Днес, 21 юни 2023 г., Балин Балинов и Кристиян Димитров от „Грийнпийс“ – България внесоха в деловодтсвото на Народното събрание отворено писмо от 35 български общини в подкрепа на законодателни промени, спомагащи за създаването на енергийни общности в България.

Активисти на „Грийнпийс“ – България пред сградата на Народното събрание на Република България. Единият от тях, Балин Балинов, държи папка, която съдържа отворено писмо до народните представители.
Балин Балинов и Кристиян Димитров от „Грийнпийс“ – България пред сградата на Народното събрание на Република България минути преди да внесат отворено писмо от 35 бълграски общини в деловодството на НС.
© „Грийнпийс“ – България

В отвореното писмо общините искат:

  1. Подпомагане на стратегическото планиране в областта на климата на местно ниво – намаляване на парниковите газове и анализ на риска и уязимостта на цялата страна по райони;
    • Според Европейската агенция за околна среда в периода 1980 – 2021 г. почти 195 000 души са загубили живота си в следствие на екстремни климатични явления – твърде продължителни горещи или студени вълни, бури, наводнения, свлачища и горски пожари. Икономическите загуби възлизат на 560 милиарда евро. За да запазят живота на хората и да намалят разрушенията, градовете трябва да са много по-добре подготвени за екстремните явления, свързани с промяната в климата.
  2. Законодателни промени, стимулиращи създаването на енергийни общности и предоставянето на административни улеснения за инвестиции в малки инсталации за възобновяема енергия за собствено ползване;
    • С Директивата за възобновяемата енергия Европейският съюз насърчава участието на хората като производители на енергия за собствени нужди от възобновяеми източници. Общините могат да съдействат с актуална информация и бързо придвижване на документите.
  3. Единна система за информиране и подкрепа на местните власти в България за възможности за финансиране на нисковъглеродни проекти и инвестиции; обмен на информация за нови технологии, добри практики и природосъобразни решения.
    • Изключително важно е общините в България да напредват в енергийната трансформация към чисти източници на електричество, отопление и транспорт с еднаква скорост. Те трябва да имат справедлив и равен достъп до европейските и националните средства за прехода, който ще подобри качеството на живот на хората, ще запази околната среда по-чиста и ще укроти промените в климата.

Целият текст на писмото можеш да прочетеш тук. Освен до Народното събрание, то е адресирано още до Министерския съвет и Министерствата на енергетиката, околната среда и водите, регионалното развитие и благоустройството.

Енергийните общности помагат на все повече потребители в Европа сами да произвеждат чрез възобновяеми източници значителна част от енергията, която използват. Това постепенно изгражда все по-силна независимост от големите електроразпределителни дружества и от изкопаемите горива.

Можеш да прочетеш повече за енергийните общности тук, както и в наскоро преведения на български език наръчник за създаване на общностна енергийна система. В този YouTube плейлист пък можеш да видиш истории, репортажи и уебинари за добрите примери по темата.

В България няма работеща законова рамка за енергийните общности. Европейската комисия стартира наказателна процедура, защото Министерството на енергетиката и Народното събрание просрочиха с две години прилагането на Директивата за ВЕИ. В момента парламентът работи по промени в Закона за енергия от възобновяемите източници (ЗЕВИ) и сега е шансът енергийните общности да получат своето място в българското законодателство.

Стратегията на Европейския съюз за слънчевата енергетика препоръчва до 2025 г. във всяка община с население над 10 000 души да бъде създадена поне една енергийна общност. Това може да е както изцяло гражданска инициатива, така и възможност на хората да работят заедно с местната власт по изграждането и развитието на енергийни общности.

От „Грийнпийс“ – България се радваме, че вече съществува воля на местно ниво за смяна на енергията и подкрепяме исканията на 35-те общини и тяхното отворено писмо.