Przez środek Biebrzańskiego Parku Narodowego planowana jest aktualnie budowa międzynarodowej drogi ekspresowej S16 „Via Carpatia”, która ma łączyć południe Europy (Grecja) z północą (Litwa) wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej. Niestety inwestycja ta nie miała przeprowadzonych strategicznych analiz ani dot. ruchu drogowego, ani kwestii środowiskowych, ani społecznych czy ekonomicznych.  W zamian za to pocięto jej projekt na krótkie kilkudziesięcio-kilometrowe odcinki, dla których opracowywana jest dokumentacja, w tym szukanie lokalnych wariantów. Fragment przebiegający przez Biebrzański Park Narodowy liczy zaledwie 70 km i w każdym wariancie przecina biebrzańskie bagna. Nie ma na to naszej zgody!

Dolina Biebrzy to wyjątkowo cenny obszar przyrodniczy obejmujący najrozleglejsze mokradła w Europie środkowej i zachodniej. Powołano tu Biebrzański Park Narodowy, włączono do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 oraz wpisano na listę obszarów wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptaków wodnych (ostoja Ramsar). Biebrzańskie Bagna mają ogromne znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i klimatu, a także dla rozwoju lokalnej gospodarki opartej o zasoby przyrodnicze (turystyka, rolnictwo, ochrona przyrody).

Greenpeace Polska wraz z wieloma mieszkankami i mieszkańcami regionu doliny Biebrzy zaniepokojonych tą inwestycją oraz innymi organizacjami oraz naukowcami, od dawna apeluje o analizę alternatywnego przebiegu całkowicie omijającego Biebrzę od strony zachodniej. Jest to możliwe i uzasadnione choćby faktem, że taki przebieg łączyłby się z budowaną aktualnie drogą S65 „Via Baltica” prowadzącą właśnie w kierunku państw bałtyckich.

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku firma projektowa opracowuje aktualnie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla odcinka Knyszyn-Ełk przecinającego dolinę Biebrzy. W przyszłym roku (2021) planowane jest złożenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji.

W prowadzonym właśnie  badaniu informacyjno-konsultacyjnym firma projektowa przedstawiła szczegółową koncepcję przebiegu tej drogi. Wszystkie zaproponowane korytarze i warianty przecinają Biebrzański Park Narodowy. Wcześniej rozważane były tylko lokalnie różniące się warianty w korytarzu „Osowiec” dzielące Biebrzański Park Narodowy między Basenem Środkowym doliny Biebrzy, a Basenem Dolnym.

Apelowaliśmy od ponad roku o analizę takiego przebiegu tej drogi, by omijał całkowicie obszar chroniony – co jest możliwe od zachodu. Tymczasem dodano teraz do ankiety wschodni korytarz „alternatywny” „Sztabin” pomiędzy Basenem Środkowym a Basenem Północnym doliny Biebrzy – także dzielący park narodowy! To nie jest dobre rozwiązanie i nie możemy się na nie zgodzić! Taka trasa nawiązuje do kontrowersyjnego przebiegu, kiedyś planowanej tu drogi „Via Baltica”, co skończyło się skierowaniem sprawy przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE. Ostatecznie zmieniono trasę. Skoro dodano teraz korytarz wschodni „Sztabin”, to znaczy, że dotychczasowy przebieg drogi nie jest ostatecznie przesądzony! Domagamy się zatem dodania korytarza zachodniego, który ocali Biebrzański Park Narodowy! Chcemy analizy prawdziwej alternatywy, czyli ominięcia Biebrzańskiego Parku Narodowego od zachodu w korytarzu Zambrów-Łomża.

W innym przypadku, możemy się spodziewać powtórki konfliktu z udziałem Komisji Europejskiej, jaki miał miejsce w tym samym regionie, kilkanaście lat temu, wokół drogi „Via Baltica”.

Czaple nad Biebrzą
Podpisz: Ratujmy Biebrzański Park Narodowy

NIE dla Via Carpatia przez biebrzańskie bagna! Uratujmy Biebrzański Park Narodowy. Podpisz się pod petycją do Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Infrastruktury

Działaj!