Упадъкът на пчелите

Преглед на факторите, които поставят опрашителите и земеделието в Европа в опасност

Упадъкът на пчелите

Технически доклад на лабораторията за изследвания на Грийнпийс – преглед 01/2013

Упадъкът на пчелите

През последните години се отчита драстичен упадък на диви и опитомени пчелни популации в Европа и Северна Америка. Мащабът на проблема е обезпокоителен, особено като се има предвид колко много разчитаме на тези опрашители за поддържането на биоразнообразието и световната хранителна сигурност.

Популациите на отглеждани медоносни пчели остро са намалели. В Европа, например, е отчетен спад с 25% в периода между 1985 г. и 2005 г. Упадъкът на пчелите довежда до понятието за глобална „криза на опрашването“ – ситуация, при която „услугите“ по пчелно опрашване са ограничени и това, на свой ред, може да причини влошаване на добивите и качеството на земеделските култури.

Уводът на доклада „Упадъкът на пчелите“ подчертава важната роля на пчелите за световната хранителна сигурност и е последван от глава, която описва факторите, които причиняват спад на пчелните колонии. Следващата глава разглежда влиянието на земеделски методи и селскостопанския пейзаж върху пчелите.

Докладът дава препоръки, базирани на научни изследвания, с които да бъдат защитени и възстановени пчелните популации в Европа. Последната глава на доклада представя преглед на научната литература относно екологичния контрол на вредителите. Възможно е да премахнем употребата на синтетични химически пестициди в земеделието. Научните изследвания и съществуващите екологични земеделски практики потвърждават, че нямаме нужда от пестициди, за да се справим с вредителите и да продължим да отглеждаме храната, която искаме.

Модел, основаващ се на съвременните екологични земеделски методи, може да осигури производството на храната ни и същевременно да избегне нанасянето на непоправими щети върху околната ни среда и самите нас. Научните изследвания, които са обсъдени в доклада, показват, че прилагането на екологично земеделие е осъществимо и в действителност представлява единственото решение на непрекъснато нарастващите проблеми, свързани с интензивното на химикали индустриално земеделие. Екологичното земеделие, което включва методи на биологичното земеделие, насърчава биоразнообразието на обработваемата земя и подкрепя възстановяването на полу-естествените местообитания за пчели и други диви животни във фермата. Екологичното земеделие не разчита на употребата на синтетични химически пестициди и така защитава пчелите от токсичните ефекти на тези агрохимикали.

Упадъкът на пчелите