Greenpeace verkar i över 55 länder med 25 oberoende kontor världen över. Dessa nationella och regionala kontor koordineras av Greenpeace International i Amsterdam.

Varje kontor leds av en styrelse, som i sin tur utser en representant till Greenpeace högsta tillsynsorgan, Greenpeace internationella årsmöte/ det internationella Greenpeace Rådet. Dessa representanter (trustees) träffas en gång om året för att utse medlemmar till Greenpeace internationella styrelse, men har även som uppgift att enas om organisationens långsiktiga strategier, komma överens om Greenpeace internationella budget och ta beslut om öppnande av nya Greenpeace kontor. Greenpeace internationella styrelse å sin sida har bland annat som uppgift att utse en internationell generalsekreterare som leder det dagliga arbetet.

Mer om hur Greenpeace International fungerar hittar du på Greenpeace internationella webbsajt (engelska).

Greenpeace Norden

Greenpeace Norden upprättades 1999 genom en sammanslutning av de nationella greenpeacekontoren i Danmark, Sverige, Finland och Norge. Kontoren gick samman för att öka slagkraften och effektiviteten genom ett bättre nordiskt samarbete.

Greenpeace Norden stöds av drygt 140 000 privatpersoner. På våra kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors arbetar sammanlagt cirka 124 anställda. Dessutom arbetar många frivilligt för Greenpeace med allt ifrån kontorsarbete till aktioner. Alla privatpersoner kan bli gåvogivare hos Greenpeace och ge ekonomiskt stöd.

Greenpeace är inte en gräsrotsrörelse i traditionell nordisk betydelse. Vår organisationsform, som i stort ser likadan ut i alla kontor runt om i världen, har sitt ursprung i föreningstraditionen i den engelskspråkiga kulturkrets ur vilken Greenpeace uppstod. Detta sätt att organisera arbetet gör det lätt för oss att snabbt och obyråkratiskt kunna fatta viktiga beslut. Liksom andra insamlingsorganisationer i Norden är Greenpeace helt öppen med sin bokföring och kontrollas av en auktoriserad revisor varje år.

Styrning

Röstande medlemmar och årsmötet

Greenpeace Norden har 20 röstande medlemmar som träffas årligen på årsmötet för att ta beslut i frågor som rör årsredovisningen samt att välja styrelse och nya röstande medlemmar. Enligt stadgarna ska föreningens röstande medlemmar väljas så att hälften av dem är personal på något av övriga Greenpeace-kontor medan den andra hälften inte är anställda av något Greenpeace kontor alls. En jämn könsfördelning eftersträvas. För att kunna bli röstande medlem måste man väljas in av årsmötet.

Här hittar du vårt senaste årsmötesprotokoll.

Styrelse

Mellan årsmötena är styrelsen ansvarig för Greenpeace verksamhet. Den viktigaste uppgiften som styrelsen har är att tillsätta, och om nödvändigt avsätta generalsekreteraren. Generalsekreteraren ansvarar för organisationens fortlöpande aktiviteter enligt de riktlinjer som styrelsen ger. Styrelsen får inte något arvode utan arbetar på frivillig basis.

Medlemmar till styrelsen väljs på en period av tre år. Efter årsmötet i maj 2023 sitter följande sex personer i styrelsen: Dan Hindsgaul (DK, ordförande), Andrea Cederquist (SE), Per Rosander (SE), Ingrid Skjoldvær (NO), Veikko Eranti (FI) och Carl-Henrik Monrad-Aas (SE).

Här hittar du mer information om vår styrelse

Valberedningen

I valberedningen sitter Matthias Schickhofer (AT, röstande medlem), Saskia Richartz (DE, röstande medlem), Sofia Tsenikli (GR, röstande medlem) och Ingrid Skjoldvær (NO, styrelsemedlem).

Du kan läsa mer om vårt styrande i våra stadgar (här även på engelska).

Intern och extern kontroll

Svensk Insamlingskontroll

Greenpeace Norden kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll bevakar givarnas intressen och en av deras uppgifter är att kontrollera ideella föreningar, stiftelser och trossamfund och sedan avgöra vilka som får inneha ett 90-konto hos Plusgirot eller Bankgirot.

Ett 90-konto är för givarna en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Svensk Insamlingskontroll godkänner upp till 25 procent i insamlings- och administrationskostnader för att tillåta ett 90-konto. 

Giva Sverige & Accountable Now

Greenpeace Norden är även medlem i Giva Sverige (tidigare FRII) som arbetar för etisk och professionell insamling bland allmänheten. Det innebär bland annat att de motarbetar oseriösa insamlingar. Rådets ledord är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. En av Giva Sveriges uppgifter är att utbilda landets insamlare och höja kvaliteten i insamlingsarbetet. 2009 införde Giva Sverige en kvalitetskod för sina medlemmar i syfte att öka transparens och öppenhet. I dag redovisar alla medlemmar resultat, strategier och uppföljning i en effektrapport: Effektrapport 2022
Effektrapport 2021

Kapitalplacering

Greenpeace Norden investerar inte sitt kapital i aktier eller värdepapper. Kapitalet får endast förvaltas på räntebärande bankkonton. I undantagsfall kan Greenpeace Norden erhålla aktier i företag för kampanjändamål, då dessa ger oss rösträtt och påverkansmöjligheter vid årsmöten. I dessa fall ska minsta möjliga andel erhållas och säljas snarast vid avslutad kampanj.Läs mer i vår Financial Assets Policy (på engelska).

Whistleblower funktion och motverkande av oegentligheter 

Intern rapportering av överträdelser

Om en medarbetare misstänker att någon har begått en överträdelse av regler eller lag, ska man i första hand använda sig av Greenpeace Nordens normala informations- och rapporteringskanaler. Det innebär att överträdelse i första hand ska rapporteras till närmaste chef.

Whistleblower

Whistleblowing är en intern funktion. Den ska, till skillnad från normal rapportering av överträdelser, endast användas om misstankarna gäller en ledande befattningshavare eller annan nyckelmedarbetare inom Greenpeace Norden och om man befarar att anmälan inte kommer att tas om hand om den görs enligt normala informations- och rapporteringskanaler. Se vår whistleblower policy (på engelska).

Greenpeace Nordens uppförandekod (på engelska)

Greenpeace Nordens policy för motverkande av oegentligheter (på engelska)

Greenpeace Norden senaste årsredovisningar

Greenpeace Nordens arbete sammanfattas varje år i årsredovisningen. Du hittar årsredovisningen här.

Greenpeace Nordic årsrapport 2022
Greenpeace Nordic årsrapport 2021
Greenpeace årsredovisning 2020

Jobba för Greenpeace

Vill du också jobba med att göra skillnad för klimat och miljö?