1. Wie zijn we
  1. De VZW  Greenpeace Belgium is een onafhankelijke organisatie die milieuproblemen aanklaagt en duurzame oplossingen promoot door middel van vreedzame acties. Om haar vrijheid van spreken en handelen te garanderen, aanvaardt Greenpeace Belgium geen enkele financiële steun van politieke overheden en van de bedrijfswereld en wordt ze uitsluitend gefinancierd door giften van privépersonen.
 2. Voorwerp van onderhavige Algemene Voorwaarden
  1. Onderhavige Algemene Voorwaarden hebben tot doel het kader te definiëren waarbinnen giften geschieden die u wenst te doen ten voordele van Greenpeace Belgium.
 3. Definities
  1. In onderhavige Algemene Voorwaarden, zullen de volgende termen de volgende betekenis hebben :
   1. Algemene Voorwaarden : onderhavige Algemene Voorwaarden ;
   2. Contract : het contract gesloten tussen de Begiftigde (Greenpeace) en de Schenker (u) waarmee de Schenker een som geld doneert ten voordele van de Begiftigde en dat bevestigd wordt in de volgende contractuele documenten : (i) het elektronisch Formulier (desgevallend), (ii) onderhavige Algemene Voorwaarden, (iii) de Beschrijving (desgevallend) ;
   3. Beschrijving : de beschrijving van het project medegedeeld aan de Schenker (desgevallend);
   4. Gift: de som geld die het voorwerp uitmaakt van het Contract;
   5. Begiftigde of Greenpeace of wij : de VZW Greenpeace Belgium, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is op de Haachtsesteenweg 159, 1030 Schaarbeek, België, en die bij de Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven is onder nummer 0424.496.447 ;
   6. Schenker of u : de natuurlijke persoon die een Gift doet ten voordele van de Begiftigde in het kader van het Contract ;
   7. Gegevens van de Schenker : de persoonsgegevens van de Schenker die door de Schenker telefonisch of  via het elektronische Formulier medegedeeld worden;  
   8. Elektronisch formulier : het elektronisch formulier toegankelijk via de website  of de app van Greenpeace waarin de Schenker (i) de Gegevens van de Schenker aan de Begiftigde mededeelt, (ii) het bedrag van de Gift bepaalt, (iii) de betaalwijze voor de Gift bepaalt en, desgevallend, (iv) de Begiftigde mandateert om toekomstige Giften te innen door debitering van de bankrekening van de Schenker overeenkomstig de artikelen 5.2 en 5 .3 van de Algemene Voorwaarden ;
   9. Privacyverklaring : de privacyverklaring toegankelijk via [http://www.greenpeace.org/belgium/nl/privacyverklaring/] ;
   10. Partij : de Schenker en/of de Begiftigde.  
 4. Toepassingsgebied van onderhavige Algemene Voorwaarden
  1. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing op alle Contracten die tussen Greenpeace en u gesloten zijn. 
  2. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle toekomstige Contracten tussen Greenpeace en u, zelfs indien Greenpeace, in het kader van toekomstige Contracten, niet uitdrukkelijk verwijst naar onderhavige Algemene Voorwaarden.
  3. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de verschillende contractuele documenten die het Contract vormen, is de  voorkeursorde de volgende (in een afnemende hiërarchische rangorde) : (i) het elektronische Formulier, (ii) de Beschrijving, (iii) onderhavige Algemene Voorwaarden.
 5. Beschrijving van het kader waarin de giften gebeuren
  1. Gift
   Wanneer u beslist een Gift te doen aan Greenpeace, zal Greenpeace de Gegevens inzamelen die op u betrekking hebben en noodzakelijk zijn voor de realisatie van een dergelijke Gift. Uw Gegevens zullen ingezameld worden :
   1. via het elektronische Formulier dat toegankelijk is op de website van Greenpeace of op de apps gebruikt door de vertegenwoordigers van Greenpeace op straat. De website en de apps worden gehost door onze hosting provider.
   2. per telefoon of elke andere elektronische drager. De telefonische oproepen worden beheerd door externe leveranciers die door Greenpeace gemandateerd zijn.
   3. via gegevens van de bank voor giften via bank overschrijving 
 6. Betaling
  In geval van één enkele Gift zal de betaling gebeuren via de betaalwijze van uw keuze uit de mogelijkheden voorgesteld door Greenpeace (kredietkaart (VISA, MasterCard, American Express), debetkaart (Bancontact)). Wanneer u kiest voor een terugkerende Gift, zal u verzocht worden een bankdomiciliëring aan te maken in het kader waarvan u toestemming verleent aan Greenpeace om een debiteringsopdracht naar uw bank op te sturen waarmee Greenpeace haar vraagt om uw rekening te debiteren.
 7. Mandaat
  1. Voor zover er nog geen fiscaal attest werd afgeleverd, kan het mandaat voorzien in het vorige artikel van onderhavige Algemene Voorwaarden op elk ogenblik herroepen worden door elk van de Partijen en dit (i) voor wat u betreft uitsluitend via de supporters service van Greenpeace ofwel telefonisch (02/274.02.40 voor de Franstaligen en 02/274.02.41 voor de Nederlandstaligen) ofwel per e-mail ([email protected]) en (ii) voor wat Greenpeace betreft uitsluitend per schrijven aan uw adres.
  2. Het mandaat voorzien in het vorige artikel van onderhavige Algemene Voorwaarden wordt ten kosteloze titel uitgevoerd door Greenpeace.
 8. Afsluiting van het Contract
  1. Elk Contract wordt afgesloten op het moment dat de Gift, geheel of gedeeltelijk, binnenkomt op de bankrekening van Greenpeace.
  2. Greenpeace behoudt zich het recht voor om de geldigheid van het Contract aan andere voorwaarden te onderwerpen bijvoorbeeld in het geval van giften die betrekking hebben op een aanzienlijke som of giften die door minderjarigen worden gedaan. 
  3. Overeenkomstig artikel 894 van het burgerlijk wetboek is de gift een onherroepelijke akte, onverminderd artikel 5.2 en 5.3 van onderhavige Algemene Voorwaarden. Voor zover er nog geen fiscaal attest afgeleverd werd, kan een terugbetaling toegestaan worden op verzoek van de Schenker en geheel naar goeddunken van Greenpeace.
 9. Fiscaal attest
  1. Greenpeace is een organisatie erkend en gemachtigd door de Minister van Financiën om giften te ontvangen zodat de schenkers kunnen genieten van een belastingvermindering mits naleving van bepaalde wettelijke voorwaarden. Indien het bedrag van de Giften gedaan door u ten voordele van Greenpeace, een over een kalenderjaar aanrekenbaar minimumbedrag bereikt, zal u kunnen genieten van een fiscale aftrekbaarheid overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving en dit onder voorbehoud van een wetswijziging.
  2. Er zal door Greenpeace een fiscaal attest aan u afgeleverd worden bij het begin van het kalenderjaar dat volgt op het jaar tijdens hetwelk u één of meerdere giften gedaan hebt ten voordele van Greenpeace voor zover het bij wet voorziene minimum bedrag bereikt wordt. In dit geval zal er een kopij met de informatie vermeld op het attest opgestuurd worden naar de Minister van Financiën overeenkomstig de wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn.
 10. Intellectuele eigendom
  1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten van Greenpeace die op gelijk welke manier door Greenpeace medegedeeld worden in het kader van het Contract, blijven de uitsluitende eigendom van Greenpeace. Elke reproductie of gebruik ervan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Greenpeace is uitdrukkelijk verboden en zal aanleiding kunnen geven tot een schadevergoedingseis van Greenpeace evenals tot de toepassing van elke andere sanctie naar keuze van Greenpeace.
 11. Garanties
  1. U garandeert dat de Gegevens die op u betrekking hebben en die meegedeeld werden aan Greenpeace, correct zijn.
 12. Aansprakelijkheid en schadevergoeding
  1. De hieronder overeengekomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing wanneer ze strijdig zijn met dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde.
  2. Ongeacht de juridische grondslag kunnen de Partijen enkel aansprakelijk gesteld worden voor de schade die voortvloeit uit hun eigen opzettelijke of zware fout. 
  3. De Partijen kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte, toevallige, punitieve, accessoire schade of gevolgschade, zoals onder andere winst- of inkomstenderving, omzetverlies, kosten voor activititeitsonderbreking, inbreuken op de reputatie of verlies van klanten. 
  4. De aansprakelijkheid van elke Partij ten aanzien van de andere Partij is beperkt tot het equivalent van 100% (honderd procent) van de sommen betaald door de Schenker aan de Begiftigde in het kader van het Contract en dit ongeacht de aard van de eis en ongeacht het een eis betreft ten contractuele titel, ten delictuele titel, op grond van een garantie of uit welken hoofde ook. 
  5. De uitsluitingen van aansprakelijkheid van de Begiftigde voorzien in de alinea’s die voorafgaan, zijn eveneens van toepassing op de aansprakelijkheid van haar personeel, haar medewerkers, haar aangestelden, haar adviseurs, haar vertegenwoordigers, haar plaatsvervangers, haar leveranciers en bezorgers (desgevallend).
 13. Bescherming van persoonsgegevens
  1. Door het afsluiten van het Contract aanvaardt u dat uw Gegevens behandeld worden door Greenpeace ten behoeve van de uitvoering van het Contract. Behoudens instemming uwerzijds, worden uw Gegevens niet verwerkt voor enig ander doel. Voor meer inlichtingen over de manier waarop we uw Gegevens verwerken, kan u onze Privacyverklaring raadplegen [http://www.greenpeace.org/belgium/nl/privacyverklaring/].
 14. Slotbepalingen
  1. Elk geschil voortvloeiend uit de contractuele relatie tussen de Begiftigde en de Schenker valt binnen het exclusieve rechtsgebied van de rechtbanken van Brussel. 
  2. Onverminderd toepasselijke buitenlandse wetten van openbare orde  of dwingende buitenlandse wetten,  is het Belgisch recht van toepassing op de contractuele relatie tussen de Begiftigde en de Schenker.
  3. Wanneer één of meerdere bepalingen van het Contract geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden verklaard, dan wordt de geldigheid, de wettigheid en de uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van het Contract daardoor niet aangetast. De Partijen verbinden zich ertoe om in dat geval die geheel of gedeeltelijk ongeldige, onwettige of onuitvoerbare clausule met terugwerkende kracht te vervangen door een geldige, wettige of uitvoerbare clausule die de doelstelling van de ongeldige, onwettige of onuitvoerbare clausule het dichtst benadert.
  4. Het Contract vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen en vervangt alle vorige overeenkomsten die verbonden zijn met het voorwerp van het Contract.
  5. Alle verplichtingen luidens het Contract die, door de aard ervan, voortduren na het einde van het Contract, zullen ook na het einde van het Contract van kracht blijven.
  6. De Partijen zijn onafhankelijk en komen overeen dat het Contract geenszins een relatie van agentschap of een partnerschap onder hen tot stand brengt. Geen enkele bepaling van het Contract zal geïnterpreteerd kunnen worden als de totstandbrenging van een relatie die aan de ene Partij toelaat om te handelen of garanties te verstrekken namens de andere, behoudens uitdrukkelijke bepaling in het Contract.