Rapporten fra FN’s Klimapanel (IPCC) er verdens nok mest betydningsfulde dokument, som handler om os allesammen. Det er en slags overlevelsesmanual, som udkommer på et kritisk tidspunkt i vores historie

Illustrationen viser, hvordan den globale opvarmning målt på alder kommer til at påvirke os, hvis vi ikke handler nu.

Verdens førende klimaforskere har netop udgivet deres sjette vurderingsrapport (AR6) om klimakrisen og vores muligheder for at bremse den globale opvarmning og holde temperaturstigningen under de 1,5 grader, som FN-landene gav hånd på at arbejde for i Parisaftalen fra 2015. Rapportens små 100 sider bygger på tusindvis af forskningsartikler og seks underliggende rapporter, offentliggjort igennem det seneste årti. Og det ser bestemt ikke lyst ud.

Forskernes dom kort fortalt

I tre overskrifter kan dommen over vores planet beskrives på følgende måde: 

Lad lige det synke ind et øjeblik… Videnskaben har talt og har med større styrke end nogensinde før slået fast, at vi står overfor et yderst kritisk tidspunkt i vores historie, hvor de beslutninger vi træffer nu, får konsekvenser i tusinder af år ud i fremtiden.

Det positive er, at vi stadig har mulighed for at rette op, hvis vi vel at mærke handler hurtigt og omfattende.

Rapportens 10 vigtigste budskaber

Herunder kan du se rapportens 10 nøglebudskaber set med Greenpeace-øjne.

Vores klima har det skidt og tilstanden forværres med stor hast:

1. Det ser ikke godt ud:

Menneskeskabte klimaforandringer er allerede udbredte, og de intensiveres med stor hast. De påvirker vejret og giver flere ekstreme hændelser over hele kloden. Det har allerede betydet store skader og tab for både mennesker og natur.

Den globale opvarmning er mere omfattende og har større konsekvenser end forventet i IPCC’s seneste vurderingsrapport (AR5) fra 2014.
Halvdelen af alle verdens arter er allerede nu påvirket af klimaforandringerne.
 
Beviserne for at det stigende antal ekstreme klimahændelser som hedebølger, kraftig regn, tørke og tropiske cykloner, skyldes menneskelig indflydelse, er kun blevet styrket.

2. Det er værre end antaget:

Påvirkningerne sker hurtigere og ved lavere temperaturstigninger end tidligere vurderet. I øjeblikket ligger den gennemsnitlige globale opvarmning på 1,1°C, og med de nuværende politikker er vi godt på vej mod omkring 3°C. 

Unikke og truede økosystemer forventes at være i høj risiko allerede på meget kort sigt. Allerede ved 1,2°C kan vi forvente massiv trædødelighed, blegnede koralrev, store fald i arter der er afhængige af havis, samt massedød i forbindelse med hedebølger. 

Ved 1,5 °C vil op til 14 procent af de arter, der lever i økosystemer på landjorden, sandsynligvis stå over for en meget høj risiko for udryddelse. Vi vil også opleve mere ekstrem varme og fugt, mere ekstrem nedbør og medfølgende oversvømmelser, og flere tropiske cykloner, naturbrande og ekstreme hændelser i havet.

Hvis den globale opvarmning når op mellem 1,5°C-2,5°C vil der være høj risiko for store enkeltstående begivenheder eller vendepunkter (tipping points), som iskappe-ustabilitet og tab af hele økosystemer i tropiske skove.

Ved en opvarmning på omkring 1,9°C kan halvdelen af den menneskelige befolkning inden for dette århundrede risikere at opleve perioder med livstruende klimatiske forhold.

Ved vedvarende opvarmningsniveauer mellem 2°C og 3°C vil iskapperne i Grønland og Vest-Antarktis næsten forsvinde.

3. Forandringerne rammer uretfærdigt:

De samfund, der er mest sårbare overfor klimaforandringer, er også dem, der historisk set har udledt færrest drivhusgasser. 

Næsten halvdelen af verdens befolkning (3,3-3,6 milliarder mennesker) lever steder, der er meget sårbare over for klimaændringer. Mellem 2010 og 2020 døde der 15 gange flere som følge af oversvømmelser, tørke og storme i meget sårbare regioner sammenlignet med regioner med meget lav sårbarhed.

4. Udsigterne er ikke gode:

Med politikker implementeret inden udgangen af 2020 er vi inden slutningen af dette århundrede på vej mod en opvarmning på 2,2°C-3,5°C. (Estimat, der dækker nyere politikker, giver en lidt bedre vurdering af medianopvarmningen på 2,7°C.)

I stedet for den halvering at den globale udledning inden 2030, som er nødvendigt for at overholde Paris-aftalens opvarmningsgrænse på 1,5°C, er der med de nuværende politikker ikke udsigt til noget fald overhovedet.

Vi kan stadig nå at ændre kurs:

5. De 1,5 grader er stadig inden for rækkevidde:

Vi er på vej til at nå en gennemsnitlig global opvarmning på 1,5°C i løbet af 2030’erne. Det, der betyder noget nu, er, om opvarmningen stopper der og efterfølges af en vis afkøling, eller om den blot fortsætter.

Hvis vi handler hurtigt og drastisk er Parisaftalens langsigtede temperaturmål stadig inden for rækkevidde. Så kan toppen af den globale opvarmning nås ved omkring 1,5°C-1,6°C, hvorefter den kan falde tilbage til omkring 1,4°C i slutningen af dette århundrede.

Det vil kræve en halvering af de globale udledninger inden 2030, fulgt op af en netto nul CO2-udledning omkring 2050, efterfulgt af en vedvarende negativ CO2-udledning hvor der fjernes mere, end der udledes.

Det er vigtigt at begrænse enhver overskridelse af de 1,5°C så meget som muligt og i den kortest mulige periode, da den gradvise afkøling ikke vil have indflydelse på de uoprettelige skader, der udløses af spidsopvarmningen (såsom artstab eller isafsmeltning).

6. Vi har løsningerne:

Vi har alle de værktøjer, vi har brug for, for at halvere de globale udledninger inden 2030. De største forandringer skal ske ved hjælp af sol- og vindenergi, beskyttelse og genopretning af skove og andre økosystemer, klimavenlige fødevaresystemer og energieffektivitet i dens mange former.

En af de foranstaltninger, der har størst potentiale, er et skifte til kødfattige diæter – i IPCC-rapporterne kaldet “afbalanceret bæredygtig kost”.

7. Fossilt brændstof skal afvikles hurtigt:

Hvis vi fortsætter med at bruge den samme mængde af fossile brændsler, er det nok til i sig selv at overskride opvarmningsgrænsen på 1,5°C. 

Derfor mener Greenpeaces ikke, at der er plads til flere nye udvindinger af olie, gas og kul, mens de eksisterende fossile brændstoffer skal udfases hurtigt. IPCC er ikke ligeså bastant i sine konklusioner, da klimapanelet ikke har mandat til at komme med politiske anbefalinger, men vi mener, at fakta taler for sig selv.

Det betyder noget, hvordan vi handler nu:

8. Behov for reelle løsninger uden forsinkelser:

Vi er gået ind i et kritisk årti, hvor vi skal halvere de globale emissioner, samtidig med at vi leverer på fødevaresikkerheden og beskytter og genopretter naturen.

Vi skal levere reelle løsninger – ikke kun på papiret – og den store game-changer siden den forrige vurdering fra IPCC er gennembruddet for sol og vind, som nu når omkostningsniveauer svarende til eller under fossile brændstoffer og hermed er klar til at muliggøre dekarbonisering af forskellige sektorer gennem elektrificering.

Nye teknologier som carbon capture and storage (CCS) har igen ikke gjort væsentlige fremskridt. Det spiller en stor rolle i mange udledningssreduktionsmodeller, men leverer stadig ikke i stor skala i det virkelige liv. IPCC vurderer potentialet for CCS til at være meget lille og dyrt i dette kritiske årti før 2030. 

9. Retfærdighed og social inklusion er grundlæggende:

Omfanget og hastigheden af de nødvendige omlægninger må ske med tanke på lighed og social retfærdighed. Dem med det største ansvar for udledningerne må gå forrest.

Der er penge nok i verden til at gennemføre reelle ændringer, men i dag er offentlige og private finansieringsstrømme til fossile brændstoffer stadig større end dem til klimatilpasning og afbødning.

Der skal investeres tre til seks gange mere end nu for at afbøde klimaforandringerne inden 2030, og det største behov ligger i udviklingslandene. 
Både regeringer og finansielle institutioner må tilpasse deres mål og politikker til 1,5°C, og på internationalt plan skal der findes retfærdige løsninger, der opfylder tilpasnings- og afbødningsbehovene og adresserer tab og skader for de mindst ansvarlige.

10. Omstillingen skal være vidtrækkende:

Hvis vi skal nå Parisaftalens mål, må vi kalde alle mand på dæk. Mulighederne for at nå at indføre nye tiltag i tide svinder hastigt. Vi er nødt til at tænke større end enkelte teknologier, sektorer og aktører og vedtage holistiske, inkluderende og samfundforandrende tiltag.

Det er essentielt, at vi ser handling, der beskytter og genopretter vores biodiversitet. Ved at passe på naturen passer vi på os selv. Ifølge IPCC skal 30 til 50 procent af verdens land-, ferskvands- og havområder beskyttes, for at vi kan bevare biodiversitet og modstandsdygtige økosystemer.

For at opnå de nødvendige “hurtige og vidtrækkende forandringer på tværs af alle sektorer og systemer” har vi brug for omfattende lovgivning og politikker og for internationalt samarbejde. Og så må dem med størst ansvar og økonomisk kapacitet gå forrest. Dette gælder både for regeringer, virksomheder, investorer og alle andre med penge og magt.

Så hvad nu?

Forskerne har nu leveret den værktøjskasse vi skal bruge, hvis vi skal turde drømme om et nogenlunde stabilt klima på en sund klode. Nu er det så vores alle sammens pligt at sikre, at der bliver sat handling bag. Både politisk, i virksomhederne, hos investorerne og hos os alle sammen.

Fremtiden for vores børn, børnebørn, oldebørn og mange generationer efter dem afhænger af, hvad vi gør eller ikke gør nu.

Illustration af hvor meget klimaforandringerne vil berøre os alt efter vores alder