До: Румен Порожанов,
Министър на земеделието, горите и храните

Уважаеми г-н Порожанов,

С настоящото писмо Ви молим да подкрепите налагането на пълна забрана върху употребата на глифозат, както и въвеждането на мерки, които да подкрепят земеделските производители в прехода към отказване употребата на химикали и към по-устойчиви земеделски практики.

Глифозат е най-широко разпространеният хербицид в глобален план, както и в Европа. Поради широката му употреба, това вещество се открива практически навсякъде: във водни потоци, в почвата (според скорошно проучване 45% от земеделската земя в Европа съдържа глифозат), във въздуха, храната и напитките. Проучване, проведено в Германия, върху малко над 2000 души, установи, че в 99,6% от тях е открит глифозат в урината. Най-големите стойности са установени при децата до девет годишна възраст и при подрастващите.

Глифозатът не вреди единствено на околната среда, а беше определен като “вероятен” канцероген от агенцията за изследване на рака на Световната здравна организация. (IARC)

Оценката на риска на ЕС отчита опасността, която глифозатът представлява за околната страна; идентифициран е “висок дългосрочен риск за бозайниците”, произтичащ от всички негови употреби и „висок дългосрочен риск за птиците“, произтичащ от основните му употреби (напр. операциите преди засаждане и  събиране на зърнени култури); оценката на ЕС обаче не отчита сериозен риск за здравето, например „вероятната“ връзка с рака. Поради отричането на здравния риск от ЕС, деветдесет и шест независими учени, включително няколко, взели участие в доклада за рака на Световната здравна организация, отхвърлят оценката на ЕОБХ като “не подкрепена от доказателства”.

За съжаление, оценката на ЕС по здравните въпроси не се извършва независимо от индустрията; вместо това, експертите на ЕС са заимствали буквално оценката на индустрията от вече публикувана литература по въпроса за канцерогенността на глифозата, генотоксичността и репродуктивната му токсичност; в допълнение на това – експертите са разчитали в голяма степен на спонсорирани от индустрията статии и трудове, например Kier & Kirkland 2013, Williams et al 2000 и др. Считаме за неприемливо, че европейска агенция, която следва независимо да оцени възможния риск, който дадено вещесто  представлява за хората, разчита на информация, предоставена от производител на съответното вещество. Подобно поведение поставя под съмнение независимостта на агенцията и надеждността на оценката.

Повече от милион европейци призоваха за забрана на глифозата. Европейският парламент настоява за забрана в рамките на следващите пет години, като правителствата на Франция, Белгия и Люксембург също подкрепят поетапното му премахване.

Въпреки доказателствата за наличието на възможни сериозни здравни рискове, които употребата на глифозат крие за човека, и въпреки силното желание на европейците да забранят това вещество, Европейската комисия настоява глифозата да бъде отново одобрен. Повторното му одобряване не би променило нищо – излагането на хора на риск и замърсяването ще останат същите и опасенията, свързани с употребата му, ще останат.

Поради вероятността глифозатът да представлява сериозен риск за човека, съмнителното оценяване на рисковете, които той представлява за здравето, от ЕОБХ и сериозното неодобрение от страна на европейските граждани, очакваме да наложите забрана върху глифозата.

7.11.2017г.

С уважение,
Деница Петрова
Ръководител на
„Грийнпийс“-България
[email protected]