Vi fremmer løsninger, vi fremmer forandring og vi fremmer handling. Noen mennesker ser kun tømmer når de ser en skog. Men millioner av mennesker ser natur, hjem for dyr, planter og mennesker. En arv vi må ta vare på for dagens og morgendagens generasjoner.

Med tilstedeværelse i 55 land verden rundt jobber vi for å tvinge myndigheter og selskaper til å ta ansvar for klima og miljø. Enten det er på gatene eller gjennom stemmeseddelen, er vi sterkest når vi jobber sammen.

Greenpeace sitt mål er å ivareta livet på jorda i alt sitt mangfold. Vi er en uavhengig organisasjon som gjennom fredelige aksjoner og kreative konfrontasjoner arbeider for å avsløre globale miljøproblemer og tvinge fram de nødvendige løsningene for en grønn og fredelig framtid.

I møte med mektige land og selskaper mener vi at vi må komme sammen for å kjempe fram løsningene naturen, miljøet og klimaet trenger. Vi heier på de modige som handler på vegne av naturen, og vi inviterer folk til å bli med i kampen både gjennom å gjøre individuelle valg, men også gjennom å organisere seg sammen med oss og lokalsamfunnet sitt. Ved å stå sammen kan vi lykkes i kampen med å ta vare på naturen.

Kjerneverdiene våre

Personlig ansvar og ikkevold

Vi går til aksjon basert på samvittighet. Dette betyr at vi er ansvarlige for handlingene våre og tar personlig ansvar. Vi er forpliktet til å opptre fredelig, og alle som deltar i en Greenpeace-aksjon, er opplært i ikke-vold.

Selvstendighet

Av prinsipp tar ikke imot penger fra regjeringer, selskaper eller politiske partier. Bidrag fra enkeltpersoner, sammen med tilskudd fra stiftelser, er den eneste kilden til finansiering.

Greenpeace har ingen FASTE venner eller fiender

Hvis myndigheten din eller selskapet ditt er villig til å endre seg, kan vi samarbeide med deg for å nå målene dine. I motsatt tilfelle vil vi kritisere deg. Det som betyr noe, er ikke ord, men handling.  

Fremme løsninger

Det er ikke nok for oss å peke finger. Vi utvikler, forsker og fremmer konkrete løsninger for en grønn og fredelig framtid for oss alle. 

Likestilling, mangfold og inkludering

Greenpeace Norden bestreber seg på å være en organisasjon som skal garantere like muligheter, og tilby et fellesskap og miljø som respekterer den enkeltes verdi og verdighet.

Vi befinner oss i en pågående klima- og naturtapskrise som påvirker alle, og spesielt utsatte grupper med begrensede ressurser og innflytelse. En grønn og fredelig framtid er ikke mulig uten rettferdighet, likestilling, borgerrettigheter og frie samfunn. Vi mener at det er det nåværende systemet, med en skjev fordeling av makt og privilegier, som ødelegger miljøet og frarøver utsatte grupper deres rettigheter – og altfor ofte liv. 

Ambisjonen vår er å omfavne mangfoldet og være inkluderende og likestilte i representasjonen av våre ansatte og frivillige, i våre beslutningsprosesser, med våre allierte i sivilsamfunnet, samt i kampanjene, materialet og taktikkene våre.

Kun gjennom et mangfold av tenkemåter kan vi finne løsninger på de problemene vi har å gjøre med. Derfor bestreber vi oss på å være en organisasjon som inviterer og er tilgjengelig for alle, uansett bakgrunn. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, alder, kjønn, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, sivilstatus eller samlivsform, funksjonsevne, etnisitet, religion eller tro, sosioøkonomisk status, graviditet eller foreldrestatus eller seksuell legning.

I Greenpeace mener vi at miljørettferdighet ikke kan oppnås uten interseksjonalitet, rettferdighet og likhet for alle, og at kampen vår ikke bare står om en grønn framtid, men også om rettferdighet og fred.

Historien om miljøvern og LHBTQIA+-rettigheter stammer begge fra protester for like rettigheter, for folk og for miljøet vi lever i. Vi ser disse kampsakene som sammenkoblede. Det er grunnen til at vi, både under Pride og ellers, står i solidaritet med LHBTQIA+-samfunn verden rundt og oppmuntrer støttespillerne våre til å å hjelpe oss med å skape en rettferdig og trygg framtid som lar folk velge hvordan og hvem de elsker – overalt og til enhver tid.

Read our Equity, Diversity and Inclusion Statement in English


Greenpeace Nordic strives to be an organization that guarantees equal opportunities and offers a community and environment that respects the value and dignity of the individual.

We find ourselves in an ongoing climate and nature loss crisis that affects everyone, especially vulnerable groups with limited resources and influence. A green and peaceful future is not possible without justice, equality, civil rights and free societies. We believe that it is the current system, with its skewed distribution of power and privileges, that destroys the environment and robs vulnerable groups of their rights – and all too often their lives.

Our ambition is to embrace diversity and be inclusive and equal in the representation of our staff and volunteers, in our decision-making processes, with our allies in civil society, as well as in our campaigns, materials and tactics.

Only through diverse ways of thinking can we find solutions to the problems we have to deal with. That is why we strive to be an organization that invites and is accessible to everyone, regardless of background. This includes but is not limited to age, sex, gender identity or gender expression, marital status or cohabitation, functional ability, ethnicity, religion or belief, socio-economic status, pregnancy or parental status or sexual orientation.

At Greenpeace, we believe that environmental justice cannot be achieved without intersectionality, justice and equality for all and that our fight is not only about a green future but also about justice and peace.

The history of environmentalism and LGBTQIA+ rights stems from protests for equal rights, for people and the environment we live in. We see these struggles as interconnected. That’s why, during Pride and beyond, we stand in solidarity with LGBTQIA+ communities worldwide and encourage our supporters to help us create a fair and safe future that allows people to choose how and who they love – everywhere and at all times.

Hvordan Greenpeace jobber

Vi undersøker og avslører

Gjennom undersøkelser avdekker vi hvem som er ansvarlig for miljøødeleggelser, og retter søkelys mot forhold som dysses ned. Vi bruker metoder som feltarbeid, satellittbilder, næringslivsanalyse og varslingsarbeid. Undersøkelsene våre gir oss harde fakta og bevisene vi trenger for å oppnå forandring. Undersøkelsene våre har blant annet bidratt til å få Royal Dutch Shell ut fra Arktis, få et forbud mot engelsk plastavfall i Malaysia, og bidratt til at et stort område i Arktis har forbud mot industrielt fiske.

Siden 2015 har Greenpeace også en uavhengig undersøkende journalistisk redaksjon. På vår nyhetsside Unearthed publiserer vi dyptgående, faktabasert og avslørende rapportering som tar for seg aspekter ved klimaendringer som ingen andre rapporterer om.

Vi forsker

Alt av Greenpeace sitt arbeid baserer seg på fakta og informasjon fra forskning og undersøkelser. Kampanjene og retningslinjene våre støtter seg på arbeidet til forskere fra hele verden. The Greenpeace Research Laboratories er en del av forskningsenheten i Greenpeace. Med tilholdssted ved Universitetet i Exeter i Storbritannia bidrar laboratoriene våre med tverrfaglig vitenskapelig kompetanse og analyser til Greenpeace-kampanjer verden rundt. Over tid har vi bygget opp en omfattende database med forskningslitteratur som er en viktig ressurs og kilde til informasjon.

Vi påvirker

Gjennom lobbyisme oppfordrer og overtaler vi verdens ledere til å ta stegene som trengs for å beskytte planeten. Vi forsikrer oss om at kravene våre blir hørt av politikere og næringslivsledere, og vi oppfordrer dem på det sterkeste til å sette forslagene våre ut i livet. I Norge har vi møter med politikere for å bygge støtte for kampanjene våre, bidra til rapporter og høringer, spre kunnskap og organisere arrangementer. Globalt har vi kampanjer for å påvirke internasjonale bestemmelser og miljøvernkonvensjoner slik at de kan bli så sterke og ambisiøse som mulig.

Vi aksjonerer

Greenpeace har en lang tradisjon for fredelige aksjoner. Med aksjonene våre ønsker vi gjerne å framprovosere handling fra de som sitter med makt og ansvar. Skipsflåten vår gjør det mulig for oss å observere og gå til aksjon mot miljøforbrytelser verden rundt, også på avsidesliggende steder som er vanskelige å nå. Flere av aksjonene våre har bidratt til å skape grønne lovendringer og vern av sårbare områder. Prinsippet om ikkevold og sikkerhet står sentralt i alle aksjonene våre.

Les mer om aksjonene våre og sivil ulydighet her

Historien vår

Greenpeace ble opprettet i Vancouver i Canada i 1971. Forløperen for Greenpeace var komiteen “Don’t Make A Wave Committee”, som i 1971 forsøkte å stoppe amerikanske kjernevåpenforsøk i Alaska. I 1971 seilte en gruppe aktivister mot øya Amchitka utenfor Alaska. Målet deres var å stoppe en atomprøvesprengning. 

Selv om Greenpeace ikke nådde fram til øya og atombomben sprengtes, var ikke reisen forgjeves. Den skulle bli den første av Greenpeace sine mange “tankebomber” – en idé så sterk at den endrer selve måten vi tenker – og denne eksploderte i den kollektive bevisstheten. Mannskapets mot og sterke historiefortelling vekket en massemotstand mot videre testing av atomvåpen. Det endte med at den amerikanske atomenergikommisjonen motvillig erklærte at de ville trekke seg vekk fra Amchitka av “politiske og andre grunner”.

Siden har Greenpeace vokst til å bli verdens største uavhengige miljøorganisasjon.

Evacuation of Rongelap Islanders to Mejato. © Greenpeace / Fernando Pereira

Greenpeace og 50 år for klima, miljø og natur

Det er 50 år siden et lite mannskap av miljøvernere gikk om bord i en fiskebåt for å stoppe en atomprøvesprengning, som de visste ikke hadde noen plass i en grønn og fredelig verden. Siden den gang har Greenpeace, sammen med mennesker over hele verden, jobbet for grønne endringer for en mer bærekraftig og fredelig planet.

Seire

Gjennom et halvt århundre har vi aksjonert, forsket, avslørt og drevet politisk påvirkningsarbeid for å beskytte klima og miljø – og vunnet store grønne seire. 

Vi har blant annet:

Her kan du lese mer om de siste Greenpeace-seirene

Greenpeace-skipene

Skipene våre er i front i den pågående kampen for å beskytte jorda.
De befinner seg ofte i fjerne strøk for å bære vitnesbyrd eller i aksjon mot miljøødeleggelse.