DONG Energy fik i oktober 2010 regeringens ja til en brændselsomlægning på Avedøreværket. Det er konsekvensen af, at regeringen med det smallest mulige flertal i juni 2008 vedtog at ophæve "kulstoppet" fra 1997.

DONG Energy stillede i udsigt, at de ville ombygge blok 2 - der hidtil har anvendt biomasse og naturgas - til kul. Og at de ville ombygge den kulfyrede blok 1 til at anvende biomasse.

I sommeren 2010 blev Avedøreværk 2 da også bygget om, så det nu er klar til kulfyring. Og fra i dag - den 1. april - er det DONG Energy's agt at starte kulfyringen på Avedøre 2. De har imidlertid ikke ombygget blok 1 fra kul til biomasse.

Dong vil kun lave omstilling hvis der tjenes på det

Begrundelsen er ifølge DONG Energy, at "vi vil meget gerne lave en omstilling til grøn energi, men vi vil kun lave den, hvis vi kan tjene penge på den". Og regeringen har ikke i Energistrategi 2050 fremlagt overbevisende forslag til, hvordan man vil ændre rammebetingelserne, så det kan betale sig for DONG Energi at omstille fra kul til biomasse på eksempelvis Avedøre 1.

Det betyder, at kulforbruget på det samlede Avedøreværk i værste fald forøges med en faktor 2,8 i forhold til de seneste års drift. Det øgede kulforbrug på værket vil føre til en tilsvarende forøgelse af CO2-emissionen fra værket, samt en markant forøget udledning af kviksølv og andre tungmetaller.

Greenpeace klagede i november sidste år til Natur- og Miljøklagenævnet over den VVM-redegørelse og miljøgodkendelse, som ligger til grund for miljøministerens ja til DONG Energy's planlagte omstilling til kul på Avedøre 2. Vi mener, at tilladelsen er EU-lovstridig, og vi har derfor bedt om at tillægge klagen opsættende virkning.

Konsekvensvurdering er ikke gennemført

Begrundelsen er, at der ikke er gennemført den krævede konsekvensvurdering af, hvordan miljøgodkendelsen påvirker det nærliggende Natura 2000-område, selvom det er evident, at der er en væsentligt forøget påvirkning af Natura 2000-området med kviksølv og andre tungmetaller.

Natur- og Miljøklagenævnet har endnu ikke taget stilling til hverken begæringen om opsættende virkning eller klagen som sådan.

DONG Energy gav d. 17. november 2010 - den dag fristen for at klage til Natur- og miljøklagenævnet udløb - besked til Nord Pool om, at man fra 1. april ville fyre med kul på Avedøre 2. Et ikke klædeligt tegn på arrogance i forhold til klageretten.

Pinligt forløb
Dette forløb er en pinlig affære for både DONG Energy og regeringen. Førstnævnte har ført sig frem med planer om at skifte fra kul til biomasse, men gør i praksis det modsatte - omstiller Avedøre 2 fra biomasse til kul - og fortsætter med kul på Avedøre 1.

Regeringen siger, at den har en vision om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler, og klima- og energiminister Lykke Friis har flere gange bebudet, at nu skal kullene ud af de store byer ved at erstatte kul på centrale kraftvarmeværker med biomasse. Men samtidig har hun og regeringen tilladt, at der nu brændes endnu mere kul af i Danmarks hovedstad.

Man skulle tro, at det hele var en aprilsnar. Det er det desværre ikke - det er kulsort realpolitik forsøgt ferniseret med grøn lak - og snak.

Også bragt i Altinget i går.