Vi har sagt det længe, og nu giver Natur- og Miljøklagenævnet Greenpeace ret: Det er ikke miljømæssigt forsvarligt at skifte fra biomasse og naturgas til kul på Avedøreværk 2 , når der ikke er dokumenteret , at miljøbelastningen  med kviksølv og andre tungmetaller ved brændselsomlægningen på værket ikke skader det beskyttede Natura-2000-område Vestamager og havet sydfor.

Derfor skal værkets ejer, DONG Energy, nu stoppe indfyringen med kul på Avedøre 2.  

I oktober 2010 gav Miljøstyrelsen Roskilde tilladelse til DONG Energy’s ansøgning om den brændselsomlægning på Avedøreværket, som betød, at den ellers kul-frie blok, Avedøre2, kunne omstilles til kulfyring.

En afgørelse, som  Greenpeace klagede over til Natur- og Miljøklagenævnet i november 2010 med henvisning til, at udslippet af kviksølv og andre tungmetaller  ville  blive over  tre gange større, hvis Avedøre 2  fik lov til at bruge kul, og begge blokke på Avedøreværket dermed blev kulfyrede.Et så stort udslip er en trussel mod Vestamager og havet syd for, der er beskyttet som Natura 2000-område og ligger tæt på værket.

I lidt for skråsikker forvisning om at klagen ville blive afvist, begyndte DONG Energy ellers i maj i år – inden klagesagen var færdigbehandlet - med at indfyre kul på Avedøre 2. 

Men 4. november traf Natur- og Miljøklagenævnet sin afgørelse i sagen ved at give Greenpeace medhold og simpelthen ophæve de tilladelser, som Miljøstyrelsen Roskilde have givet godt et år tidligere.

DONG Energy er dermed slået tilbage til start og skal nu stoppe kulfyringen på Avedøre 2. En kæmpe sejr for  beskyttelsen af Natura 2000-område og for klimaet.

Natur- og Miljøklagenævnet konstaterer:

- at brændselsomlægningen på Avedøreværket vil give mulighed for en permanent forurening med bl.a. svovlforbindelser, kvælstofforbindelser og tungmetaller - at Avedøreværket med den nuværende drift udleder store mængder svovlforbindelser kvælstofforbindelser og tungmetaller - at kviksølv er en meget farlig miljøgift

- at værket ligger umiddelbart i nærheden af Natura 2000 område 143

- at Natura 2000 området omfatter flere arter og naturtyper, der er i ugunstig bevaringsstatus, og som potentielt kan påvirkes negativt af værkets forurening

- at dele af området er meget belastet af kviksølvforurening fra andre kilder

 

Og klagenævnet  konkluderer: ”At det  ikke kan udelukkes, at brændselsomlægningen på Avedøreværket i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter, herunder værkets nuværende emissioner, indebærer en risiko for det nærliggende Natura 2000-områdes integritet”

Det er en begmand til den tidligere regering, der i juni 2008 med det smallest mulige flertal besluttede at give DONG Energy mulighed for ombygningen af Avedøre 2 til kul.

Det er også en begmand til Miljøstyrelsen Roskilde, der ikke har lavet en konsekvensvurdering, som viser, at det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan udelukkes, at projektet vil skade Natura 2000-området.

Og det er en begmand til DONG Energy, der siger, at de vil omstille fra kul til biomasse på deres kraftværker men har forsøgt det modsatte ved at omstille Avedøre 2 fra biomasse og naturgas til kul. DONG Energy bør nu  læse skriften på væggen og lade Avedøre 2 forblive kul-frit og omstille de kulkraftværker, der ikke  kan lukkes på nuværende tidspunkt, til biomasse.

Kul er ikke alene det mest klimabelastende brændsel, kul er også værst med hensyn til udledning af kviksølv til luften.

 

 

Fakta om Avedøre2-sagen:

- 1997: S-RV-regeringen med Svend Auken som miljø- og energiminister vedtager et ”kul-stop”, som betyder et stop for kul på det kommende Avedøreværk2. Det kommer i drift i 2001 og kører indtil 21. maj 2011 som et kul-frit, multibrændsel kraftvarmeværk med biomasse og naturgas.

- Maj 2007: VK-regeringen har - efter pres fra DONG Energy - taget et ønske om frit brændselsvalg med i energiforhandlingerne, som oppostionspartierne i forligskredsen (S, SF og RV) ikke vil støtte.

- 21. februar 2008: VK-regeringen indgår et bredt energiforlig og et miniforlig med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om "øget biomasseanvendelse og frit brændselsvalg på centrale kraftværker”: http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/Energiaftaleaf21feb08%281%29.pdf

- 17. marts 2008: Lovforslag af 17. marts 2008 om ændring af elforsyningsloven bliver fremsat: http://www.ft.dk/samling/20072/almdel/epu/bilag/141/537248.pdf

- 4. april 2008: Greenpeace fremsender høringssvar: http://www.greenpeace.org/raw/content/denmark/press/rapporter-og-dokumenter/greenpeace-horingssvar-mod-kul.pdf

- 28. April 2008: Greenpeaceaktivister i protestaktion på Avedøre2 med krav om at holde blokken kulfri: http://www.greenpeace.org/denmark/da/press/pressemeddelelser/greenpeace-aktivister-bevar-a/

- 12. juni 2008: Loven om øget anvendelse af biomasse og frit brændselvalg på centrale kraftværker vedtages i Folketinget af Venstre,Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

- 27. november 2008: DONG Energy ansøger Energistyrelsen om tilladelse ifølge elforsyningsloven til brændselsomlægning på Avedøreværket.

- 20. februar 2009: Energistyrelsen siger ja.

- 17. januar 2010: DONG Energy og Miljøcenter Roskilde fremlægger forslag om brændselsomlægning på Avedøreværket til offentlig høring.

- 16. marts 2010: Greenpeace fremsender høringssvar: http://www.greenpeace.org/denmark/Global/denmark/p2/other/report/2010/horingssvar-til-miljocenter-ro.pdf

- 6. juli 2010: Greenpeace modtager Niras’ supplerende beregninger af tungmetal-belastningen.

- 13. juli 2010: Greenpeace fermsender kommentarer til Niras’ notat og påpeger beregningsfejl: http://www.greenpeace.org/denmark/Global/denmark/p2/stop-klimaaendringerne/report/2010/kommentar-til-tungmetalberegni.pdf

- 15. juli 2010: Niras fremsender rettet udgave af sit notat til Greenpeace.

- 20. juli 2010: Greenpeace kommenterer det rettede Niras-notat: http://www.greenpeace.org/denmark/Global/denmark/p2/other/report/2010/greenpeace-kommentar-til-ny-re.pdf

- 14. oktober 2010: Miljøcenter Roskilde offentliggør sine afgørelser om tilladelse til brændselsomlægningen på Avedøreværket.

- 17. november 2010: Greenpeace klager over afgørelsen til Miljø- og Naturklagenævnet: http://www.greenpeace.org/denmark/Global/denmark/p2/stop-klimaaendringerne/report/2010/klage-over-miljogodkendelse.pdf

- 26. januar og 28. februar 2011: Miljøstyrelsen kommenterer Greenpeaces klager.

- 7. marts 1011: Greenpeace kommenterer Miljøstyrelsens kommentarer til klagerne: http://www.greenpeace.org/denmark/da/press/rapporter-og-dokumenter/Greenpeace-kommenter-til-Miljostyrelsens-kommentarer-i-Avedoresagen/

- 4. november 2011: Natur- og Miljøklagenævnet offentliggør sin endelige afgørelse:http://www.nmkn.dk/NR/rdonlyres/B4B4E7DD-E57A-4A7F-B075-09F920AF8F06/0/NMK3300275ogNMK3400056ogNMK1000337.pdf