1 Insamlingspolicy

2 Autogirovillkor

3 Integritetspolicy

4 Cookies policy

5 Copyright

1. Insamlingspolicy

Vårt löfte till dig som givare:

Omtanke
Vi arbetar för att ge dig bästa tänkbara bemötande varje gång du kontaktar Greenpeace. Vi hjälper dig med allt som rör ditt givande och gör vårt bästa för att svara på alla andra frågor som rör Greenpeace verksamhet. Ifall du vill ha hjälp direkt är det bästa alternativet att ringa. Ifall ditt ärende är mindre brådskande kan du skicka oss e-post. Vi prioriterar dig som givare och svarar så snabbt vi kan.

Konfidentialitet
Dina personuppgifter är skyddade hos oss. Greenpeace lämnar inte ut information om dig till tredje part. Detta regleras även av Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan själv begära att få ta del av den information som Greenpeace har om dig.

Transparens
För att du ska känna dig trygg i ditt givande har Greenpeace ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll. Detta innebär att verksamheten granskas årligen för att säkerställa att den håller hög kvalitet och att insamlade medel går dit de ska – minst 75% måste gå direkt till ändamålet. Vidare är Greenpeace medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd som verkar för etisk och professionell insamling.

Återrapportering
Våra givare har rätt att ta del av Greenpeace Nordens årsrapportering där det framgår vad insamlade medel har använts till. Årsrapporten finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida.

Vårt oberoende
Vårt oberoende är en viktig del av vår organisation, vi tar därför inte emot gåvor från företag eller regeringar. Alla bidrag som inkommer till oss gås igenom och eventuella gåvor som inte följer dessa riktlinjer återbetalas.

Återbetalning av gåvor
I det fall en givare, inom en rimlig tidsperiod, begär återbetalning av en gåva, eller återkallar löftet om en gåva, ska detta tillgodoses i möjligaste mån. I det fall en insamlingsorganisation mottager en gåva, som uppenbart är avsedd för en annan insamlingsorganisation, ska denna gåva omedelbart överföras till den aktuella organisationen. Vid tveksamma fall ska givaren kontaktas för att den avsedda mottagaren av gåvan ska kunna fastställas.

Här kan du läsa mer om våra riktlinjer för insamling.

2. Autogirovillkor

• Första dragningen sker den 28:e.

• Du kan när du vill ringa till Greenpeace för att ändra eller avsluta ditt stöd. Du kan också kontakta din bank.

• Genom att använda autogiro bidrar du till att minska Greenpeace administration, vilket gör att vi kan lägga mer resurser på miljöarbetet.

• Greenpeace är skyldiga att tillhandahålla den juridiska texten nedan till alla som stödjer oss via autogiro.

Medgivande till betalning via Autogiro
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denna på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro.

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör.

Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifter genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör.

Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.


Beskrivning
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denna får initiera betalningar från betalarens konto.

Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Du och flera miljoner andra människor gör tillsammans Greenpeace till världens största oberoende miljöorganisation. Vårt ekonomiska oberoende skapar trovärdighet och är en del av vår identitet på samma sätt som icke-våld, forskning och lösningsfokus.

Det är ditt ekonomiska bidrag som driver organisationen framåt. Det är ditt engagemang och moraliska stöd som tvingar våra politiker och andra makthavare att lyssna. Det är du som håller våra fartyg flytande och våra kontor öppna världen över. Som givare är du själva förutsättningen för Greenpeace existens.

3. Integritetspolicy

SAMMANFATTNING

Greenpeace i Sverige (org nr: 85 72 04 – 4280) har en grundläggande skyldighet att hålla dina personuppgifter säkra så att du kan känna dig trygg när du stödjer oss och tar del av våra kampanjer. Här kan du läsa om vi behandlar dina personuppgifter.

När Greenpeace samlar in personuppgifter, oavsett kanal, är det vår skyldighet att se till att det sker på ett ansvarsfullt sätt. I många fall, som exempelvis på vår webbsida eller när du talar med våra värvare eller volontärer på gatan, görs det direkt av Greenpeace. Dina uppgifter kan däremot i vissa fall samlas in på uppdrag av Greenpeace av en tredje part som har anlitats av Greenpeace. När dina uppgifter samlas in av en tredje part är de juridiskt skyldiga att endast behandla dina uppgifter enligt de ändamål som tydligt satts upp av Greenpeace.

I de flesta fall kommer Greenpeace be om ditt namn, kontaktuppgifter, personnummer och betalningsuppgifter för att kunna behandla din gåva och skickar dig information enligt nedan. Ibland kan vi efterfråga ytterligare information som kan vara till hjälp i våra kampanjer eller för att hålla vår kommunikation relevant för just dig, till exempel några kampanjområden eller gåvointressen som särskilt intresserar dig.

Greenpeace kommer aldrig sälja dina uppgifter vidare till någon annan organisation eller någon annan tredje part. Greenpeace kommer heller aldrig dela eller byta dina uppgifter med en annan organisation eller annan tredje part om vi inte tydligt har understrukit det (exempelvis om vi ska lämna in en namninsamling till regeringen). För att hålla våra administrativa kostnader så låga som möjligt (så att mer av våra insamlade medel kan gå till ändamålet) kontrakterar vi vid behov externa parter för att behandla uppgifter eller se till att de är uppdaterade. Denna process kan innebära hantering av gåvor eller för att samla in pengar för oss. I dessa fall ger vi endast extern part tillgång till de uppgifter som de behöver för att hantera behandlingen och vi ger dem inte tillåtelse att använda dem för några andra ändamål.

Om du har några särskilda frågor om hur Greenpeace behandlar dina uppgifter som inte har besvarats i den här informationen är du välkommen att kontakta oss genom att maila till [email protected] eller ringa på 08-702 70 70. Du kan även skicka brev till oss på följande adress: Box 151 64, 104 65, Stockholm.

Denna policy gäller Greenpeace i Sverige. Den gäller inte andra Greenpeace kontor utanför Sverige eller andra organisationer som vi eventuellt kan komma att hänvisa dig till. Deras integritetspolicyer kan skilja sig från den här och du bör se över dem innan du lämnar dina uppgifter.

Genom att lämna dina uppgifter till Greenpeace accepterar du härmed denna integritetspolicy och ger Greenpeace rätt att samla, lagra och behandla dina uppgifter på de sätt som förklarats.

Vi respekterar våra givares integritet, och inser behovet av skydd och hantering av dina personliga uppgifter. När vi samlar in och använder dina personliga uppgifter hanterar vi dessa i enlighet med dataskyddslagarna.

NYCKELTERMER
Personliga uppgifter är information som kan användas för att identifiera eller kontakta en specifik person, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc. och inkluderar även onlineidentifierare och platsuppgifter såsom IP-adresser och mobilenhets-ID.

En personuppgiftsansvarig bestämmer varför personuppgifter lagras och hur de ska användas och behandlas.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONLIGA UPPGIFTER OCH VARFÖR?

Dina kontaktuppgifter

INFORMATION: Vi kommer att samla in och lagra dina kontaktuppgifter inklusive ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och födelsedatum.

VARFÖR VI SAMLAR IN DET: Greenpeace använder dina uppgifter på en rad olika sätt som inkluderar följande.

• För att ge dig information om resultatet av din gåva och för att uppdatera dig om vårt kampanjarbete.

• För att behandla gåvor som skickats från dig.

• För att kunna fråga eller informera dig om ditt bidrag till oss
(exempelvis för att lösa tekniska problem med din gåva).

• För att kunna svara på klagomål från dig.

• För att erbjuda dig sätt att finansiera vårt arbete.

• För att bjuda in dig till att delta i kampanjer med oss.

• För att informera dig om möjligheter som volontär.

• För att bjuda in dig till enkätundersökningar eller andra undersökningar.

• För att granska historik som t.ex vid finansrevisioner.
För att analysera och förfina vår marknadsföring, kampanjarbete och • andra verksamheter för att öka vår effektivitet och sänka våra kostnader.

• För att övervaka dina uppgifter för att förhindra bedrägeri.

• För att arbeta med myndigheter vid bedrägeri eller brottsutredningar.

• Vi kan också komma att använda ditt namn och kontaktuppgifter för att jämföra mot andra kommersiellt tillgängliga källor, såsom Palindrome, för att försäkra att vi har dina mest aktuella kontaktuppgifter. Detta kan inkludera en komplettering av kontaktuppgifter.

Vi kan komma att kontakta dig via post, telefon eller e-post. Du kan nå oss via Box 151 64, 104 65, Stockholm eller genom att ringa oss på 08 702 70 70 eller genom att maila oss på [email protected] för att be om att inte bli kontaktad på något av dessa sätt. Våra e-postutskick har alltid en avregistreringslänk längst ner.

DE RÄTTSLIGA GRUNDERNA FÖR INSAMLING: När du blir givare hos Greenpeace är det enligt avtal vår skyldighet att hålla dig informerad om hur dina donationer påverkar vår verksamhet och att du ges möjligheter att bli mer involverad i Greenpeace. Det ligger i vårt intresse rent juridiskt att spara din kontaktinformation för att hålla dig uppdaterad om våra framsteg och informera dig om möjligheter att bidra till vårt arbete.

EFFEKTEN AV ATT INTE LÄMNA UPPGIFTER OM DET ÄR ETT RÄTTSLIGT KRAV ELLER KONTRAKTBINDANDE KRAV: Om du inte lämnar dessa uppgifter till Greenpeace kan vi inte behandla din gåva och inte heller uppdatera dig om den inverkan din gåva har.

Behandlingsinformation för gåvor

INFORMATION: Om du går med i Greenpeace som månadsgivare samlar vi in och lagrar dina bankuppgifter inklusive namnet på kontoinnehavaren, clearing- och kontonummer. Om du ger en gåva vid ett enstaka tillfälle samlar vi in och lagrar betalningsuppgifterna. Under tiden som du är givare till Greenpeace kommer vi att behålla alla relevanta uppgifter som relaterar till gåvan för att kunna ge en fullständig sammanfattning av din aktivitet om du skulle efterfråga det.

VARFÖR VI SAMLAR IN DET: Greenpeace använder dessa uppgifter för att:

Behandla och hantera din månatliga gåva till Greenpeace
För att erbjuda dig möjligheten att ge en gåva igen

DE RÄTTSLIGA GRUNDERNA FÖR INSAMLING: Genom att gå med i Greenpeace som givare antar vi ett legitimt intresse från dig och från oss för att etablera och hantera din månatliga gåva till Greenpeace och för att du ska få en föredragen betalningskanal för enskilda gåvor.

EFFEKTEN AV ATT INTE LÄMNA UPPGIFTER OM DET ÄR ETT RÄTTSLIGT KRAV ELLER KONTRAKTBINDANDE KRAV: Om du inte lämnar några uppgifter till Greenpeace kan vi inte behandla din månatliga gåva eller ge dig tillgång till den föredragna betalningsmetoden för engångs gåvor till Greenpeace.

Intresseinformation

INFORMATION: Vi kan då och då komma att skicka enkätundersökningar för att bättre förstå dina preferenser inom den information du vill motta från organisationen. Under tiden som du är givare till Greenpeace kommer vi att behålla alla relevanta uppgifter som relaterar till vad vi har skickat till dig och dina svar till det för att kunna ge en fullständig sammanfattning av din aktivitet om du skulle efterfråga det.

VARFÖR VI SAMLAR IN DET: Greenpeace använder dessa uppgifter för att:

• Kommunicera effektivt med dig om inverkan av din gåva

• Informera dig om andra sätt att ge på

DE RÄTTSLIGA GRUNDERNA FÖR INSAMLING: Genom att bli givare i Greenpeace antar vi ett legitimt intresse från dig och från oss att hitta särskilda intresseområden till dig och skicka mer informativ kommunikation inom dessa områden.

EFFEKTEN AV ATT INTE LÄMNA UPPGIFTER OM DET ÄR ETT RÄTTSLIGT KRAV ELLER KONTRAKTBINDANDE KRAV: Det finns inga rättsliga eller kontraktsbindande krav för dessa uppgifter.

HUR HÅLLER VI DINA PERSONLIGA UPPGIFTER AKTUELLA?
Vänligen kontakta oss genom att ringa oss på 08-702 70 70 eller genom att maila oss på [email protected] om dina person- eller kontaktuppgifter förändras. Som nämnt ovan utnyttjar vi även tredje parter som exempelvis Palindrome för att försäkra oss om att vi har dina mest aktuella kontaktuppgifter.

DELAR VI DINA PERSONLIGA UPPGIFTER?
För att hålla våra administrativa kostnader så låga som möjligt (så att mer av våra insamlade medel kan gå till ändamålet) kontrakterar vi vid behov externa parter för att behandla uppgifter eller se till att de är uppdaterade. Denna process kan innebära hantering av gåvor eller för att samla in pengar för oss. I dessa fall ger vi endast extern part tillgång till de uppgifter som de behöver för att hantera behandlingen och vi ger dem inte tillåtelse att använda dem för några andra ändamål. Vi har uppgiftsbehandlingsavtal med alla dessa operatörer så att de behandlar dina personliga uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Följande externa parter kan få tillgång till dina personuppgifter av de orsaker som listas nedan:

• Vi utnyttjar betalningstjänster såsom Payex och Swish för att behandla gåvor som ges via vår webbsida eller som initierats av dig.

• Operatörer som bedriver insamling via telefon, exempelvis TMPO och Scawiba behöver dina personuppgifter för att kontakta dig gällande kampanj- och donationsrelaterade frågor.

• IT tjänster, såsom Google, för att försäkra att din data är lagrad säkert och säkerhetskopierad.

• Uppgiftsbehandlare så som Palindrome som hjälper oss att se till att dina kontaktuppgifter är aktuella.

• För att annonsera för potentiella givare kan vi komma att använda delar av dina kontaktuppgifter för att identifiera liknande träffar i sociala medier.
Vi kommer inte att sälja, byta eller låna ut dina personuppgifter till någon annan.

HUR ANVÄNDER VI COOKIES?
Cookies är små filer som laddas ner på din dator (eller din mobiltelefon) från webbsidor som du besöker. Cookies innehåller information som låter webbsidor komma ihåg om du har använt webbsidan förut.

Vi använder cookies för att skapa den bästa upplevelsen för dig när du besöker vår sida. Vissa cookies är centrala för att vår webbsida ska fungera smidigt – vår donationssida är exempelvis helt beroende av dem. Andra cookies tillåter oss att bättre förstå hur besökare interagerar med vår webbsida (genom att använda verktyg som Google Analytics) så att vi kan förbättra användarupplevelsen.

Vi använder också cookies för att se till att de investeringar vi gör i marknadsföring online är så kostnadseffektiva som möjligt genom att spåra hur bra individuella annonser presterar. Dessa cookies skickas ut av tredje part som vi har värderat som säkra. Då och då lägger vi upp annonser på andra webbsidor för personer som har besökt vår webbsida och tekniken bakom dessa annonser är också baserade på cookies. Dessa cookies såväl som alla de andra vi använder innehåller inte uppgifter som kan identifiera dig som person.

Alla webbläsare låter dig kontrollera vilka cookies du accepterar och vilka du vill radera. Du hittar oftast dessa inställningar under ”förinställningar” eller ”verktyg” i din webbläsare. För mer information om cookies, vänligen besök www.allaboutcookies.org.

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
Uppgifterna som vi samlar in från dig lagras vanligtvis inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Om du däremot bor eller arbetar utanför EES kan vi behöva flytta dina uppgifter utanför EES för att de ska stämma överens med dig. I dessa fall vidtar vi alla nödvändiga åtgärder för att försäkra att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi kan också komma att flytta uppgifter utanför EES där våra operatörer tar hand om, behandlar eller lagrar uppgifter utanför EES. I sådana fall försäkrar vi att överföringen sker till ett land som skyddas av beslut från Europeiska kommissionen eller som på andra sätt görs under förutsättningar där vi har lämpliga väktare på plats som skyddar dina uppgifter i enlighet med dataskyddslagen, till exempel ingå standardavtal som godkänts av EU-kommissionen.

LAGRINGSSPERIODER
Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än nödvändigt för de ändamål som beskrivits ovan, såvida vi inte är skyldiga att behålla dina personuppgifter längre för att följa lagen och andra regleringskrav. Vi behåller alla uppgifter som listas ovan i en 24-månadersperiod efter det att du avslutat ditt givande..

Om du har visat intresse för att testamentera en gåva till Greenpeace behåller vi dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig om vårt kampanjarbete och vikten av att lämna en gåva i ditt testamente.

KONTAKTA OSS
Om du har några frågor om Integritetspolicyn kan du kontakta oss: i skrift till Box 151 64, 104 65, Stockholm eller via telefon på 08 702 70 70 eller genom att maila oss på [email protected].

Du kan kontakta vår dataskyddschef på: [email protected] eller genom att ringa +46(0)703 36 17 53

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du skriva till oss genom att använda kontaktuppgifterna ovan och/eller meddela:

Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller genom att maila [email protected].

DINA RÄTTIGHETER
Du har särskilda rättigheter enligt dataskyddslagarna som kan utövas genom att kontakta oss på: Box 151 64, 104 65, Stockholm eller genom att ringa oss på 08-702 70 70 eller genom att maila oss på [email protected], inklusive:

• rättigheten att få tillgång till personuppgifterna som har samlats in om dig genom att göra en begäran om registreringstillgång i enlighet med dataskyddslagarna. Vi kan debitera en rimlig summa när en begäran anses vara ogrundad eller orimlig;

• rättigheten att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga;

• rättigheten att få dina personuppgifter raderade under särskilda omständigheter i enlighet med dataskyddslagarna;

• rättigheten att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under särskilda omständigheter i enlighet med dataskyddslagarna;

• rättigheten att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte eller andra syften som är av legitimt intresse för oss;

• rättigheten att be oss att inte ta automatiserad beslutstagning; och
där du har gett samtycke, att begära att få dra tillbaka ditt samtycke när som helst.

Det finns några undantag för rättigheterna ovan som tillåts under dataskyddslagstiftningen.

Vänligen notera att om du utövar dina rättigheter att rätta eller radera dina personuppgifter kan vi kanske inte ge dig full service.

4. Cookies policy

Cookies är små filer som laddas ner på din dator (eller din mobiltelefon) från webbsidor som du besöker. Cookies innehåller information som låter webbsidor komma ihåg om du har använt webbsidan förut.

Vi använder cookies som de flesta andra webbsidor för att skapa den bästa upplevelsen för dig när du besöker vår sida. Vissa cookies är centrala för att vår webbsida ska fungera smidigt – vår donationssida är exempelvis helt beroende av dem. Andra cookies tillåter oss att bättre förstå hur besökare interagerar med vår webbsida (genom att använda verktyg som Google Analytics) så att vi kan förbättra den.

Vi använder också cookies för att se till att de investeringar vi gör i marknadsföring online är så kostnadseffektiva som möjligt genom att spåra hur bra individuella annonser presterar. Dessa cookies skickas ut av tredje part som vi har värderat som säkra. Då och då lägger vi upp annonser på andra webbsidor för personer som har besökt vår webbsida och tekniken bakom dessa annonser är också baserade på cookies. Dessa cookies såväl som alla de andra vi använder innehåller inte uppgifter som kan identifiera dig som person.

Alla webbläsare låter dig kontrollera vilka cookies du accepterar och vilka du vill radera. Du hittar oftast dessa inställningar under ”förinställningar” eller ”verktyg” i din webbläsare. För mer information om cookies, vänligen besök www.allaboutcookies.org.

5. Copyright

Greenpeace encourages the reproduction and distribution of our materials, electronic products and/or services, including our name and logo. However, there are limits on these uses, and it’s important to know the following ground rules.

In general
Our materials hosted at http://www.greenpeace.org are free to use for personal or educational purposes. If you want screen shots to use in a text book, or you want to reproduce an article in your community newsletter, there’s no need to ask, provided you read and abide by our ground rules.

We expressly forbid the use of any Greenpeace material appearing at this site, and/or the Greenpeace name and logo, for:

• personal or corporate gain except by express permission as noted below;
party political advertising or the suggestion of endorsement by Greenpeace of any candidate for public office;
• any suggestion of Greenpeace endorsement of a product or policy where such endorsement has not explicitly been made by Greenpeace itself;
• any suggestion of Greenpeace endorsement of, or connection with, websites that Greenpeace, in its sole discretion, finds to be of an illegal or objectionable nature, which includes obscene, violent, intolerant, denigrating or containing sexually-oriented content or materials;
• any false representation of yourself as a Greenpeace office, employee, agent or official spokesperson, or any false representation that you are raising funds or donations for Greenpeace.

Linking to our website
We love it when you link to us and help spread the word about our campaigns for the environment. You don’t need permission, and there is a small collection of banners and logos that you can use. You are welcome to link to our main site or any of the issue areas you find there.

The Greenpeace logo
”Greenpeace”, including the Greenpeace logo, is an internationally registered trademark belonging to Stichting Greenpeace Council.

Use of the trademark is granted on the condition:

• that it shall be purely for referential and non-commercial purposes
• you may not use the name and/or logo in any way that indicates or creates the impression that Greenpeace endorses, approves, sponsors or is affiliated with any products, services or goods available on your own website
• banners bearing the name and/or logo may only be used for the purpose of linking to the Greenpeace website as designated within the link, and these links should always be active links
• the name and/or logo may not be combined with any other graphic elements; nor may they be altered in any way including size, proportions, font, design, arrangement, colours or elements; nor may they be animated, morphed or otherwise distorted in perspective or appearance
the name and/or logo may not appear more prominently than your personal website name.
If you do use the logo, please include ”Trademark of Stichting Greenpeace Council” in the alt tag or visibly on the page.

The trademark remains the exclusive property of Greenpeace, and by using it you agree that you shall not, in any way whatsoever, register or attempt to register the trademark or challenge the same.

Articles and Text
Articles and text produced by Greenpeace is free for personal or educational use. Please do include a note saying: ”Source: Greenpeace (http://www.greenpeace.org)” and reproduce any byline or copyright information provided in the original.

Articles and text from third party sources remain the intellectual property and copyright of those third party sources, and permission for use should be sought from these original sources.

Images
You can see copyright information in the full-sized pop-up of any image by clicking on the thumbnail.

• Images © Greenpeace or © Greenpeace / Photographer are copyright of Greenpeace, and can be used in accordance with the terms below.
• Images © Photographer / Greenpeace or © Photographer (including any agencies, etc.) are reproduced by permission, and reproduction permission must be sought from the original copyright source listed on these images.

Any image which is copyright of Greenpeace that appears on our website can be freely copied for personal or educational use, provided you reproduce the copyright information in its entirety.

Any other use (such as using images for personal or corporate gain) require permission from Greenpeace International Photo and Video Library (contact information appears below). Commercial use of any Greenpeace image without permission would constitute a copyright infringement and may infringe upon other rights.

News images of reproduction quality (around 8 megabytes in size) distributed by Greenpeace to journalists and agencies via this site are intended for use within fourteen days, and archiving and/or resale of these images is strictly forbidden. After fourteen days, please contact Greenpeace at the address below:

Greenpeace Photo and Video Library

Greenpeace Licensing BV

Otto Heldringstraat 5

1066 AZ Amsterdam

The Netherlands

Contact person: Karen Guy, Photo Librarian

[email protected] Tel: +31 20 718 2113

Video
Use of video is subject to the same conditions as other materials above. However, please note that not all of our videos are available for download. If you’re trying to download a video for personal or educational use, please see the help note in our Frequently Asked Questions section here.

Contact:

[email protected] Tel: +31 20 718 2115