Neste Oilin väittämät

Sivu - lokakuu 21, 2011
Greenpeacen vastineet Neste Oilin väittämiin

Suomalainen valtionyhtiö sademetsässä

1. Neste Oil on toistuvasti väittänyt olevansa pieni tekijä palmuöljyteollisuudessa.

Suomalainen valtionyhtiömme on kuitenkin syvällä palmuöljyongelman ytimessä, sillä se aikoo maailman suurimmaksi biopolttoaineen tuottajaksi. Neste Oili kehittämän NExBTL -dieselin pääraaka-aine on palmuöljy ja yhtiöstä on tulossa maailman suurin yksittäinen palmuöljyn käyttäjä. Neste Oil on päättänyt tietoisesti panostaa nimenomaan palmuöljypohjaiseen biodieseliin.

Kasvattamalla voimakkaasti palmuöljyn kysyntää Neste Oil aiheuttaa laajamittaista tuhoa Kaakkois-Aasian sademetsä- ja turvesuoalueilla. Neste Oilin tarvitsemaa 2,5 miljoonan palmuöljytonnin vuotuista käyttöä varten tarvitaan satoja tuhansia hehtaareja plantaaseja, mikä vastaa vähintään Uudenmaan läänin kokoista maa-aluetta.

Kun näitä määriä vertaa vuoden 2009 tilastoihin maailman suurimmista palmuöljyn käyttäjistä, saa kuvan siitä, miten suurista määristä on kyse. Neste Oil tulee vuonna 2011 tarvitsemaan kaksi ja puoli kertaa enemmän palmuöljyä kuin Yhdysvallat käytti vuonna 2009. Vain Intia ja Kiina yksittäisistä valtioista tuovat markkinoilleen Neste Oilin kokonaistarvetta enemmän palmuöljyä. EU:n alueella käytetyn palmuöljyn määrää Neste Oil nostaa viidenneksellä vuoteen 2009 verrattuna.

Neste Oil haluaa maailman suurimmaksi biopolttoaineiden tuottajaksi ja tämän myötä yhtiöstä tulee maailman suurin yksittäinen palmuöljyn käyttäjä. Neste Oil tarvitsee 2,5 miljoonaa tonnia raaka-aineita, kun sen kaikki biopolttoainelaitokset Porvoossa, Singaporessa ja Rotterdamissa ovat käytössä vuoden 2011 loppuun mennessä. Neste Oil on ilmoittanut julkisesti, että pääasiallinen raaka-aine tulee useiden vuosien ajan olemaan palmuöljy. Tämä määrä on noin viisi prosenttia tämänhetkisestä palmuöljyn tuotannosta maailmassa. Tähän asti suurin palmuöljyn käyttäjä elintarvike- ja kosmetiikkajätti Unilever on käyttänyt vuosittain noin neljä prosenttia maailman palmuöljystä.

Jos palmuöljystä tehdyt polttoaineet sisällytetään alueellisiin ja kansallisiin biopolttoainekiintiöihin ja niille myönnetään biopolttoaineiden verohelpotuksia ja tukia biopolttoaineena, räjähtää Euroopan, Kiinan ja Intian palmuöljyn kysyntä käsiin.

Palmuöljy ei ole ratkaisu liikenteen päästöihin

2. Neste Oil väittää, että palmuöljypohjainen dieselin koko elinkaaren ajalta lasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat 40-80 % pienemmät kuin fossiilisella dieselillä.

Neste Oil ei kuitenkaan huomioi suosademetsien raivauksesta syntyviä päästöjä, plantaaseilta alkunsa saavia metsäpaloja eikä sitä, että palmuöljyn kysynnän kasvu johtaa plantaasien lisäämiseen ja sademetsien raivaamiseen. Greenpeace teetti Neste Oilin käyttämällä IFEU-ympäristötutkimusinstituutilla tutkimuksen, jossa nämä tekijät huomioidaan.

Tutkimus osoittaa, että palmuöljydiesel on ilmastolle vielä huomattavasti haitallisempi kuin fossiilinen diesel. Tästä huolimatta Neste Oil harhaanjohtavasti markkinoi NExBTL- ja Green Diesel-nimistä palmuöljydieseliään ympäristöystävällisempänä vaihtoehtona tavanomaiselle dieselille.

Tutkimuksia palmuöljystä ja biopolttoaineista

Kestävä palmuöljyn tuotanto?

3. Neste Oil on sitoutunut käyttämään ainoastaan sertifioitua palmuöljyä vuoteen 2015 mennessä.

Neste Oilin palmuöljydiesel aiheuttaa sademetsätuhoa.

Neste Oil ja muut palmuöljyä käyttävät yritykset myöntävät nykyisen palmuöljyn tuotannon ongelmat, mutta vetoavat palmuöljyn vapaaehtoiseen sertifiointijärjestelmään (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO). Useat yritykset ovat ilmoittaneet pyrkivänsä ostamaan ainoastaan sertifioitua palmuöljyä vuoteen 2015 mennessä. RSPO on palmuöljyn tuottajien, jalostajien, välittäjien ja jälleenmyyjien perustama organisaatio, joka tähtää palmuöljytuotannon kestävyyteen. Järjestelmä on perustettu 2000-luvun alussa, se on yhä lapsenkengissä ja sen kehittäminen mahdollisesti toimivaksi tulee viemään kauan. Greenpeace ei ole halunnut RSPO:n jäseneksi, mutta sitä vastoin seuraa läheisesti, kuinka järjestelmän kehittäminen etenee.

RSPO:n jäsenyys ei velvoita mihinkään eikä edellytä minkäänlaisia toimia, sitoumuksia tai parannuksia toimintatavoissa. Organisaatio ei ole pystynyt luomaan sitovia sääntöjä, jotka velvoittaisivat sen jäseniä luopumaan tuhoisista tuotantotavoista. RSPO:n rekisterissä on satoja jäseniä, mutta itse sertifioinnin piiriin kuuluu muutamia kymmeniä tuottajia ja alkupään prosessointilaitoksia.

Sertifiointijärjestelmät ovat vain niin hyviä kuin niiden kriteerit ovat. Sertifioinnin vaatimukset ovat löysiä ja useat yhtiöt ovat todistetusti rikkoneet niitä. Useat RSPO:n jäsenet ovat vuodesta toiseen vastustaneet kriteerien tiukentamista. Palmuöljyn tuottajan ei esimerkiksi tarvitse sertifioida kaikkien plantaasiensa tuotantoa, vaan sertifioinnin saa yhdellekin plantaasille, vaikka se olisi murto-osa yhtiön koko tuotannosta. Järjestelmä ei aseta sitovia aikarajoja yhtiön koko tuotannon sertifioinnille.

RSPO:n kriteerit eivät velvoita lopettamaan sademetsien tai orankien elinalueiden tuhoamista tai kiellä terveydelle ja pohjavesille haitallisten myrkkyjen käyttöä. Järjestelmän avulla ei ole mahdollista seurata palmuöljyn toimitusketjua sataprosenttisesti tuotantoalueilta esimerkiksi biopolttoainelaitoksiin asti. Palmuöljyn tuotannon kasvihuonekaasutase tai palmuöljyn polttoainekäytön epäsuorat vaikutukset maankäyttöön eivät sisälly RSPO:n kriteereihin. Polttoainekäytön kasvihuonekaasupäästöjä on mahdotonta mitata järjestelmän avulla.

Sertifiointi ei pelasta sademetsiä. Perusongelma on palmuöljyn kysynnän kestämätön kasvu, jos sitä aletaan käyttää laajamittaisesti liikennepolttoaineena. Palmuöljyn kasvava kysyntä elintarvikkeisiin ja polttoaineiksi kasvattaa painetta raivata uutta sademetsää plantaaseiksi niille ostajille, jotka eivät palmuöljyn alkuperästä välitä. Halvalle ja helposti saatavalle sertifioimattomalle palmuöljylle löytyy aina ottajia.

Sertifiointi saattaa antaa länsimaisille yrityksille ja kuluttajille hyvän omantunnon, mutta kiihdyttää sademetsien tuhoamista.

Neste Oilin läpinäkyvyys ja omat seurantajärjestelmät?

4. Neste Oil on palmuöljydieselin tuotannon alusta lähtien väittänyt hankkivansa ainoastaan kestävästi ja läpinäkyvästi tuotettua palmuöljyä.

Neste Oilin mukaan se on rakentanut ainutlaatuisen järjestelmän, jolla yhtiön käyttämän palmuöljyn kasvatus on jäljitettävissä aina kylvettyyn siemeneen asti. Neste Oil on suostunut kertomaan ainoastaan yhden palmuöljyn toimittajansa nimen; Neste Oilin uusiutuvista polttoaineista vastaavan johtajan Jarmo Honkamaan mukaan IOI Group tyydyttää yli puolet Neste Oilin palmuöljyn tarpeesta tällä hetkellä. Muita toimittajiaan yhtiö ei suostu nimeämään, mutta ristiriitaisesti se samaan aikaan väittää toimintansa olevan läpinäkyvää.

IOI Group on sanonut julkisesti pystyvänsä toimittamaan kesällä 2010 ensimmäiset erät palmuöljyä, jonka alkuperä on tiedossa toimitusketjun alusta tuotantolaitoksiin asti. Kyseessä on jalostettu palmuöljy, jota ei toimiteta polttoainetuotannon vaan elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Neste Oil ei siis ole voinut saada IOI Groupilta palmuöljyä, joka olisi täysin jäljitettävissä tuotantolaitokselta viljelmälle asti, kuten yhtiön johto väittää.

Greenpeace on tuloksetta pyytänyt Neste Oililta tarkempaa selvitystä tuotantoketjusta.

• Miten Neste Oil on pystynyt vuosia hankkimaan kaiken palmuöljynsä hyödyntäen järjestelmää, jollaista ei ole ollut saatavilla?
• Miten Neste Oil on samalla vuosien ajan voinut hankkia suurimman osan palmuöljystään IOI Groupilta, jolla sen omien sanojen mukaan ei ole ollut tällaista erottelujärjestelmää?
• Mikäli Neste Oililla on oma sataprosenttinen seurantajärjestelmä, miksi se ei ole julkinen, jotta myös muut toimijat voisivat hyötyä siitä?

Neste Oil luottaa suurimpaan palmuöljyn toimittajaansa huolestuttavan paljon, ottaen huomioon todisteet sen toiminnasta Kaakkois-Aasiassa. Maaliskuussa 2010 Maan ystävät raportoi IOI:n laittomista hakkuista Indonesiassa. Neste Oilin vastaus näihin todisteisiin oli, että se on käytyjen keskustelujen jälkeen tyytyväinen IOI:n vastuullisuuteen ja lakien kunnioitukseen. Esitettyihin yksilöityihin todisteisiin ei vastattu millään tavalla.

Pääsiäisviikolla 2010 IOI Group asetettiin Malesiassa oikeuden päätöksellä korvausvastuuseen yhdessä paikallishallinnon kanssa, koska se oli raivannut alkuperäiskansalle kuuluvia maita laittomasti. Neste Oilin ympäristö- ja turvallisuusasioista vastaava johtaja Simo Honkanen kertoi samalla viikolla, että IOI:n toiminta on ollut kestävän kehityksen kannalta tähän asti erinomaista. Vuodesta 1997 saakka oikeutta käyneet alkuperäiskansan jäsenet ja oikeuslaitos olivat tästä eri mieltä kuin Neste Oil.

IOI:n mukaan palmuöljyn sertifiointijärjestelmä RSPO oli todennut yhtiön toimet kyseisellä alueella vastuulliseksi. Tämä saattaa palmuöljyn tuotannon valvontajärjestelmän entistä kyseenalaisempaan valoon, entisten puutteiden lisäksi. Neste Oil on puolestaan kertonut arvostavansa RSPO:n menetelmiä myös eri osapuolten välisten mahdollisten erimielisyyksien ratkaisutapana.

Samaan aikaan kun Neste Oil tuli IOI Groupin asiakkaaksi vuonna 2007, yritys laajensi toimintaansa Indonesian sademetsiin ja alkoi myös ostaa palmuöljyä muilta tuottajilta, jotka hakkaavat Indonesian sademetsiä.

Sademetsät menetetään siirtymäkauden aikana

5. Neste Oil on väittänyt palmuöljyn olevan siirtymävaihe matkalla todellisiin toisen sukupolven raaka-aineisiin.

Käytännössä kaikki ajankohtainen tutkimus Suomessa ja maailmalla kertoo, että palmuöljypohjaisen polttoaineen hiilitase on huono ja että kasvihuonekaasupäästöt kasvavat jopa satojen vuosien ajan johtuen epäsuorista vaikutuksista maankäyttöön. Linkki tutkimusosioon

Kaakkois-Aasian sademetsäalueilla ei ole aikaa siirtymävaiheelle kohti uusia raaka-aineita.

Toisen sukupolven biopolttoaineraaka-aineisiin siirtyminen vie ainakin kymmenen vuotta. Näin arvioivat muun muassa FAO, UNEP ja Kansainvälinen energiajärjestö IEA.

Neste Oil markkinoi harhaanjohtavasti palmuöljydieseliään ”tuoteominaisuuksiltaan toisen sukupolven biodieselinä”. Tuoteominaisuuksilla viitataan lähipäästöihin, eikä tällä ole mitään tekemistä biopolttoaineen koko elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen tai käytettyjen raaka-aineiden kanssa. Neste Oilin palmuöljydiesel ei ole toisen sukupolven biopolttoaine, sillä raaka-aineet ovat ja tulevat vielä vuosien ajan olemaan pääasiassa ruokakasveista.