Øresund er et helt unikt naturområde. Et forbud mod bundtrawl siden 1932 har sikret en flot og mangfoldig natur. Desværre er Naturstyrelsen godt i gang med at ødelægge havbunden ved at give tilladelser til sandsugning. Store skibe udstyret med en kæmpe støvsuger, suger sand og grus op fra havbunden. Det er firmaer som NCC Roads der suger sandet op, hvorefter det benyttes i bygge- og anlægsbranchen.

Senest er det gået ud over den gamle og berømte fiskebanke Disken, der ligger lige syd for Helsingør. Normalt befinder havbunden sig her 7,5 meter under havets overflade, men i løbet af januar blev dybden udvidet med omkring 5 meter.

Disken og andre banker som fx Lappegrunden udpeges ofte af sandsugerne på grund af deres gode sand og grus, men også fordi de ikke ligger alt for dybt. Problemet er bare at netop disse områder er uhyre vigtige gydeområder og opvækstområder for mange fiskebestande.

Vi arbejder blandt andet i Greenpeace for at beskytte havene mod sandsugning. Derfor har vi tidligere kritiseret planerne omkring sandsugningen i Øresund ved Vedbæk Havn. Indvinding af sand og grus fra havbunden er en trussel mod havets biodiversitet og kan påvirke dyrene og fiskene ganske negativt. Her i januar er det stukket helt af, hvor Naturstyrelsen bogstaveligt talt har givet tilladelse til at suge livet ud af Øresund omkring Disken.

Jens P. Jeppesen, der er akvariechef og marinbiolog på Øresundsakvariet har beskrevet det således:

“Sandsugningen er generelt uhyre skadelig for den biologiske mangfoldighed i havet i og med at den helt og holdent fjerner de naturlige bundbiotoper når havbundens øverste lag bliver suget bort. Hovedparten af dyrelivet i en gennemsnitshavbund ligger i realiteten kun i et ganske tyndt lag på ca. 10-20 cm og der skal faktisk ganske lidt forstyrrelse til førend dette liv og derved fiskenes fødemuligheder bliver ødelagt i en lang årrække frem. Alt efter det nye bundlags beskaffenhed vil jeg tro at der vil gå ml. 3-4 år før end de mest simple dyreformer såsom blåmuslinger, børsteorme m.m. vil reetablere sig men at der vil gå helt op til 20 år førend bunden får samme værdi for fouragerende fladfisk m.m. som førend sandsugningen her i januar. Der har været givet tilladelser til sandsugninger på Disken mange gange tidligere men jeg har aldrig før set et lignende omfang af udgravningerne.”

Akvariechef på Øresundsarkvariet Jens P. Jeppesen fremviser naturskatte fra Øresund til daværende fødevareminister Karen Hækkerup og medlemmer af Folketingets Fødevareudvalg. Turen var arrangeret af WWF Verdensnaturfonden, Danmarks Naturfredningsforening, Oceana og Greenpeace i sommeren 2013. © Erik Albertsen / Greenpeace

 

En anden metode der kan give store problemer er bl.a. stiksugning, der giver dybe huller i havbunden. Huller vil ofte blive ramt af iltsvind, hvor alt liv forsvinder fra.

Øresund er et fantastisk naturområde, der både kommer lokale garnfiskere, lyst- og sportsfiskere, dykkere og mange andre til gode. Det er utroligt ærgerligt, at vi nu i stigende grad giver firmaer som NCC tilladelse til ødelægge det smukke område.