Selvom det har været forbudt i mere end 80 år, bliver der stadig fisket med trawl i Øresund. Efter en måneds overvågning af det unikke havområde mellem Sverige og Danmark, er det lykkedes Greenpeace at dokumentere hele seks fangstrejser foretaget af danske trawlere fra Gilleleje havn (1). 

Dels i den del af Øresund, hvor trawlfiskeri altid er ulovligt, dels i den såkaldte Kilen i den nordlige del af sundet, hvor fiskeri er forbudt fra 1. februar til 31. marts for at beskytte en vigtig bestand af gydende torsk, hvilket bekræftes af både svenske og danske myndigheder.

GPS-position, fotos og video af piratfiskeriet er netop blevet indleveret til Fiskerikontrollen, der nu forventes at følge op med licensinddragelser, politianmeldelse eller lignende foranstaltninger. Da Greenpeace søndag sejlede ud på Øresund for at tale med piratfiskerne, endte besætningen ombord på det ene fartøj med at kappe sit eget trawl, efterlade det på bunden af havet og søge hurtigt væk fra området.

[SE VIDEO-DOKUMENTATION HER]

“Det er naturligvis helt uacceptabelt at bedrive ulovligt fiskeri, for det skader både fiskebestandene på et afgørende tidspunkt midt i torskens gydeperiode, og risikerer at ødelægge fiskenes levesteder. Samtidig går det i høj grad også udover de mange fiskere, der holder sig til loven samt fisker med skånsomme redskaber,” siger Magnus Eckeskog, havansvarlig hos Greenpeace i Danmark.

Ulovligt fiskeri i Øresund er desværre et tilbagevendende problem (2), der bl.a. finder sted i Øresundtorskens gydeperiode fra december til slutningen af marts. Her står torskene i store stimer tæt på havbunden og gør det nemt for fiskerne at opnå store fangster på forholdsvis kort tid. Øresundtorsken er en meget vigtig kilde til rekruttering af torsk i både Kattegat og Skagerrak, og det er derfor også en trussel mod et sundt torskefiskeri i disse farvande, at gydetorskene bliver fanget af piratfiskerne. For netop at give torsken ro til at gyde og bidrage til en sund fremtidig bestand, har EU indført et såkaldt fiskestop i perioden 1. februar –  31. marts. Det er netop dette fiskestop og altså i andre tilfælde sågar det 80 år gamle trawlforbud, der ikke bliver overholdt af de fiskere, som Greenpeace nu har anmeldt til myndighederne (3).

Fra begyndelsen af februar til 11. marts har Greenpeace holdt et skarpt øje med Øresund fra kysten nær Hornbæk Plantage. Alle seks ulovlige fangstrejser er foretaget af to fartøjer, hvoraf det ene har fået stævnen skåret af, så fartøjet er under 12 meter i længde. Det andet fartøj er ligeledes under 12 meter, og er derfor ikke underlagt kravet om brug af fartøjsovervågningssystemet VMS. Et system, der ellers bl.a. viser fartøjets position, og dermed gør det nemmere for myndighederne at følge med i dets færden, og som sikrer, at satellitdata nemt kan kobles sammen med fiskernes elektroniske logbøger og kortlægge fartøjets samlede aktiviteter på havet. Begge fartøjer optræder desuden i dokumenter fra en aktindsigt modtaget af Greenpeace, i sager om muligt ulovligt fiskeri i Øresund i perioden 1. januar 2005 – 19. februar 2018.

“Både de svenske og de danske myndigheder har gennem mange år kæmpet mod ulovligt fiskeri i Øresund, og det er primært danske fiskere fra Gilleleje, der har været problemet. Alligevel ser piratfiskeriet ud til at foregå forholdsvist åbenlyst i dagtimerne af fartøjer, som ufortrødent bliver ved at ødelægge havmiljøet og forudsætningerne for skånsomt fiskeri, herunder lystfiskeri. Noget tyder på, at konsekvenserne ganske enkelt er for små til at afskrække piratfiskerne, og det skal der strammes op på. Desuden skal kontrollen forbedres, blandt andet ved at det bliver obligatorisk, at alle fartøjer som trawler bør udstyres med VMS for at kunne dæmme effektivt op for ulovlighederne,” siger Magnus Eckeskog.

Udskrifter fra Gillelejes fiskeauktion bekræfter, at fiskerne virker forholdsvis ubekymrede over at fiske ulovligt. I flere tilfælde er der på auktionen registreret landinger af torsk fanget med trawl i Øresund midt i lukkeperioden.

Øresunds rigdomme og store betydning for rekreative aktiviteter og skånsomt fiskeri bør ikke sættes over styr. Derfor er det vigtigt, at ulovligt fiskeri bliver stoppet med de nødvendige midler, som myndighederne må tage i brug. Desuden bør den danske regering være med til at sikre en bedre beskyttelse af Øresund, ikke kun imod det ødelæggende trawlfiskeri men også imod eksempelvis sandsugning, der skaber yderligere pres på havbunden (4).

Video og fotos her.

Kontaktinformation:
Magnus Eckeskog, havansvarlig, Greenpeace i Danmark, 26 79 45 06
Pressekontakt: Christina Koll, 28 10 90 21

Noter:

(1) Greenpeaces dokumentation af det ulovlige fiskeri er blevet indsamlet i perioden 17. februar til 11. marts 2018. Seks ulovlige fangstrejser blev dokumenteret, i fire tilfælde blev kutterne observeret uden korrekt lanterne- eller signalføring, hvilket er i strid med søfartsreglerne. Overtrædelsen er særlig problematisk, da fartøjer, der slæber trawl efter sig, betragtes som fartøjer med begrænsede manøvremuligheder. I alle fire tilfælde befandt fartøjerne sig i en smal del af Øresund med tæt skibstrafik. Der blev bl.a benyttet termisk kamera til natovervågning.

Oversigt over fangstrejserne:

  • Lørdag 17. februar 2018, kl. 17:15: Videooptagelser af H214, der sænker net og trawlskovle i det lukkede område af Øresund syd for linjen draget mellem Ellekilde Hage og Lerberget, hvor fiskeriet ulovligt jf. § 2 KAN nr. 230, 29/6 1933. Fartøjet bevæger sig herefter ind i området Kilen, hvor fiskeriet er ulovligt jf. Rådets Forordning (EU) 2017/1970. Gilleleje Fiskeauktion  mandag den 19.2 2018 viser 3200 kg torsk landet af fartøjet og fanget med trawl i område IIIB.
  • Onsdag 21. februar 2018, kl 07.23: H214 observeres ud for Hornbæk Plantage. På videooptagelser fremgår det, at et net trækkes ombord agter på fartøjet. Fiskeriet er ulovligt da fartøjet befinder sig i Øresund mellem linjen der kan drages fra Gilbjerg Hoved til Kullen i nord og fra Ellekilde Hage til Lerberget i syd (jf. § 2 KAN nr. 230, 29/6 1933 og Meddelelse 7000, 6/11 1951 fra fiskeriministeriet til fiskeriorganisationerne) eller er omfattet af fiskestoppet jf. Rådets Forordning (EU) 2017/1970. Fartøjet lander fisk på Gilleleje Havn kl. 09:24. Auktionspapirer fra Gilleleje Fiskeauktion torsdag den 22. Februar viser, at H214 har landet 1400 kg torsk fanget med Tangle net i område IIIB.
  • Torsdag 22. februar 2018, Kl. 07:05: H214 observeres og filmes i det nordlige Øresund ud for Hornbæk Plantage. På optagelsen fremgår det, at trawlskovlene bliver sænket i vandet. Fiskeriet er ulovligt da fartøjet befinder sig i Øresund mellem linjen der kan drages fra Gilbjerg Hoved til Kullen i nord og fra Ellekilde Hage til Lerberget i syd (jf. § 2 KAN nr. 230, 29/6 1933 og Meddelelse 7000, 6/11 1951 fra fiskeriministeriet til fiskeriorganisationerne) eller er omfattet af fiskestoppet jf. Rådets Forordning (EU) 2017/1970. Fartøjet lander kl. Ca. 11.00 fisk på kajen foran fiskeriauktionen men det fremgår ikke på fiskeauktionens hjemmeside den efterfølgende dag.
  • Foruden dette fartøj blev der samme dag kl 07.37 observeret H49 i samme område. Optagelser viser at fartøjet trækker et net om bord agter for fartøjet. Fiskeriet er ulovligt da fartøjet befinder sig i Øresund mellem linjen der kan drages fra Gilbjerg Hoved til Kullen i nord og fra Ellekilde Hage til Lerberget i syd (jf. § 2 KAN nr. 230, 29/6 1933 og Meddelelse 7000, 6/11 1951 fra fiskeriministeriet til fiskeriorganisationerne) eller er omfattet af fiskestoppet jf. Rådets Forordning (EU) 2017/1970. Det fremgik ikke af Gilleleje Fiskeauktion efterfølgende, at fartøjet landede fisk.
  • Søndag 11. marts 2018, 16.45: H214 og H49 observeres ud for Hornbæk plantage. Kl. 17.40 observeres det af besætning ombord på et Greenpeacefartøj, at Fartøj1 trawlwires er ude bag og at trawlskovlene er sænket. Fartøjet trawler i området ud for Hornbæk Plantage på position N 56 06.892 E 12 29.847 og på en dybde på 26,2 meter. Kl. 17.45 kapper Fartøj1 sit trawl. Fiskeriet er ulovligt jf. Rådets Forordning (EU) 2017/1970. Det er desuden ulovligt, da det påbegyndes syd for linjen draget mellem Ellekilde Hage og Lerberget jf. § 2 KAN nr. 230, 29/6 1933.
  • I tæt afstand til H214 observeres H49. Kl. 17.43 observerer besætningen ombord på Greenpeace-fartøjet, at der ikke er trawlnet på trawl-tromlen, samt at trawl-skovlene ikke befinder sig på siden af fartøjet. Det kan tyde på, at fartøjet trawler, hvilket er ulovligt da fiskeriet påbegyndes syd for linjen draget mellem Ellekilde Hage og Lerberget (jf. § 2 KAN nr. 230, 29/6 1933). Såfremt position bestrides er fiskeriet ulovligt jf. § 2 KAN nr. 230, 29/6 1933 og grundet fiskestoppet (jf. Rådets Forordning (EU) 2017/1970).

(2) Øresund har desværre været omdrejningspunkt for ulovligt fiskeri gennem mange år: https://www.greenpeace.org/denmark/vi-arbejder-med/hav/paa-piratjagt-i-oeresund/

(3) Fiskestoppet gælder i hele den Vestlige Østersø og dermed hele Øresund, bælterne samt Østersøen vest for Bornholm. Det gamle trawlforbud gælder for hele Øresund hele året rundt, dog med undtagelse af området “Kilen”, der ligger i toppen af Øresund tæt på Gilleleje på den danske side og Kullen i Sverige. Kilen er kun lukket for fiskeri i perioden, hvor fiskestoppet gælder, og dermed også i den periode Greenpeace har dokumenteret piratfiskeri i Øresund.

(4) I øjeblikket behandler Folketinget et forslag til folketingsbeslutning om at gøre Øresund til et beskyttet naturområde. Greenpeace opfordrer kraftigt regeringen og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til at støtte forslaget bl.a. som i led i Danmarks forpligtelser i forhold til EU’s Habitatdirektiv og Havstrategidirektivet, der betyder, at vi inden 2020 skal have god miljøtilstand i alle danske havområder, og at biodiversiteten skal beskyttes.