Det förväntade underskottet av vete på världsmarknaden – som är en direkt konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina- är ett högaktuellt ämne. Och visst finns det skäl för oro, men faktum är att just den uteblivna veten skulle kunna kompenseras  för om Europa minskade sin spannmålsproduktion som går till djurfoder med bara åtta procent*. 

Många fattiga länder utanför EU är helt beroende av Ukrainas veteproduktion för livsmedelförsörjning, medan krigets främsta effekter på EU:s bönder är en något minskad tillgång av djurfoder och handelsgödsel, vilken merparten används för odling av spannmål för djurfoder i industriell köttproduktion.

Det är helt galet att vi utfodrar våra djur med det spannmål vi hade kunnat äta själva, när stora delar av världen riskerar svält. Greenpeace uppmanar därför EU att minska den industriella köttproduktionen -och därmed djurhålllningen- för att på så sätt för frigöra tillräckligt med spannmål för att kompensera för bristen på vete, och därmed minska EU:s beroende av spannmålsimport och ryska insatsvaror.  

I dag (23/3) förväntas EU-kommissionen tillkännage ekonomiskt stöd till jordbrukare som riskerar att påverkas negativt av konsekvenser från kriget på 500 miljoner euro.

Ett särskilt stöd kommer erbjudas den industriella grisproduktionen. Kommissionen, med stöd av bland annat Sveriges regering, har också sagt att den vill luckra upp miljöskyddet i EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Utöver det verkar kommissionen vara beredd att fördröja genomförandet av nyckelelementen i den Gröna Given och Farm to Fork-strategin, något som jordbruksindustrin lobbyister och allierade politiska beslutsfattare länge har drivit på.

Ukraina producerar i genomsnitt 26 miljoner ton vete per år, varav det mesta exporteras. FAO uppskattar att spannmålsproduktionen i Ukraina sannolikt kommer att minska med mellan 20 och 30 procent som en följd av invasionen. Ett mer extremt scenario med 50 procentig minskning av ukrainsk veteproduktion skulle innebära ett globalt underskott på 13 miljoner ton vete tillgängligt för att föda världens fattigaste.

Greenpeace uppmanar EU och Sveriges regering att omedelbart minska köttproduktionen i proportion med en åttaprocentig minskning av spannmålsanvändningen för att kompensera denna vetebrist. Detta är en del av en uppsättning åtgärder som Greenpeace efterlyser för att säkerställa att de som redan är mest utsatta för hunger och fattigdom inte blir de som bär bördan för spannmåls bristen.  Europas livsmedels- och jordbrukssystem måste ta detta tillfälle att ställa om  och bli mer resilienta och anamma regenerativa metoder för ett framtidssäkert jordbruk som fungerar i samklang med de planetära gränserna. Tiden för förändring är nu. 

*I EU utfodras totalt 162,5 miljoner ton spannmål, främst till grisar och fjäderfä, av totalt 303 miljoner ton som används (livsmedel, foder och industriell användning tillsammans). Vete utgör 38,2 miljoner ton av de spannmål som används i EU för djurfoder. Eftersom olika spannmål till viss del är utbytbara i djurfoder skulle en minskning med bara 8 %, från 162,5 till 149,5 miljoner ton spannmål, behövas för att göra 13 miljoner ton vete tillgängligt.