Vore det inte fint om vi kunde hitta en lösning på utsläppsproblematiken för transportsektorn, utan att göra några som helst förändringar av hur vi reser, vilka bilar vi köper eller för den delen vilka aktörer som blir rika på att sälja bränslen?

Vissa menar att den lösningen finns och att den stavas biodrivmedel, dvs drivmedel som likt fossil bensin och diesel driver förbrännings-motorer, som sätter fart på bilar och flyg. Genom det så kallade bränslebytet och reduktionsplikten blandar vi in mer och mer biodriv-medel i de fossila drivmedlen. och det gör, enligt de vi här kallar “vissa” att utsläppen sänks, utan att några fler åtgärder behövs trots att bilarna fortsätter att släppa ut lika mycket koldioxid. Hemligheten ligger i att den “nya” koldioxiden är biogen, alltså från biologiska källor.

Biogena drivmedel släpper ut lika mycket, eller mer, koldioxid, men denna sägs ingå i det “naturliga kolkretsloppet”. Därför kommuniceras den inte som utsläpp. Tanken är att eftersom ny växtlighet binder koldioxiden som släpps ut genom förbränning av bioenergi så blir det ett nollsummespel och koldioxidneutralt. De biogena utsläppen räknas istället av mot Sveriges kolsänka och rapporteras som en del av den så kallade LULUCF-förordningen, till UNFCCC via EU.

Det vi glömmer bort när vi klassar biogena utsläpp som klimatneutrala är att vi redan har stora fossila utsläpp också och att vår atmosfär är till på bristningsgränsen full med koldioxid. Denna behöver också bindas av växtlighet, men så länge vi släpper ut koldioxid, oavsett ursprung, i den takt vi gör idag så fylls atmosfären på och halterna minskar inte. Tidsperspektivet håller inte  för att nå klimatmålen. Ju mer vi “räknar av” från vår naturliga kolsänka och vårt kollager, desto mindre binder dessa. Det blir alltså ett dubbelfel.

Greenpeace och New Weather Sverige har titta närmare på de biodrivmedel som används i Sverige, var de kommer ifrån, deras sammansättning och utsläpp per energienhet. Vi utgick från två olika modeller för sammansättning baserat på EU:s förnybartdirektiv, RED II, och av svenska myndigheter i Sverigemix 1 och på EU-kommissionens Globiom-rapport samt av International Council on Clean Transportation (ICCT) i Sverigmix 2. I båda fallen kunde vi konstatera att utsläppen av antropogen koldioxid blir högre än om biodrvimedel inte blandats in i drivmedelsmixen.

Vi tittade också på sammansättningen där vi konstaterar att det mesta av biodrivmedlen i Sverige idag importeras, främst i form av slakteriavfall. Det innebära alltså dels ett beroende av importer och långa transporter,  dels ett beroende av en ohållbar och klimatskadlig köttindustri.

Vi har också tittat också på skogen och potentialen för större inhemsk produktion av biodrivmedel. Där kan vi konstatera att bränsle- och skogsindustriernas drömmar om ett större uttag ur skogen för att göra bränslen är både daterad och omöjlig. Elektrifieringen kommer att tränga undan det mesta av biobränslen från vägtransporter. Skogsbruket har också varit så hårt ansatt under en längre period, att ett ökat uttag inte är möjligt  om vi ska uppfylla miljömålen. 

Sammantaget är vår slutsats att biodrivmedlen:
inte är klimatsmarta,
inte är framtidssäkrade,
hotar våra ekosystem, genom ökat tryck på skogs- och jordbruket.

Istället för att satsa på biodrivmedel måste vi:

1. Redovisa alla utsläpp 
Alla utsläpp måste redovisa och kommuniceras tydligt, inklusive biogena, även de som Sverige orsakar utomlands. Utsläppsminskingsmål måste sättas i absoluta tal.

2. Angripa grundproblemet 
Satsa på minskad trafik och elektrifiering för att eliminera behovet av biodrivmedel och fossila drivmedel på kort tid. Anpassa nivån på koldioxidskatten efter klimatmålen och reformera den så att även biogena utsläpp omfattas. Öka beskattning på material och nyproduktion och fokusera på minskad användning av energi och resurser. 

3.  Styra i rätt riktning
Ompröva strategin att byta fossila mot biogena bränslen. Använd biomassa till långsiktiga produkter, istället för till förbränning. Öka upptaget av kol för att minska koldioxidhalten i atmosfären. Nationella mål för energieffektivisering, minskad trafik och stopp för förbränningsmotorer till 2028.

4. Värna skogens kollager
Sätt nya klimatpolitiska mål som även inkluderar klimateffekterna av biogena utsläpp. Öka inlagringen av kol i skog och mark på kort och lång sikt. Skydda minst 30 procent av all natur, inklusive skogens ekosystem. Klimatsäkra skogsbruket och inför naturnära skogsbruk. Utveckla och tillämpa Konjunkturinstitutets förslag om att prissätta biogent kol så snart som möjligt.

Vi har inte tid att vänta på biobränslets “klimatkompensation”. Utsläppen måste sänkas på riktigt och politiska styrmedel måste anpassas efter detta, och som första steg, sluta luta sig på lögnen om biodrivmedel som klimatlösning. Kraften behöver gå till att angripa grundproblemet – vår orimligt höga konsumtion av energi.

Här kan du läsa hela rapporten:
Himlen är full – är biodrivmedel verkligen vad vi behöver?

Här har vi samlat mer information om hur Sveriges utsläpp egentligen ser ut: www.sverigesutslapp.se

Rapporten  är framtagen av New Weather Sverige
på uppdrag av Greenpeace.

Skriv under för att syna biobränslebluffen

På pappret ser det ut som att Sverige stadigt minskat utsläppen sedan 1990, men det är en bluff. Vi har bara bytt ut våra fossila utsläpp till biogena – var med och syna den falska klimatlösningen!

Engagera dig