От 1950 г. насам, населението на Земята се е удвоило, но в същото време площта на обработваемата земя, която се използва за изхранването на тези хора, се е увеличила едва с 10%. Съществува огромен натиск за осигуряването на храна на ниски цени върху земя, която деградира все повече в резултат на лишаването на почвата от хранителни вещества. Зависимостта от външни химически вещества – торове и пестициди – продължава да бъде краткосрочно решение за мащабните търговско-интензивни селскостопански системи.

Синтетичните пестициди са широко използвани в индустриалното селско стопанство в целия свят от 1950 г. насам. С течение на времето, много от тези химикали са станали изключително широко разпространени в нашата околна среда в резултат на широката им повтаряща се употреба и, в някои случаи, на тяхната устойчивост към средата. При някои от тях, времето, в което силата им на действие намалява, е изключително дълго. Затова, дори и да са били забранени преди десетилетия, например ДДТ (дихлоро-дифенил-трихлороетан) и неговите вторични продукти периодично биват намирани в околната среда днес.

Като следствие от тази упоритост и потенциалните опасности за дивата природа, изследванията на ефектите, свързани с влиянието на пестицидите, са се увеличили експоненциално през последните 30 години (Köhler и Triebskorn, 2013 г.). Вече е ясно, че тези ефекти са обширни и разнообразни. През същия период, научното разбиране за въздействието на пестицидите върху човешкото здраве и техните механизми на действие също се разширява бързо: проучвания разкриват статистически връзки между излагането на пестициди и засилени рискове от нарушения в развитието на неврологични и имунни заболявания и някои видове рак.

Независимо от това, да бъде доказано окончателно, че излагането на даден пестицид причинява заболяване или друго състояние при хората, представлява значително предизвикателство. Няма групи от населението, които са напълно защитени от излагане на пестициди. Също така, повечето болести са следствие от множество фактори, което значително усложнява оценките на общественото здраве (Meyer-Baron и колектив, 2015 г.). Освен това, в ежедневието си, повечето хора са изложени на сложни и постоянно променящи се смеси от химикали, не само пестициди, заради множеството начини, по които можем да бъдем изложени на тях. Пестицидите допринасят допълнително за този токсичен товар върху организма на хората.

ПЕСТИЦИДИТЕ И НАШЕТО ЗДРАВЕ – ПОВОД ЗА НАРАСТВАЩО БЕЗПОКОЙСТВО