Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Løsning

Side - 11. maj, 2011
Fiskeri i Europa og europæiske fartøjers fiskeri udenfor EU bestemmes af den fælles fiskeripolitik. Europa står overfor at skulle reformere denne politik og en ny skal ligge klar 1. januar 2013. Hvis vi skal bevare de fiskebestande, der stadig kan reddes, og vi samtidig vil sikre et fiskeri og et sundt og produktivt hav med hajer, hvaler og frodige stenrev i fremtiden, så er det nødvendigt, at Europa overgår til et bæredygtigt fiskeri. Greenpeace mener, et bæredygtigt fiskeri skal indebære følgende nedenstående elementer.

Greenpeace-banner i Middelhavet

Reducering af antal fiskefartøjer

En fremtid med fisk og et bæredygtigt fiskeri i Europas farvande kan kun sikres, hvis den høje overkapacitet i Europas fiskeriflåde reduceres. Greenpeace arbejder for, at flåden halveres og at det sker på en sådan måde, at det er de fartøjer der fisker på overfiskede bestande, bruger ødelæggende fangstmetoder eller er notoriske pirater skrottes, så resultatet bliver en flåde, der kan fiske bæredygtigt med en minimal påvirkning af de naturlige økosystemer.

Havreservater

Greenpeace mener ikke, man kan have et bæredygtigt fiskeri, hvis ikke der er områder på havet der får lov til at være natur. Et sundt fiskeri kræver sunde fiskebestande og en sund havnatur. Derfor er det nødvendigt at oprette fredede områder på havet, der er totalt lukket for fiskeri og anden udnyttelse.

I disse områder vil naturen igen kunne udfolde sig og fisk, hvaler og hajer vil få et ’helle’, hvor de har mulighed for at komme sig ovenpå årevis af overudnyttelse.

Havreservater vil samtidig vil komme fiskeriet til gode. Selvom nogle områder lukkes af for fiskeri, så vil opretholdelsen heraf kunne skabe en ’spil-over’ effekt, hvor fisk ’vandrer’ til områder, hvor fiskeri er tilladt. Undersøgelser viser, at hvis 40 pct. af havet gøres til havreservater, så vil det rent faktisk kunne øge mængden af fangede fisk på længere sigt.

Havreservater er samtidig et opgør med tankegangen i den nuværende fiskeriforvaltning, hvor hver fiskeart forvaltes enkeltvis. Havreservater bygger på en helhedstænkning, der sikre hele økosystemer.

Arbejdet for havreservater er en global nødvendighed, og gælder således ikke kun for de europæiske farvande. Du kan læse mere om havreservater her.

Et stop for bundtrawl

Foruden at være kilde til et enormt udsmid, så er trawlfiskeri samtidig ganske ødelæggende for havbunden. Havbunden er et følsomt økosystem, som ikke tåler det skadelige trawlfiskeri. Derfor er der ikke plads til trawlfiskeri i en bæredygtig europæisk fiskeripolitik.

I Øresund har det siden 30érne været ulovligt at fiske med bundtrawl. Forbuddet er ikke af hensyn til fiskene, men pga. at Øresund er et stærkt trafikeret farvand. Resultatet har imidlertid været, at fx torsken trives i Øresund i modsætning til Kattegat, hvor bestanden er tæt på kollaps.

Omlæg støtten til fiskeriet

I dag modtager trawlfiskeri og EU's flåde, der fisker udenfor EU, mange støttekroner fra EU. Dette ubæredygtige fiskeri ville ikke være økonomisk rentabelt uden de mange subsidier. EU bør stopper støtten til trawlfiskeri og en flåde, der overfisker, og i lang højere grad end tilfældet er i dag støtte de mere bæredygtige fiskerier, som fx det kystnære fiskeri, der ikke benytter trawl.

Bæredygtige kvoter

Når EU i fremtiden fastsætter kvoter for fiskeriet, så bør det ske efter anbefalinger fra videnskaben og ikke kortsigtede økonomiske interesser. Det store skel, der i dag, findes mellem, hvad der er videnskabeligt bæredygtig, og de fastsatte politiske kvoter skal bringes til ophør og man skal i en ny politik ikke tillade, at der sættes kvoter ud over hvad videnskaben anbefaler.

Et stop for udsmid

Det er helt essentielt, at der sættes en stopper for det enorme udsmid af fisk. En fælles europæisk fiskeripolitik bør ikke tillade, at fiskeriet i dag kan smide fangede fisk tilbage i havet. Alle fisk, der fanges, bør trækkes fra kvoten. Det er imidlertid vigtigt, at et forbud mod udsmid ikke står alene i en reform, men komplementeres af andre politiske tiltag, der er nødvendige for en omstilling til et bæredygtigt fiskeri.

EU’s fiskeri i Afrika

I stedet for at eksportere europæisk overkapacitet til nogle af de fattigste lande i verden med omfattende negative konsekvenser for kystbefolkninger og fiskebestande bør EU's fiskeripolitik levere sunde fiskebestande i Europa ved at oprette havreservater, halvere flåden og støtte et skift til mere bæredygtige fangstmetoder.

Derudover må EU's flåde fiske under de samme betingelser uden for EU som i EU's farvande, og fokus må være fødevaresikkerhed og et bæredygtigt fiskeri i alle farvande.