Skog og landbruk

Verdens skoger er hjem til 80 prosent av alle landbaserte dyr og planter, regulerer klimaet, gir oss oksygen og rent vann og holder nøkkelen til å bekjempe klimakrisen. Uten skoger kan vi ikke ha bærekraftig landbruk, og vil miste både natur og livsgrunnlag.

Luftbilde av landsbyen i Lac Paku i torvskogen nær Mbandaka, i Kongobassenget i Den demokratiske republikken Kongo. Den mest karbonrike tropiske regionen i verden anslås å lagre tilsvarende tre år med verdens utslipp.
© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/deforestation" title="deforestation icons">Deforestation icons created by Freepik – Flaticon</a>

50 mill.

hektar skog har blitt ødelagt for produksjon av varer siden 2010

© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/agriculture" title="agriculture icons">Agriculture icons created by pongsakornRed – Flaticon</a>

80 %

av den globale avskogingen skyldes landbruk

© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/amazon" title="amazon icons">Amazon icons created by mangsaabguru – Flaticon</a>

+25 %

økning i avskoging i Brasil i 2020

Luftbilder fra Porto Velho i Amacro-regionen i Amazonas viser ødeleggelsen av omtrent 8000 hektar med regnskog.

Problemet

Intakte og robuste økosystemer er helt avgjørende både for vår og planetens helse, og for at vi skal overleve som art. Men storstilt vareproduksjon og industrielt landbruk ødelegger skogene i en alarmerende hastighet. Dette har alvorlige konsekvenser for økosystemer, natur, dyr og mennesker.

Produksjon av landbruksvarer som storfekjøtt, soya og palmeolje er en hovedårsak til avskoging. Gruvedrift, tømmerhogst, skogbranner og klimaendringer bidrar også sterkt til at skoger raseres.

Lær mer om sakene

Hva vi gjør

Greenpeace jobber for at vi alle kan ta gode og bærekraftige valg som forbrukere, mens vi kjemper for forandring på systemnivå. Vi jobber for å stoppe avskogingen og sørge for at maten vi produserer og spiser, ikke bidrar til å ødelegge planetens grønne lunger. Skogene må beskyttes og restaureres slik at de livsviktige økosystemene får hentet seg inn.

I solidaritet og samarbeid med urfolk og allierte, overvåker og dokumenterer vi avskogingen og utgir rapporter om hvilken påvirkning industrielt landbruk har på skogene. Gjennom sterke krav og politisk press har vi bidratt til EUs skoglov, som ble vedtatt høsten 2022, og som vil forhindre import av varer som har bidratt til avskoging og brudd på menneskerettigheter. Her i Norge jobber vi for å stoppe godkjennelsen av en frihandelsavtale med Brasil, som kan sende Amazonasregnskogen forbi vippepunktet.

Greenpeace aktivister demonstrerer foran den brasilianske ambassaden i Buenos Aires i solidaritet med urbefolkninger i Amazonas.