Likestilling, mangfold og inkludering

Greenpeace Norden bestreber seg på å være en organisasjon som skal garantere like muligheter, og tilby et fellesskap og miljø som respekterer den enkeltes verdi og verdighet.

Vi befinner oss i en pågående klima- og naturtapskrise som påvirker alle, og spesielt utsatte grupper med begrensede ressurser og innflytelse. En grønn og fredelig framtid er ikke mulig uten rettferdighet, likestilling, borgerrettigheter og frie samfunn. Vi mener at det er det nåværende systemet, med en skjev fordeling av makt og privilegier, som ødelegger miljøet og frarøver utsatte grupper deres rettigheter – og altfor ofte liv. 

Vår ambisjon er å omfavne mangfoldet, og å være inkluderende og likestilte i representasjonen av våre ansatte og frivillige, i våre beslutningsprosesser, med våre allierte i sivilsamfunnet, samt i kampanjene, materialet og taktikkene våre.

Kun gjennom et mangfold av tenkemåter kan vi finne løsninger på de problemene vi har å gjøre med. Derfor bestreber vi oss på å være en organisasjon som inviterer og er tilgjengelig for alle, uansett bakgrunn. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, alder, kjønn, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, sivilstatus eller samlivsform, funksjonsevne, etnisitet, religion eller tro, sosioøkonomisk status, graviditet eller foreldrestatus eller seksuell legning.

I Greenpeace mener vi at miljørettferdighet ikke kan oppnås uten interseksjonalitet, rettferdighet og likhet for alle, og at kampen vår ikke bare står om en grønn framtid, men også om rettferdighet og fred.

Historien om miljøvern og LHBTQIA+-rettigheter stammer begge fra protester for like rettigheter, for folk og for miljøet vi lever i. Vi ser disse kampsakene som sammenkoblede. Det er grunnen til at vi, både under Pride og ellers, står i solidaritet med LHBTQIA+-samfunn verden rundt og oppmuntrer støttespillerne våre til å å hjelpe oss med å skape en rettferdig og trygg framtid som lar folk velge hvordan og hvem de elsker – overalt og til enhver tid. 

Equity, diversity and inclusion statement

Greenpeace Nordic strives to be an equal opportunity organisation – providing a community environment that respects the dignity and worth of each individual. 

We recognise that the planetary crisis with climate change and mass extinction affects everyone, especially the most vulnerable communities with limited power at hand. We can’t have a green and peaceful future without justice, equity, civil rights, and empowered communities. We believe the systems of power and privilege that destroy the environment also strip vulnerable communities of their humanity – and too often, their lives. 

Our ambition is to be more diverse, inclusive and equitable in our staff and volunteer representation, in our decision-making processes, with our allies in the larger environmental and social justice movements as well as in our campaigns, content and tactics.

Only through a diverse set of minds can we find solutions to the issues we are dealing with. Therefore we strive to be an organisation that invites – and is accessible to everyone no matter their background. This includes, but is not limited to, age, gender, gender identity or expression, marital or civil partnership status, disability, ethnicity, religion or belief, socioeconomic status, pregnancy or parental status, or sexual orientation. 

At Greenpeace, we believe that environmental justice cannot be achieved without intersectionality, justice and equity for everybody and that our fight is not only for a green but also for a just and peaceful future.

The history of environmentalism and LGBTQIA+ rights have both stemmed from protests for equal rights, for people and the environment that we live in. We see these fights as interconnected. That’s why, both during Pride and beyond, we stand in solidarity with LGBTQIA+ communities around the world and encourage our supporters to help us create a just and safe future that allows people to choose how and who they love – everywhere and always.

Årsrapporter