ТЕЦ „Бобов дол“ изпуска непречистен емисии (от високия комин) по време на разпалване на инсталацията, въздушна снимка близо до къщи в Големо село, януари 2021 г.
ТЕЦ „Бобов дол“ изпуска непречистени емисии (от високия комин) по време на разпалване на инсталацията, Големо село, януари 2021 г. © „Грийнпийс“ – България

След няколко обрата по делото за промяната на горивото на ТЕЦ „Бобов дол“ Върховният административен съд окончателно валидира погазването на правата на обществеността и заобикалянето на процедури за защита на околната среда от страна на административен орган в полза на предприятие с дълга история на замърсяване на околната среда. Решението обаче не е единодушно – една от тримата съдии подписа решението с особено мнение, потвърждавайки аргументите на екологичните организации. 

В центъра на делото, заведено от „Грийнпийс“ – България и „За Земята“, стои следният въпрос: необходимо ли е заради промяна в обстоятелствата, при които е издадено разрешителното от екологичната инспекция, да се оцени въздействието върху здравето на хората и природата с участието на засегнатата общественост?

През 2018 г. директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Перник, еднолично и без да информира засегнатата общественост, допълва издадено през 2016 г. разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“ за изгаряне на минимални количества биомаса и отпадъци. Така на централата е разрешено да изгаря вместо 0.5%, цели 20% биомаса, заобикаляйки всички процедури, в които обществеността би могла да изрази мнение. Разрешението е издадено с писмо, адресирано единствено до ръководството на ТЕЦ „Бобов дол“. 

Нито писмото на директора на РИОСВ, нито уведомлението на ТЕЦ „Бобов дол“, са публикувани на страницата на районната инспекция – събитията са останали напълно скрити от обществеността; засегнатите не са могли и да предполагат, че се провежда процедура за разглеждане на декларираната промяна. „Грийнпийс“ – България и „За Земята“ разбират за съществуването на писмото случайно от документацията по друго дело – при обжалване на комплексното разрешително за изгаряне на отпадъци на централата. 

Следва обжалване на писмото на няколко инстанции – първо пред Административния съд в Кюстендил, а след това във Върховния административен съд и отново в съда в Кюстендил, където делото е върнато за ново разглеждане. Така се стигна до куриозния случай Кюстендилският административен съд да се произнесе с две различни решения по казуса. Първо съдия Николета Карамфилова постанови, че районната екоинспекция е трябвало да направи преценка за необходимостта от екооценка. ТЕЦ „Бобов дол“ обжалва и след разпределение при друг съдия, резултатът бе диаметрално противоположен – съдия Иван Демиревски реши, че няма нарушение на процедурата, тъй като според преценката му изгарянето на биомаса не замърсява въздуха и няма нужда да се оценява ефектът върху здравето на хората и природата.

При последното разглеждане на делото от Върховния административен съд мнозинството от съдиите реши, че промяната на обстоятелствата в горивото на инсталацията не налага оценка на влиянието върху здравето на хората и природата с участието на засегнатата общественост и че ТЕЦ „Бобов дол“ може да продължи работа. Съдия Юлия Тодорова обаче изрази особено мнение, че е необходимо да бъде направена такава оценка, като се отчете едновременното изгаряне на въглища, биомаса и отпадъци.

„Фактът, че двамата съдии не са отговорили на част от нашите аргументите, а съдията, изразила особено мнение, се съгласява с тези аргументи, повдига въпроса за справедливостта на решението. Това противоречие е особено съществено по отношение на правото на обществеността да участва в процеси с потенциално високо въздействие върху здравето и качеството на живота. Процедурата е протекла, без засегнатата общественост да може да изрази мнение и да обсъди вредите от изгарянето на нови горива – в големи количества и с неизследвани характеристики горива, в големи и остарели инсталации. Това поставя под съмнение дали са взети най-добрите решения в полза на обществото“, коментира адвокатът по делото, Александър Коджабашев.

ТЕЦ „Бобов дол“ е системен нарушител на екологичните норми. Според екоминистерството, в момента изпълнителната агенция, която отговаря за разрешителните, преразглежда разрешителното за работа на централата заради замърсяването на река Струма с пепел през януари 2022 г. През последните години ТЕЦ „Бобов дол“ често получава глоби за нарушения на разрешителното за работа, сред които за наднормени нива на замърсители във въздуха и в точките на заустване на отпадъчните води.

Пряко засегнатите хора в региона периодично подаваха жалби за влошаването на качеството на въздуха: за задушлива миризма на сяра, отлагания на прах по прозорците и растенията, черен дим, който идва от комините на централата. Данните в проучването на „Грийнпийс“ – България за замърсяването от топлоелектрическата централа в района на Големо село в Западна България потвърждават чести изпускания на отпадни води в околната среда от различни места около ТЕЦ „Бобов дол“. 

„Докато представители на ТЕЦ „Бобов дол“ я рекламират като „централата, която върви най-напред и най-бързо в посока към позеленяване“, тя продължава постарому да замърсява околната среда. Намеренията за фотоволтаични паркове и водородно бъдеще не отменят големия въпрос – за отговорността на централата за спазването на закона и условията в собственото ѝ разрешително, както и за замърсяването, което оставя в наследство за поколения напред в региона. В тази ситуация единствено непоколебимо обществено мнение и институции с цялостно разбиране за нужните реформи в сектора могат да направят българската енергетика по-сигурна, чиста и рентабилна.“, коментира Десислава Микова от „Грийнпийс“ – България.