Otsikko on huumoria, ei suora sitaatti. Todellinen sitaatti elinkeinoministeri Mauri Pekkariselta kuuluu näin:

"-Meillä Suomessa on vankka käsitys, että soveltamamme kestävän metsänhoidon periaatteet takaavat sen, että suomalainen biomassan käyttö on kestävällä pohjalla. Onkin elintärkeää varmistaa, että EU:n laajuiset kriteerit eivät aiheuta tarpeettomia vaikeuksia talousmetsiemme biomassavarojen hyödyntämiselle energiantuotannossa."

EU:ssa valmistellaan parhaillaan kestävyyskriteerejä energiapuun käytölle. Pekkarinen kommentoi asiaa tiistaina Porissa.

Suomen metsäala ja kepulaiset muistuttavat uskonlahkoa hokiessaan, ettei metsän"hoidossa" tai suomalaisessa metsätaloudessa ja -teollisuudessa mikään ei ole vialla.

Toista mieltä ovat esimerkiksi Lapin ikimetsien hakkuista ja Etelä-Suomen metsien surkeasta suojelutilanteesta kirjelmöineet 250 suomalaistutkijaa, Ympäristöministeriön Suomen lajien uhanalaisuus-arviointi, Suomen ympäristökeskuksen Suomen luontotyyppien uhanalaisuus- arviointi ja Pekkarisen juuri kommentoimaan energiapuun käyttöön liittyen viime viikolla julkaistu SYKE:n ilmasto- ja energiastrategian ympäristöarvio. Siinä todetaan (s. 7), että:

"Metsien käyttöä bioenergiana voidaan tehostaa kestävästi tiettyyn rajaan saakka, kun hyödynnetään hakkuutähteitä ja harvennuksissa muuten käyttämättä jäävää biomassaa. Jos tavoite toteutetaan metsien hyödyntämiskiertoa nopeuttamalla ja keräämällä vanhaa puustoa sekä järeää lahopuuta polttoaineeksi, haitalliset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen kasvavat nopeasti. Hakkuutähteiden ja kantojen hyödyntäminen on moninkertaistunut lyhyessä ajassa ilman, että asian vaikutuksista on kovin tarkkaa ennakkokäsitystä. Pahimmassa tapauksessa lukuisten lajien uhanalaistumiskehitys voi kiihtyä vastoin monimuotoisuuden turvaamiseksi asetettuja tavoitteita. Samalla menetetään osa metsien hiilensitomiskyvystä. "

Valtion liikelaitos Metsähallitus on jo harrastanut tällaista idioottimaista energiapuun käyttöä Inarissa hakkaamalla luonnontilaista monisatavuotiasta ikimetsää poltettavaksi. Tällaiset temput jäävät toivottavasti poikkeuksiksi, ja energiapuun käytössä keskitytään järkevästi hyödynnettäviin nuoriin metsiin ja taimikoihin.

Matti Liimatainen