For at redde naturen i havmiljøet langs Danmarks kyster må der sættes ind ved problemets rod på land, nemlig landbrugets rekordstore produktion af dyr og foder.

Kvælstofforureningen siver ud langs Danmarks kyster, hvor den har skabt en ørken under vandet, som du kan se i Greenpeace-filmen af samme navn.

Hvis man ser godt efter på et Danmarkskort, kan det lykkes at finde vej til nogle af Danmarks ganske få kystområder, hvor havmiljøet er klassificeret til at være i “god” tilstand. Men man skal være ihærdig. 

I dag lever kun fem ud af landets 109 kystområder op til at være i god miljøtilstand. Resten har det skidt. Desværre har regeringen ikke en plan for, hvordan Danmark skal løse problemet.

Derfor må vi få regeringen til at handle, og du kan være med til at presse på. 

Færre dyr, mere natur og liv i havet 

Greenpeace viser i sit høringssvar til regeringens vandområdeplaner en realistisk vej for at opnå de nødvendige reduktioner af landbrugets forurening med kvælstof. Det er helt afgørende at sætte ind her. Landbruget står nemlig for 70 procent af udledningen af kvælstof til havet.

Kvælstofforureningen siver ud langs Danmarks kyster, hvor den har skabt en ørken under vandet, som du kan se i Greenpeace-filmen af samme navn.

Her er Greenpeace’ opfordringer til regeringen, som du kan bakke op om ved at skrive under her:

1. Danmark skal leve op til EU’s Vandrammedirektiv 

Kvælstofforureningen får naturen i kystområderne til at gispe efter luft. Danmark har allerede én gang udskudt målet om at få bragt vandmiljøet i god tilstand. Alligevel er vi stadig langt fra at kunne nå det i 2027. Status er, at der i dag kun er fem ud af landets 109 kystområder, der lever op til at være i god miljøtilstand. Nu må der handles politisk. 

2. Mere natur og skov og udtagning af landbrugsjord fra dyrkning af foder

Vi skal have mindst 100.000 hektar vild natur, 210.000 hektar skov og yderligere 50.000 hektar permanente græsarealer. Med færre landbrugsdyr kan vi frigøre enorme landarealer fra foderdyrkning til skov og natur. Det er afgørende vigtige tiltag både for at sænke forureningen med kvælstof og for klimaet. Sådan kan vi løse forureningsproblemet og skabe gevinster for naturen både på land og i vand, samtidig med at det giver vigtige gevinster for klimaet.

3. Markant færre landbrugsdyr 

Antallet af især svin og køer skal sænkes markant. Greenpeace foreslår at halvere antallet af landbrugsdyr frem til 2030 – og på længere sigt skal vi reducere produktionen af kød og mælk endnu mere. Målet er, at forureningen fra næringsstoffer skal reduceres så markant, at det gispende liv i havet får mulighed for at genetablere sig. Det er afgørende for naturen i havet og for at opfylde EU’s krav.

4. Vi skal lave mindre foder til dyr – og mere plantebaseret mad til mennesker

Det tærer hårdt på vandmiljøet og naturen, at Danmark bruger halvdelen af landets areal – 80 procent af landbrugsjorden – til at dyrke foder til landbrugsdyr. Store foderarealer skal derfor frigøres til natur. Samtidig skal der produceres mere plantebaseret mad til mennesker. Samtidig skal vi dyrke dansk proteinfoder til de dyr, der er tilbage, så vi kan kvitte importen af soja til foder, der koster skovrydning i særligt Sydamerika.

5. Turbo på omstillingen til økologisk dyrkning

Ved at skrue op for de økologiske dyrkningsmetoder, slipper vi for  at bruge kunstgødning. Samtidigt skal vi blive bedre til at recirkulere næringsstofferne, hvilket betyder mindre udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet. Herudover vil økologien være en gevinst for drikkevandet, som mange steder i Danmark er truet af det konventionelle landbrugs forurening med sprøjtegifte.

Læs hele høringssvaret her og Greenpeace’ beregning af potentialet for at begrænse kvælstofforureningen ved at følge de fem opfordringer.

Vores natur er i nødtilstand

Landbrugets udledninger af kvælstof har skabt fiskedød og forvandlet levende havmiljøer langs de danske kyster til ørkener under vandet. Skriv under og bak op om disse krav for at komme naturen til undsætning