Hvis regeringens mål om fossilfrihed i 2050 skal nås, bør andelen af vedvarende energi i 2030 være mindst 60% – og hvis vi skal nå 100% vedvarende energi i 2040, som Paris-aftalens skærpede mål tilsiger, så skal VE-andelen i 2030 være godt 70%.

I regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” skriver man bl.a., at ”EU har en målsætning på 27 pct. vedvarende energi i 2030. Den målsætning har Danmark allerede opfyldt. Danmark vil gå videre end det. Regeringen vil derfor arbejde for, at Danmark i år 2030 skal have mindst 50 pct. af sit energibehov dækket af vedvarende energi”.

Spørgsmålet er, om dette mål er ambitiøst nok, hvis regeringens mål om at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Eller om det er nok i forhold til, hvad Danmark skal påtage sig som en fair andel i opfyldelsen af det globale mål, om at holde stigningen i jordens middeltemperatur under 1,5-2 grader ift. præ-industrielt niveau.

Sænkede ambitioner for energieffektivisering

Man må antage, at der med formuleringen i regeringsgrundlaget er tale om 50% VE i forhold til ”det udvidede endelige energiforbrug”, som er referencen for EU’s VE-mål i 2020.

Et mål om en vis andel VE er relativt – og kan opnås ved både at øge mængden af VE, men også ved at sænke det energiforbrug, som andelen måles i forhold til (i procent). Derfor er det meget kritisabelt, at regeringen har sænket ambitionsniveauet for energieffektivisering.

I ”Danmarks energi- og klimafremskrivning 2015” har Energistyrelsen fremskrevet den danske VE-andel af det udvidede endelige energiforbrug til 2020, hvor VE-andelen forventes at blive 42% – se figuren.

Hvis VE-andelen stiger samme stigningstakt efter 2020 som for perioden 2010 til 2020 (den blå linie i figuren), så vil VE-andelen i 2030 blive godt 60% – og 100% i 2050.

Regeringens mål om 50% VE i 2030 indebærer derfor – i forhold til Energistyrelsens fremskrivning – en mærkbar nedgang i stigningstakten for andelen af VE. En stigningstakt (den røde linie i figuren) som kun vil føre til en VE-andel i 2050 på omkring 65% – langt fra regeringens mål om uafhængighed af fossile brændsler i 2050.

Danmark bør nå 100% vedvarende energi i 2040

Med det skærpede mål i Paris-aftalen bør det danske energisystem være omstillet til 100% VE allerede i 2040, og det forudsætter en udbygningstakt (den grønne linie i figuren) svarende til en VE-andel i 2030 på godt 70% – langt mere end de 50%, som er regeringens mål.

Regeringens mål om 50 % VE i 2030 er langt fra ambitiøst nok.

Indlægget er også bragt hos organictoday.dk og 92 Gruppens nyhedsbrev.