Skog

Levande skogar är helt avgörande för ett klimat i balans och en rik biologisk mångfald. Världens skogar är hem för 80 procent av alla landbaserade djur och växter, reglerar klimatet och förser oss med syre och rent vatten. Här kan du följa vårt arbete för att skydda skog.

Tät grön skog i form av ett hjärta.

50 000 km²

skog i världen försvinner varje år enligt FAO

80%

av världens biologiska mångfald på land lever i skogar

en tredjedel

av koldioxiden från förbränningen av fossila bränslen tas upp av skogar

Kanten av ett kalhygge i en nordisk granskog

Problemet

Regnskogar skövlas för att ge plats åt palmoljeplantager i Sydostasien och Amazonas kalhuggs för att skapa sojaodlingar för djurfoder och betesmarker för boskap och köttproduktion. Skogsbolag letar sig djupare in i de sista orörda skogarna i jakt på timmer, pappersmassa och biobränslen. Nära hälften av all skog på planeten har avverkats de senaste 50 åren och många arter har redan försvunnit, eller riskerar att utrotas.

Det här sättet att använda våra skogar utgör inte bara ett hot mot den biologiska mångfalden, utan även för klimatet. Skogarna fungerar som världens lungor och binder stora mängder kol. När en gammal skog kalhuggs blir klimatskadan dubbel: Stora mängder koldioxid släpps ut, samtidigt som skogens förmåga att binda kol minskar drastiskt. Att skydda världens skogar är därför nödvändigt, även för att vi ska klara av att hantera klimatkrisen.

I Sverige håller vi på att avverka många av de sista gamla skogar vi har kvar. Sveriges yta består till två tredjedelar av skog. Men bara en bråkdel av detta är vad de flesta av oss skulle kalla “riktig” skog, med omkullfallna träd, mossor och ett myllrande djur- och växtliv. Större delen av det som räknas som skog täcks istället av planterade trädåkrar, som med jämna mellanrum kalhuggs och planteras med nya träd.

Läs mer om problemen

Vad är lösningen?

För att klara klimatkrisen och rädda den biologiska mångfalden måste skogsbruket ställas om i grunden och fler värdefulla skogar måste skyddas. Vi måste skapa ett hållbart skogsbruk, som gynnar både de som lever av och i skogen. Ett hållbart skogsbruk gör oss bättre rustade att möta klimatförändringarna, samtidigt som det säkerställer att framtida generationer har samma möjligheter att njuta av skogens växt- och djurliv.

För att skapa ett hållbart skogsbruk måste vi:

– Skydda minst 30 procent av skogarna, såväl i Sverige som globalt.
– Förbjud kalhyggen och inför ett hållbart skogsbruk som bygger på naturlig föryngring och skogsdynamik.
– Sluta använda skogen för att tillverka biobränslen och engångsprodukter. Använd bara skogen till långlivade produkter, som under lång tid kan binda kol.
– Respektera urfolksrättigheter och göra principen om fritt, informerat förhandssamtycke (FPIC) till lag.

Aktivister från Greenpeace är nu på plats i Muonio sameby för att protestera mot Sveaskogs planerade avverkingar av lavskogar som är viktiga renbetesområden.

Vad gör Greenpeace?

Greenpeace kämpar för att säkerställa och skydda levande skogar, såväl i Sverige som globalt. Skogen har en avgörande roll för att klara såväl klimatkrisen som för att rädda den biologiska mångfalden. Tillsammans med forskare vill vi få fler att förstå att skogen är så mycket mer än bara en virkesåker.

I Sverige och världen över arbetar Greenpeace för att rädda skogen och ställa om skogsbruket genom att påverka politiker och företag, skapa debatt och genom aktioner för att hindra skövlingar av skyddsvärda skogar. Vi vill förbjuda dagens kalhyggen och monokulturer och skapa ett hållbart skogsbruk som på lång sikt gynnar hela samhället. Tillsammans med representanter från det samiska samhället kämpar vi för stärkt urfolksrätt och att lyfta samiska perspektiv till makthavare.

Utforska andra ämnen