Společnost Sev.en EC z portfolia kontroverzního podnikatele Pavla Tykače, která provozuje hnědouhelnou elektrárnu Chvaletice v Pardubickém kraji, si znovu zažádala o výjimku z nových emisních limitů pro znečištění ovzduší platných od poloviny roku 2021. Argumentuje tím, že instalace nových filtrů je příliš nákladná a že provoz elektrárny je nutný k zajištění stabilních dodávek elektřiny. Paradoxně ovšem o výjimku žádá v době, kdy elektrárna již téměř měsíc v kuse žádnou elektřinu nevyrábí.

Ekologické a právnické organizace, které jsou účastníky řízení, si již prostudovaly doplněný text žádosti o udělení výjimky a pošlou k němu své vyjádření. Podle nich se nová žádost prakticky neliší od té původní, a výjimka tak nemá šanci na schválení, alespoň ne v podobě, o jakou usiluje provozovatel elektrárny. Ten totiž v žádosti pořád trvá na příliš vysokém denním limitu pro oxidy dusíku, který není v souladu jak s vyhláškou, tak s předchozím rozhodnutím ministerstva životního prostředí, které zrušilo původní udělení výjimky z pera úředníků Pardubického kraje.

Provozovatelé elektrárny v žádosti neprovedli žádné podstatné změny. Stále chtějí vypouštět 25 mg/m3 nebezpečné rtuti, což je téměř čtyřnásobek povoleného limitu, a 195 mg/m3 oxidů dusíku. Také nezkrátili dobu trvání požadované výjimky a pro oxidy dusíku i pro rtuť stále požadují maximální možnou délku osmi let, přestože již v prvním rozhodnutí o výjimce, které bylo vůči elektrárně vstřícné, označil krajský úřad Pardubického kraje výjimku pro rtuť za nepřiměřeně dlouhou a zkrátil ji o rok a půl. Osmiletá výjimka je obzvlášť nepřijatelná vzhledem k tomu, že provozovatel během této doby neplánuje ani postupné snižování emisí a přiblížení se emisnímu limitu.

Znečišťovatel v žádosti o výjimku tvrdí, že by instalace technologií ke snížení emisí rtuti a oxidů dusíku byla příliš nákladná. Zároveň ale neváhá mezi náklady na ekologizaci zahrnout i dřívější výdaje na nepovedenou instalaci elektrostatických odlučovačů, které nefungují, jak by měly, a je třeba je nahradit látkovými filtry. Tím provozovatel uměle nadhodnocuje náklady na potřebné technologie.

O udělení či neudělení výjimky budou nyní rozhodovat úředníci Olomouckého kraje. Ministerstvo životního prostředí totiž loni v prosinci vyhovělo námitce, kterou podaly některé obce a ekologické organizace, a rozhodlo, že úředníci Pardubického kraje byli ve vztahu k provozovatelům elektrárny ve stavu systémové podjatosti.

Podle ekologických organizací by se zastaralé uhelné elektrárny měly postupně odstavovat a naopak by neměly dostávat výjimky, které by jim zajistily další nerušený provoz. Česká republika elektřinu dlouhodobě a masivně vyváží, a provoz elektrárny Chvaletice tak pro zajištění potřeb domácností a průmyslu nepotřebuje.

Lukáš Hrábek z Greenpeace říká:
“Přístup uhelné firmy je od začátku velmi arogantní. V první žádosti jí chyběly důležité dokumenty – například ekonomické hodnocení – a tvrdošíjně je odmítala dodat až do chvíle, kdy jí to nařídilo ministerstvo životního prostředí. Ne všechny výtky ministerstva ale firma zohlednila. Jsme tak svědky absurdní situace, kdy provozovatelé elektrárny Chvaletice stále žádají i o úlevu, kterou ministerstvo již dříve odmítlo. U úředníků Pardubického kraje jim tento agresivní přístup vycházel, protože byli podjatí, ale nedokážu si představit, že by je za takové chování odměnili i v Olomouci.”

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA říká: 
“Zaměstnanci Pavla Tykače se buď pokouší o vtip nebo se snaží sami prodloužit řízení o výjimce z emisních limitů pro uhelnou elektrárnu Chvaletice. Jak jinak si vysvětlit, že žádají znovu o tak velké úlevy z povinnosti chránit zdraví lidí, které jim nechtěl dát dokonce ani pardubický krajský úřad, který je elektrárně tak nakloněn až byl z řízení vyloučen kvůli podjatosti. Doufám, že jim Krajský úřad Olomouckého kraje tak drzé požadavky omlátí o hlavu.”

Laura Otýpková, právnička Frank Bold říká: 
“Když ministerstvo životního prostředí zrušilo první rozhodnutí o výjimce, jasně nastavilo mantinely, ve kterých se má řízení na druhý pokus držet. Vzhledem k tomu, že provozovatel elektrárny Chvaletice tyto mantinely nerespektuje, nemůže očekávat, že mu krajský úřad výjimku udělí.”