Luxembourg, 15. oktober 2019: EU’s fiskeriministre blev i nat enige om næste års fiskekvoter for Østersøen[1]. Samtidig inviterer ministeren til dialog. Her er Greenpeace’s kommentarer på resultatet af forhandlingerne.

Sune Scheller, projektleder hos Greenpeace Danmark siger:

Mogens Jensen læser den biologiske rådgivning som Fanden læser Biblen og ministerens holdning til bæredygtigheden i dansk fiskeri er et klart og tydeligt ekko fra de seneste års fiskeripolitik. Regeringsskiftet er tydeligvis ikke indtruffet i Fødevareministeriet. Østersøen er i en dyb økologisk krise og at lade det ubæredygtige fiskeri fortsætte, er et politisk svigt, der vil gøre ondt værre.

Særligt slemt er det med kvoten på sild i den vestlige Østersø, hvor Mogens Jensen kort inden forhandlingerne hævdede, at den “[…] holder sig inden for den biologiske rådgivning vi har fået…”[2]. Denne udtalelse står i skærende kontrast til rådgivningen fra ICES, hvor det for andet år i træk klart og tydeligt fastslås, at “ICES advises that when the MSY approach is applied, there should be zero catch in 2020[3].”

Senest har Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), der bl.a. rådgiver om kvotemulighederne, i en særrapport til EU fremhævet den enormt dårlige tilstand i Østersøen. Foruden fangst af for mange fisk, så blev brugen af bundslæbende redskaber, udledning af næringsstoffer, iltsvind, klimaforandringer, mangel på føde og torsk inficeret med parasitter fremhævet som nogle af de centrale presfaktorer[4].

Mogens Jensen har annonceret ønsket om en bred dialog om behovet for en langsigtet tilgang til Østersøen, hvilke vi naturligvis gerne vil deltage i. Men det er svært ikke at tolke det som andet end et forsøg på at fjerne opmærksomheden fra det faktum, at ved den første mulighed for konkrete tiltag, der kan skubbe i den rigtige retning, vælger fødevareministeren at stække konkrete forslag til forbedringer og ignorere den videnskabelige rådgivning. Opgaven med at genoprette Østersøen er ikke blevet mindre efter nattens forhandlinger.

Kontakt

Sune Scheller, projektleder, Greenpeace, tlf. 2714 4257.

Sussi Lillelund, kommunikationsansvarlig, Greenpeace. tlf. 2493 1813.

 

Resultater fra forhandlingerne

EU’s fiskeriministre forhandlede på baggrund af den videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) samt EU-Kommissionens forslag[5] til kvoternes størrelse og andre initiativer. Regeringens holdning er beskrevet i Miljø- og Fødevareministeriets samlenotat forud for Rådsmødet.[6]

En række udvalgte nedslagspunkter, hvor den danske regering med Mogens Jensen aktivt har modarbejdet tiltag til mere bæredygtigt fiskeri:

  • Sild i vestlig Østersø

For andet år i træk anbefalede ICES en 0-kvote.

Kommissionen har anbefalet en kvote på 2.651 tons.

EU’s fiskeriministre blev enige om en kvote på 3.150 tons for 2020. Kvoten er i direkte strid med EU’s regler og deadline for bæredygtige kvoter i 2020.[7]
Mogens Jensen havde på forhånd afvist Kommissionens forslag og på mødet med fiskere forsikret om, at han sammen med Tyskland ville arbejde for en højere kvote.[8]

Kvoten vurderes på sigt at føre til en højere bestand, men chancerne er minimeret.

  • Torsk i østlig Østersø

ICES anbefaler en 0-kvote. ICES-rådgivningen hæfter sig ved, at det siden 2015 har været et forbud mod udsmid af torsk, men at det vurderes fortsat at være et højt udsmid på ca. 16% af fangsten. De 16% vurderes at være lavt sat, og at der samtidig er formodninger om, at fiskerne bevidst manipulerer med redskabernes selektivitet (redskabets evne til at minimere bifangst uønskede torsk).[9]

Kommissionen anbefaler, at intet direkte fiskeri kan finde sted, men kun bifangst tillades på 2.000 tons.

Derudover anbefaler Kommissionen en lukkeperiode i fire måneder (maj – august) i underområde 25 og 26. Fartøjer under 12 meter, der fisker med passive redskaber på vanddybder under 20 meter, og som har installeret VMS eller anden elektronisk overvågning, er fritaget for lukkeperioden.

EU’s fiskeriministre fulgte Kommissionens forslag. Der vedtages ingen foranstaltninger mod det fortsatte ulovlige udsmid.

Danmark har arbejdet for at begrænse lukkeperioden. I Miljø- og Fødevareministeriets samlenotat indeholdende den danske holdning, bliver det ulovlige udsmid ikke nævnt.

  • Torsk i vestlig Østersø

ICES’ modeller fremhæver en kvote mellem 3.065 og 8.866 tons, men ICES anbefaler, at kvoten sættes på 3.065 tons, eftersom bestanden kun beror sig på en usædvanlig stærk fremgang i 2016. Både 2015, 2017 og 2018 resulterede i historisk lave tilgange til bestanden[10].

Kommissionen fulgte den videnskabelige rådgivning, og foreslog en kvote på 3.065 tons. Kommissionen havde foreslået en tre måneders lukkeperiode for fiskeriet under torskens gydeperiode. Derudover foreslog Kommissionen kun en bifangstkvote i underområde 24. Fartøjer under 12 meter, der fisker med passive redskaber på vanddybder under 20 meter, og som har installeret VMS eller anden elektronisk overvågning, er fritaget for lukkeperioden og kravet om bifangst.

EU’s fiskeriministre blev enige om en kvote på 3.806 tons for 2020 og indfører en lukkeperiode på to måneder (februar og marts). I underområde 24 indføres en lukkeperiode i to måneder (juni og juli). Fartøjer under 12 meter, der fisker med passive redskaber på vanddybder under 20 meter, og som har installeret VMS eller anden elektronisk overvågning, er fritaget for lukkeperioderne.

Mogens Jensen havde på forhånd afvist Kommissionens forslag og på mødet med fiskere forsikret om, at han sammen med Tyskland ville arbejde for en højere kvote[8]. Derudover har Danmark arbejdet for at begrænse lukkeperioden.

  • Brisling

ICES’ modeller fremhæver en kvote mellem 169.965 og 233.704 tons, men anbefaler samtidig at fiskeriet efter brisling ikke overlapper med vigtige områder for den kritisk truede torsk i den østlige Østersø (SD 25-26), da brisling er en vigtig fødekilde for torsken[11].

Kommissionens foreslog en kvote på 203.027 tons. Det er imidlertid vigtigt at bemærke, at anbefalingen fra ICES inkluderer både europæiske og russiske fangster, og Kommissionens forslag kun omfatter Unionen. Foreløbige tal viser, at Rusland i 2018 fangede 41.374 tons.

Derudover skal det understreges, at ICES rådgivning for brisling for 2020 blev publiceret i maj 2019, og Kommissionens forslag blev publiceret i august 2020. Men i september har en kombineret dansk-svensk kontrolindsats afsløret, at der for silde- og brislingefiskeriet foregår systematisk fusk med opgørelser over fangsten[12]. Kontrollen har bl.a. vist, at de 19 kontroller af store fartøjer fandt, at der blev fanget omkring 50% flere brisling end opgivet. ICES er afhængig af korrekte fangstdata, når de udarbejder rådgivning af kvoterne, og derfor skaber det ulovlige fiskeri usikkerhed.

EU’s fiskeriministre blev enige om en kvote på 210.147 tons for 2020. Ingen lukkeperiode i den østlige torsks centrale leveområde vedtages.

I Miljø- og Fødevareministeriets samlenotat indeholdende den danske holdning, bliver det ulovlige fiskeri og dets indvirkning på brislingebestanden ikke nævnt. Det samme gælder muligheden for en lukkeperiode i den østlige torsks centrale leveområde.

Noter

[1] Resultat fra Rådsmødet: https://www.consilium.europa.eu/media/41053/191014-15-baltic-tacs_table.pdf

[2] Såkaldt ‘door step’ forud for dagens forhandlinger: https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20191014-agriculture-and-fisheries-council-october-2019/1

[3] ICES biologiske rådgivning for sild i vestlig Østersø i 2020: http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/her.27.20-24.pdf

[4] ICES Special Request Advice. 27. juni 2019: https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/Special_Requests/eu.2019.15.pdf

[5] EU Kommissionen 2019/124: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:380:FIN

[6] Samlenotat. Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 14.-15. oktober 2019. Miljø- og Fødevareministeriet. 2. oktober 2019. s. 56: https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/MOF/bilag/4/2084567.pdf

[7] Ifølge den fælles fiskeripolitik artikel 2. stk. 2, skal samtlige kvoter sættes på bæredygtigt niveau i senest 2020.

[8] Fiskeritidende 5. oktober nr. 23/2019 26. årgang, s. 8-11

[9] ICES biologiske rådgivning for torsk i østlige Østersø i 2020: http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/cod.27.24-32.pdf

[10] ICES biologiske rådgivning for torsk i vestlig Østersø i 2020: http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/cod.27.22-24.pdf

[11] ICES biologiske rådgivning for brisling i Østersøen i 2020: http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/spr.27.22-32.pdf

[12] Omtalt i Sveriges Radio P1 program Kaliber 16. september 2019: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=7299143