Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi i Greenpeace ville foretrække, at de 16 milliarder i CCS-aftalen, i stedet blev brugt på en egentlig grøn omstilling af vores samfund.

Det er en meget stor pose skatteyderpenge, der nu bruges på en aftale, der i bund og grund holder hånden under et energisystem, der fortsat vil producere CO2.

Lagring af CO2 i undergrunden skal forbeholdes det absolut nødvendige og kun komme fra kilder, hvor fuld omstilling ikke er mulig, og det bør gælde både dansk og importeret CO2. Den danske undergrund skal for eksempel ikke blive en smutvej for tyske kulkraftværker, ubæredygtig svensk og dansk biomasse eller for manglende reduktion i landbrugssektoren.

Aftalen e vil kun være god for klimaet, hvis partierne bag lever op til aftalens bestemmelse om, at der ikke må tildeles støtte til ubæredygtig biomasse. Det er derfor vigtigt at holde fast i, at der i aftalen står, at udmøntningen af de mange støttemilliarder ikke må “give anledning til nye eller forlængede investeringer i biomassebaseret forbrænding, der ikke understøtter en hensigtsmæssig og bæredygtig anvendelse af biomasse i el- og fjernvarmeforsyningen”.

Når partierne skriver sådan i aftalen, er det er en meget klar forventning fra Greenpeace, at støtte til at etablere CO2-fangst på kraftvarmeværker med importeret træbiomasse er totalt udelukket.

Manglende overblik over potentialet for negative emissioner
Det er bekymrende, at partierne efter alt at dømme overvurderer potentialet for, hvor mange såkaldte negative emissioner, der er at hente ved CO2-fangst og lagring.

Det er i sidste ende kun CO2 fra tre kilder, der ville kunne tælle som negative emissioner, såfremt denne CO2 opfanges og lagres:
CO2 udskilt fra biogas i forbindelse med opgradering, CO2 fra afbrændingen af reel CO2-neutral biomasse (for eksempel halm) og CO2 fra biogene restprodukter i vores affaldsforbrændingsanlæg.
For affaldet gælder det dog, at fokus skal være på genanvende mere af det, i stedet for at brænde det af.

Ovenstående form for CO2 er en begrænset ressource, som politikerne og mange andre aktører også kalkulerer med i deres ambitiøse planer for produktion af klimaneutrale Power to X-brændsler.

Derfor savner vi en opgørelse over potentialet for netop dette. Og mere specifikt savner vi en klar beskrivelse af, hvilke anlæg, aftaleparterne mener vil kunne levere negative emissioner, såfremt der etableres CO2-fangst på dem.

Det mener vi som sagt kun er tilfældet for CO2, der udskilles fra biogas ved opgradering og for omkring 55% af den CO2, der fanges på affaldsforbrændingsanlæg, da kun 55% af det affald, der brændes af på disse anlæg, er såkaldt biogent affald. 

Fangst og deponering af CO2 fra biomasse-kraftvarmeværker giver derimod kun negative emissioner, hvis den afbrændte biomasse reelt er CO2-neutral, hvad der ikke er tilfældet for hovedparten af den importerede træbiomasse.

Det er derfor alarmerende, at Dansk Industri har udmeldt, at “hvis vi indfanger og lagrer CO2 fra biomassefyrede kraftværker, får vi negative emissioner, som kan give et markant bidrag til kampen mod klimaforandringerne.”

Behovet for en klar fastsættelse af, hvilke anlæg, der vil være i stand til at levere negative emissioner er påtrængende, fordi aftalen lægger op til direkte at tilbyde penge til de aktører, som kan levere negative CO2-emissioner. Uden klare kriterier for disse negative emissioner, vil aftalen åbne en ladeport for udbetaling af støtte til falske løsninger. 

Indlægget er oprindeligt bragt i Altinget den 20. december 2021