Naiv biodrivstoff-politikk

Pressemelding - 29 februar, 2008
Regjeringen sier den har lagt til grunn at innblandet biodrivstoff skal gi en gjennomsnittelig reduksjon av klimagasser på henholdsvis 90 og 72,5% i forhold til fossil bensin og diesel.

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace Norge

ANB har en artikkel om dette i dag, som dessverre er noe upresis.

Greenpeace, WWF og Regnskogsfondet foreslo i sin høringsuttalelse at det måtte settes et minstekrav til 40% klimagassgevinst ved biodrivstoff. Dersom regjeringen virkelig mener de kan oppnå et gjennomsnittsgevinst på henholdsvis 90 og 72,5%, er det selvsagt enda bedre. Uansett klimagassreduksjoner er kravet om full sporbarhet og miljøsertifisering absolutt.

Det er usedvanlig naivt å tro og legge til grunn at alt biodrivstoff som vil bli omsatt i Norge vil bli produsert etter de aller mest klimavennlige metodene, hvertfall ikke så lenge regjeringen ikke samtidig vil stille krav om at oljeselskapene må oppnå slike reduksjoner.

Greenpeace krever derfor at:

1. Regjeringen tar seg selv på alvor og legger hhv 90 og 72,5% klimaforbedring til grunn som absolutt krav til hver liter bioetanol eller biodiesel som oljeselskapene skal blande inn i bensin og diesel som følge av det nye omsetningspåbudet. Dette er eneste måte MD kan være sikre på at det er sammenheng mellom det de sier/håper og det som faktisk vil skje. Kravet må komme i tillegg til annen bærekraftsertifisering. Det er ingen grunn til å tro at klimavennlig biodrivstoff vil komme av seg selv. Det har vært vist til at det kan være vanskelig å få gjennom slike krav i WTO. I så tilfelle må omsetningspåbudet utsettes til dette er løst på en forsvarlig måte.

2. Alternativt må hele forslaget sendes i retur, ettersom forutsetningene om klimakutt og tiltakskostnader vil bli grundig brutt:
- Uten tilleggskrav er det ingen grunn til å tro at skisserte klimakutt på gjennomsnittlige 80% per liter, totalt 160.000 tonn i året vil bli oppnådd. Selv 80.000 tonn er svært lite realistisk uten tilleggskrav.
- Ved lavere klimaeffektivitet enn de opprinnelige kalkylene, vil også tiltakskostnadene per tonn redusert CO2 skyte kraftig i været. I en (mer realistisk) situasjon med f.eks 20% forbedring i forhold til fossilt, vil den reelle tiltakskostnaden per tonn CO2 øke fra de anslåtte 1200 til flere tusen kroner per tonn redusert CO2. Klimagevinsten kan også bli enda lavere.

Når disse problemene kommer på toppen av uheldige konsekvenser for matproduksjon og biologisk mangfold, er det mye som taler for å utsette hele biodrivstoffsatsingen til bedre råvarer er etablert. Det finnes en rekke klimatiltak, også i transportsektoren i Norge, som er langt billigere og viktigere enn dette. Greenpeace oppfordrer regjeringen til å revurdere klimapolitikken i transportsektoren.

Vi viser samtidig til at EU sin nye klimapakke legger opp til at 20% av energien til transportsektoren skal dekkes med fornybar energi, ikke nødvendigvis biodrivstoff, innen 2020. Dette åpner store muligheter for elektrifisering av transportsektoren, som kan gi langt bedre klimagevinst og også bidra til langt mer effektiv bruk av de tilgjengelige bioenergiressursene; til kraft og varmeproduksjon.

Les svaret fra Erik Solheim om forutsatt 90 og 72,5 % klimagevinst
Les høringsuttalelsen fra Greenpeace, Regnskogsfondet og WWF om biodrivstoff

Other contacts:

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge, tel. 90107904
Bente Myhre Haast, kommunikasjonssjef, tel. 48297274