Klimaendringer

FNs klimapanel er tydelig: Verden må kutte klimagassutslipp raskt hvis vi skal ha en levelig klode. Dyr, natur og mennesker merker allerede konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer. Greenpeace krever handling fra politikerne, og du kan være med og legge press på dem.

Klimamarsj i Oslo.

>99 %

sannsynlig at klimaendringene er menneskeskapt

50 mill.

tonn CO2 slippes årlig ut i Norge

500 mill.

tonn CO2 slippes ut årlig når norsk olje og gass forbrennes i utlandet

Hva er klimaendringer?

Hva betyr egentlig klimaendringer? En definisjon på klimaendringer er endringer i hvor ofte ulike typer vær forekommer, ifølge SNL. Det kan være endring i middelverdier (gjennomsnitt) av temperatur, nedbør, vannføring (flom) eller vind. Det kan også være endringer i hvor ofte og intenst ekstremvær inntreffer. Mens vær er noe vi kan observere hver dag, er klima er et gjennomsnitt av været målt over lang tid.

Begrepene klimaendringer og global oppvarming brukes gjerne om hverandre. Begrepet global oppvarming begrenser seg til at jordens temperatur øker, mens klimaendringer kan omfatte flere andre former for klimautvikling, ifølge Store Norske Leksikon.

Gjennomsnittstemperaturen på jorda har økt med 1,1 grader siden rundt år 1750, og temperaturen stiger raskere enn forskerne noen gang har observert, ifølge FN. Samtidig som at temperaturen stiger, observerer forskerne blant annet at havet stiger og blir surere, isen smelter, og verden opplever variert nedbør og mer ekstremvær. Vi vet at klimaet på jorda har endret seg på grunn av regelmessige målinger av for eksempel temperatur, ismengde, nedbør og pH-verdi i havet. Vi vet også at endringene vil fortsette i årene som kommer.

Nesten alle klimaforskere i verden er enige om at klimaendringene vi ser nå, skyldes menneskers klimagassutslipp.

Flom i Kenya

Problemet med klimaendringer

Konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer er enorme og truer livet på jorda. Noen av konsekvensene er mer ekstremvær, tørrere somre og varmere og våtere vintre. Vi merker også klimaendringene her i Norge, med blant annet høyere temperatur, færre snødager og hyppigere flommer etter økt snøsmelting. Mer ekstremvær og tap av biologisk mangfold som følge av klimaendringer vil ha mange konsekvenser vi ennå ikke kjenner omfanget av.

Den siste av FNs klimarapporter fra 2023, som oppsummerer de viktigste funnene fra tidligere rapporter, sier blant annet at:

  1. Menneskeskapte klimaendringer er omfattende, raske og intensiverer seg
  2. Påvirkninger og risikoer kommer raskere og vil bli mer alvorlige tidligere
  3. De som er minst ansvarlige for klimakrisen, rammes hardest
  4. Dagens tiltak fører oss mot 2,2–3,5 graders oppvarming

Fossil energi er den viktigste årsaken til klimaendringene. 75 prosent av alle klimagassutslipp kommer fra forbrenning av fossil energi – kull, olje og gass.

Klimaforskerne har slått fast at verden allerede har funnet mer olje, kull og gass enn vi kan bruke om vi skal unngå de mest alvorlige klimaendringene.

Lær mer om sakene

Hva vi gjør for å bremse klimaendringene

Noen av hovedpunktene fra FNs klimapanels siste rapport sier:

  1. Med hastetiltak er 1,5-gradersmålet i Parisavtalen fortsatt innen rekkevidde
  2. Vi er inne i et avgjørende tiår, og vi har alle løsningene vi trenger
  3. Vi må fase ut fossile brensler raskt
  4. Løsninger må settes ut i livet
  5. Omstillingen må være rettferdig og inkluderende
  6. Vi trenger gjennomgripende endring, i alle sektorer

Vi i Greenpeace jobber for å stoppe nye forurensende, fossile energiprosjekter både i Norge og i utlandet.

Norges største klimaproblem og kilde til CO2-utslipp er olje- og gassproduksjonen vår. Derfor er det å stanse ny oljeleting på norsk sokkel det viktigste vi gjør for klimaet her i Norge. Greenpeace samarbeider med fagbevegelsen, ungdomspartier, ideelle organisasjoner og resten av miljøbevegelsen. Sammen presser vi politikere til klimahandling gjennom aksjoner, debatter, kampanjer, informasjonsspredning og møter.

I tillegg til våre egne klimasøksmål her i Norge deltar vi i og støtter andre klimasøksmål i ulike land. Gjennom påvirkningsarbeid legger vi press på den norske regjeringen til å ta klima og miljø på alvor, kutte klimagassutslipp og være en ledende og ansvarlig aktør for en rettferdig grønn omstilling i en internasjonal kontekst.

En viktig del av Greenpeace sitt arbeid handler om å beskytte verdens hav og skog, som er viktige karbonlagre.

Greenpeace aktivist deltar i demonstrasjon i Oslo i forbindelse med klimasøksmålet.