1. Wie we zijn
  1. De VZW Greenpeace Belgium is een onafhankelijke organisatie die milieuproblemen aanklaagt en duurzame oplossingen promoot door middel van vreedzame acties. In het kader van haar opdracht organiseert Greenpeace Belgium vaak 3 soorten online acties: petities, het verzenden van brieven (« send a letter ») en engagementsformulieren (« pledges »).
 2. Voorwerp van onderhavige Algemene Voorwaarden
  1. Onderhavige Algemene Voorwaarden hebben tot doel het kader te definiëren waarbinnen de deelname aan petities, aan het verzenden van brieven (« send a letter ») of engagementsformulieren (« pledges »).
 3. Definities
  1. In onderhavige Algemene Voorwaarden, zullen de volgende termen de volgende betekenis hebben :
   1. Algemene Voorwaarden : onderhavige Algemene Voorwaarden ;
   2. Contract : het contract gesloten tussen de Organisator (Greenpeace) en de Deelnemer (u) waardoor de Deelnemer deelneemt aan een Petitie die georganiseerd is door de Organisator en dat bevestigd wordt in de volgende contractuele documenten : (i) het elektronisch formulier (desgevallend), (ii) onderhavige Algemene Voorwaarden, (iii) de beschrijving van de Petitie ;
   3. Petitie : de petitie, het verzenden van een brief (« send a letter ») of het engagementsformulier (« pledge ») georganiseerd door de Organisator – in het elektronisch Formulier ter beschikking gesteld aan de Deelnemer – die (i) de beschrijving van de petitie, van de brief of het engamentsformulier die het voorwerp uitmaakt van het contract, en (ii) de bestemmeling van de petitie, de brief of het engagementsformulier bevat ;
   4. Organisator of Greenpeace of wij : de VZW Greenpeace Belgium, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is op de Haachtsesteenweg 159, 1030 Schaarbeek, België, en die bij de Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven is onder nummer 0424.496.447 ;
   5. Deelnemer of u : de natuurlijke persoon die deelneemt aan de Petitie in het kader van het Contract ;
   6. Gegevens van de Deelnemer : de persoonsgegevens van de Deelnemer die door de Deelnemer aan de Organisator via het elektronische Formulier of op een andere manier medegedeeld worden;
   7. Elektronisch formulier : het elektronisch formulier toegankelijk via de volgende website https://act.greenpeace.org/page/121232/petition/1 waarmee (i) de Organisator de Petitie meedeelt aan de Deelnemer en (ii) de Deelnemer (a) zijn Gegevens aan de Organisator meedeelt, en (b) zijn deelname aan de Petitie bevestigt ;
   8. Privacyverklaring : de privacyverklaring toegankelijk via https://www.greenpeace.org/belgium/nl/terms-and-conditions-2/privacy-policy-ecocide-wet/
   9. Partij : de Deelnemer en/of de Organisator.
 4. Toepassingsgebied van onderhavige Algemene Voorwaarden
  1. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing op de Petitie aan de welke u deelneemt.
 5. Beschrijving van het kader waarin de deelname aan een Petitie gebeurt
  1. Verloop van een Petitie, rol van Greenpeace en van verschillende betrokkenen
   1. Betreffende de petities
    1. In het kader van haar opdracht gebeurt het dat Greenpeace online petities organiseert om een verzoek te richten tot de overheden of tot een privéonderneming. U kunt ervoor kiezen om aan zulke petities deel te nemen door ze te ondertekenen. In die context zal Greenpeace uw Gegevens die nodig zijn voor zo een deelname verzamelen.
    2. Op een bepaald moment of op een belangrijke datum wordt de petitie door Greenpeace overhandigd aan de bestemmeling(en). Bepaalde informatie kan aan een instantie overgedragen worden.
   2. Betreffende de « send a letter »
    1. In het kader van haar opdracht gebeurt het dat Greenpeace online geautomatiseerde brieven verzendt om een verzoek te richten aan één persoon of een doelgroep (gewoonlijk een lid van de overheid of een directeur van een onderneming). U kunt ervoor kiezen om aan zulke verzending van brieven deel te nemen door ze te ondertekenen. In die context zal Greenpeace uw Gegevens die nodig zijn voor zo een deelname verzamelen.
    2. De brieven worden meteen verzonden zodra de deelnemers hen verzenden door op de knop « ondertekenen » of « verzenden » van het formulier drukken. De brieven worden verzonden in naam van de deelnemers.
   3. Betreffende de « pledges »
    1. In het kader van haar opdracht gebeurt het dat Greenpeace online engagementsformulieren organiseert om over een specifieke milieuproblematiek te sensibiliseren en te informeren. U kunt ervoor kiezen om aan zulke engagementen deel te nemen door ze in te vullen om pleitbezorger te worden van de desbetreffende problematiek. In die context zal Greenpeace uw Gegevens die nodig zijn voor zo een deelname verzamelen.
    2. Op een niet bepaalde datum kan het zijn dat Greenpeace een petitie organiseert of het verzenden van een brief, of een inzameling organiseert van giften aangaande de problematiek waarvoor u gekozen heeft om uw steun uit te spreken. Gezien uw hoedanigheid van pleitbezorger van de betreffende problematiek, zal Greenpeace u uitnodigen om aan zulke acties deel te nemen.
   4. Andere betrokkenen
    1. De website die uw Gegevens verzamelt wordt wordt gehost door onze hosting provider. De online Petities worden verstuurd met een hulpprogramma van een externe dienstverlener.
   5. Afsluiting van het Contract en duur van het Contract
    1. Door deel te nemen aan de Petitie geeft u te kennen dat u expliciet akkoord gaat met de Petitie, meer bepaald met de inhoudelijke stelling van de Petitie en dat voor de hele duur van de Petitie.
    2. Het Contract wordt afgesloten op het moment dat u het ingevulde elektronische Formulier indient.
    3. De petities en « send a letter » zijn onmiddellijke contracten ; Gedurende de hele duur van de Petitie zal de Deelnemer zijn akkoord met de Petitie in geen geval kunnen terug trekken, behoudens artikel 5.1.e.4.
    4. De « pledges » zijn contracten die opeenvolgend uitgevoerd worden ; Als u in de toekomst niet meer wenst deel uit te maken van de pleitbezorgers van een problematiek, dan kunt u een e-mail zenden naar het adres [[email protected]] met als onderwerp «einde van het engagement inzake [het onderwerp van de milieuproblematiek waarvoor u zich niet meer wenst te engageren preciseren] ». Door uw engagement inzake een bepaalde problematiek te beëindigen zal u niet verlost zijn van het ontvangen van mededelingen waarmee u verder ingestemd hebt of die te maken hebben met een ander contract dat met u gesloten werd.
 6. Intellectuele eigendom
  1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten van Greenpeace die op gelijk welke manier door Greenpeace medegedeeld worden in het kader van het Contract, blijven de uitsluitende eigendom van Greenpeace. Elke reproductie of gebruik ervan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Greenpeace is uitdrukkelijk verboden en zal aanleiding kunnen geven tot een schadevergoedingseis van Greenpeace evenals tot de toepassing van elke andere sanctie naar keuze van Greenpeace.
 7. Garanties
  1. U garandeert dat de Gegevens die op u betrekking hebben en die meegedeeld werden aan Greenpeace, correct zijn.
  2. U garandeert dat u meerderjarig bent.
  3. Binnen de grenzen die zijn toegestaan door de toepasselijke wet, verleent de Organisator geen enkele garantie, zij het expliciet of impliciet, ten opzichte van de organisatie, de uitvoering, het resultaat en de gevolgen van de Petitie.
 8. Aansprakelijkheid en schadevergoeding
  1. De hieronder overeengekomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing wanneer ze strijdig zijn met dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde.
  2. Ongeacht de juridische grondslag kunnen de Partijen enkel aansprakelijk gesteld worden voor de schade die voortvloeit uit hun eigen opzettelijke of zware fout.
  3. De Partijen kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte, toevallige, punitieve, accessoire schade of gevolgschade, zoals onder andere winst- of inkomstenderving, omzetverlies, kosten voor activiteitsonderbreking, inbreuken op de reputatie of verlies van klanten.
  4. De aansprakelijkheid van elke Partij ten aanzien van de andere Partij is beperkt tot het equivalent van het daadwerkelijk uitbetaalde bedrag in het kader van de Petitie of in rechtstreeks verband met de Petitie en dit, ongeacht de aard van de eis en ongeacht het een eis betreft ten contractuele titel, ten delictuele titel, op grond van een garantie of uit welken hoofde ook.
  5. De uitsluitingen van aansprakelijkheid van de Organisator voorzien in de alinea’s die voorafgaan, zijn eveneens van toepassing op de aansprakelijkheid van haar personeel, haar medewerkers, haar aangestelden, haar adviseurs, haar vertegenwoordigers,haar plaatsvervangers, haar leveranciers en bezorgers (desgevallend).
 9. Bescherming van persoonsgegevens
  1. Door het afsluiten van het Contract aanvaardt u dat uw Gegevens behandeld worden door Greenpeace ten behoeve van de uitvoering van het Contract. Behoudens instemming uwerzijds, worden uw Gegevens niet verwerkt voor enig ander doel. Voor meer inlichtingen over de manier waarop we uw Gegevens verwerken, kan u onze Privacyverklaring raadplegen https://www.greenpeace.org/belgium/nl/terms-and-conditions-2/privacy-policy-ecocide-wet/
 10. Slotbepalingen
  1. Elk geschil met betrekking tot de Petitie valt binnen het exclusieve rechtsgebied van de rechtbanken van Brussel.
  2. Onverminderd toepasselijke buitenlandse wetten van openbare orde of dwingende buitenlandse wetten, is het Belgisch recht van toepassing op de organisatie, de geldigheid, de interpretatie, de realisatie en het einde van de Petitie.
  3. Wanneer één of meerdere bepalingen van het Contract geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden verklaard, dan wordt de geldigheid, de wettigheid en de uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van het Contract daardoor niet aangetast. De Partijen verbinden zich ertoe om in dat geval die geheel of gedeeltelijk ongeldige, onwettige of onuitvoerbare clausule met terugwerkende kracht te vervangen door een geldige, wettige of uitvoerbare clausule die de doelstelling van de ongeldige, onwettige of onuitvoerbare clausule het dichtst benadert.
  4. Het Contract vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen en vervangt alle vorige overeenkomsten die verbonden zijn met het voorwerp van het Contract.
  5. Alle verplichtingen luidens het Contract die, door de aard ervan, voortduren na het einde van de Petitie, zullen ook na het einde van de Petitie van kracht blijven.
  6. De Partijen zijn onafhankelijk en komen overeen dat de Petitie geenszins een relatie van agentschap of een partnerschap onder hen tot stand brengt. Geen enkele bepaling van het Contract zal geïnterpreteerd kunnen worden als de totstandbrenging van een relatie die aan de ene Partij toelaat om te handelen of garanties te verstrekken namens de andere, behoudens uitdrukkelijke bepaling in het Contract.