjäna sitt syfte som ”stöd för strategisk miljöplanering” behöver ju värdetrakterna finnas kvar medan planeringen pågår.

Det är bekymmersamt om skogsindustrin har planerat sin verksamhet så dåligt att den står och faller med just de här områdena. Om man inte kan ta en paus för avverkning i värdetrakter tills en definitiv granskning har gjorts, så tyder det på ett strukturellt problem inom den svenska skogsnäringen som man behöver komma tillrätta med. De utgör trots allt bara en bråkdel av alla skogar som skogsbolagen besitter.

Jag och de flesta andra förstår att myndighetsarbete tar tid, att man inte kan förvänta sig att alla skyddsvärda skogar får den skydd de behöver över en natt – det kostar pengar, det kräver fältarbete och diskussion med berörda parter. Medan det sker, måste man se till att skogsbolagen tillämpar ett tillfälligt stopp för avverkning inom värdetrakter.