Ponad 1600 naukowców z całego świata, 160 organizacji i mieszkańcy regionu Puszczy Białowieskiej wspólnie apelują do Komisji Europejskiej o ratowanie puszczańskiej przyrody. Wzywają Komisję do podjęcia pilnych działań i wstrzymania budowy muru na granicy polsko-białoruskiej, który stanowi zagrożenie dla życia zwierząt, przyrody i lokalnej społeczności. Przekazali dzisiaj listy, apele i petycje przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Polsce, gdzie odbyła się także demonstracja.

W jednym z najcenniejszych przyrodniczo regionów Polski i Europy stawiany jest mur, który poniesie ze sobą katastrofalne skutki dla przyrody Puszczy Białowieskiej i obszarów Natura 2000. Puszcza jest ostatnim tak dobrze zachowanym lasem nizinnym w Europie. Mur spowoduje, wykraczające poza polskie granice szkody w środowisku i siedliskach gatunków chronionych: wilka, rysia i żubra. Drogi migracji zwierząt zostaną zablokowane, co może doprowadzić do wyginięcia populacji rysia w polskiej części Puszczy Białowieskiej.

Podpisz: NIE dla muru przez serce Puszczy!

Ruszyła budowa sześciometrowego muru w samym sercu Puszczy. Podpisz apel do Komisji Europejskiej o zatrzymanie tej katastrofalnej inwestycji!

Działaj!

Mur zagraża również utrzymaniu przez Puszczę Białowieską statusu obiektu światowego dziedzictwa UNESCO, ponieważ będzie wywierał negatywny wpływ na cały ekosystem leśny i wiele kluczowych procesów przyrodniczych. Dla inwestycji nie przeprowadzono wymaganej oceny oddziaływania na środowisko, przez co od początku pomija się różne alternatywy dla muru, w tym nowoczesne metody monitorowania i kontroli granic. Projektu nie poddano także konsultacjom społecznym, uniemożliwiając udział społeczeństwa w podjęciu tak ważnej dla ochrony dziedzictwa przyrodniczego decyzji. W obliczu ignorowania prawa i wymogów ochrony przyrody na gruncie krajowym, jedyną szansą na zatrzymanie tego szkodliwego projektu jest interwencja Komisji Europejskiej.

W ciągu zaledwie tygodnia pod listem otwartym środowiska naukowego podpisało się ponad 1600 naukowców z całego świata. Pod apelem organizacji i ruchów społecznych  podpisało się niemal 160 organizacji i inicjatyw z 25 krajów i 6 kontynentów. Problem ochrony Puszczy Białowieskiej jest ważny nie tylko dla polskiej społeczności i środowiska naukowego, ale dla całego świata. Wartość przyrodnicza tego miejsca jest wyjątkowa, szczególnie w dobie masowego wymierania gatunków. W podpisanej przez niemal 19 tys. osób petycji, mieszkańcy Puszczy Białowieskiej wskazują, że „budowa zapory niechybnie wiązała się będzie z niedogodnościami dla lokalnej społeczności”,dodają jednak, że ichnajwiększą obawą są nieodwracalne szkody wyrządzone przyrodzie, które przełożą się na setki drobnych przedsiębiorstw utrzymujących się z turystyki przyrodniczej. Tymczasem z lokalnymi społecznościami nie przeprowadzono żadnych konsultacji. 

Komisja Europejska stanęła w obronie Puszczy Białowieskiej w 2017 r.,  masowo wycinanej przez Lasy Państwowe. Wyręby powstrzymała dopiero jej interwencja i decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE, uznająca wycinkę za nielegalną. Organizacje pozarządowe i naukowcy liczą, że Komisja Europejska nie zignoruje wezwania społeczeństwa oraz nauki i podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu powstrzymania budowy  muru do czasu przeprowadzenia właściwej oceny oddziaływania na środowisko i konsultacji ze społeczeństwem.