Sent på eftermiddagen i går breakede DR historien om Rigsrevisionens alvorlige kritik af Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af omsættelige fiskekvoter. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen blev allerede i sidste uge frataget fiskeriet som ressortområde som direkte konsekvens af den på det tidspunkt endnu ikke offentliggjorte kritik. Rigsrevisionen har samlet sin kritik i en rapport til statsrevisorerne, der bliver gennemgået i dag kl 17.00 i ministeriet for Folketingets fiskeriordførere.

Ifølge DR’s oplysninger slår rapporten fast, at håndteringen af kvoterne gennem mange år og under skiftende ministre fra både Venstre og Socialdemokraterne har været ”meget kritisabel”, og at ministeriet direkte har modarbejdet Folketingets ønsker om, at kvoterne ikke måtte koncentreres på stadigt færre hænder hos de såkaldte kvotekonger. Rapporten peger også på ulovligheder i form af dokumentfalsk og stråmandsvirksomhed, og ministeriet har derfor nu anmodet politiet om at indlede en efterforskning. Greenpeace anmeldte tilbage i 2015 en kvotekonge, hans hustru samt NaturErhvervstyrelsen uden udbytte.

Sune Scheller, projektleder hos Greenpeace (27 14 42 57), siger:

“For to år siden politianmeldte Greenpeace en af Danmarks største kvotekonger og hans hustru på en stærk mistanke om stråmandsvirksomhed og ulovlige kvoter, dog uden politiet kunne løfte bevisbyrden. Nu tyder det på, at Rigsrevisionen har fået øje på både ulovligheder og ministeriets hovedrystende modvilje mod at tage konsekvensen af dem. Vi håber, at Rigsrevisionens friske øjne og skarpe kritik vil føre til, at blandt andet den omtalte sag bliver genoptaget, og at ret og rimelighed bliver genoprettet i dansk fiskeri for at afværge den totale afvikling af både erhvervet og havmiljøet.”

“Det er rystende, at man i Miljø- og Fødevareministeriet fundamentalt har misforstået et af sine grundlæggende mandater som myndighed i fiskeriet, nemlig at gennemføre den lovgivning som Folketinget vedtager frem for at tilgodese en snæver skare af kvotekonger og interessenter, der hverken føler ansvar for et levende fiskeri eller et sundt havmiljø. Vi håber, at sagen vil fjerne de stopklodser, der har bremset et flertal i Folketinget i at give førstehjælp til et nødlidende fiskeri, hvilket den nye minister Karen Ellemann har et kolossalt ansvar for at sikre, samtidig med at politiets efterforskning nu forhåbentligt vil få reelle konsekvenser for de kvotekonger, der fortsat rager til sig på både uetisk, ikke-bæredygtig og altså potentielt ulovlig vis.”

“At man satte fiskene til salg ved at privatisere kvoterne har været med til at afvikle det forkerte fiskeri, for det er i høj grad de mindre fiskere, der har måttet kappe trodserne og give op, selv om de ofte fisker mere naturskånsomt for havmiljøet. Den kritisable forvaltning af en i forvejen skæv fordeling af vores allesammens fælles fiskeressourcer har oven i købet ulykkeligvis gjort, at det de senere år rent ud sagt er gået helt galt i dansk fiskeri. At vi nu har at gøre med en egentlig skandale er desværre ikke overraskende, og det må, skal og kan næsten ikke andet end at blive bedre herfra”.

“Vi forventer, at politianmeldelserne af en række kvotekonger vil føre til mistede kvoter og bøder, hvis der viser sig at være sket ulovligheder, og så skal det generelle kvoteloft sænkes. Men det er kun de første, midlertidige skridt, for kvotesystemet skal grundlæggende fikses. Greenpeace har bl.a. peget på behovet for at indføre vandtætte skotter mellem forskellige former for fiskeri, så de store industrifiskere ikke længere kan gå på opkøb i det mindre konsum- og kystfiskeri. Omsættelige kvoter efter konsumfisk på havbunden må rulles tilbage, og der bør indføres en fuldstændig ny regulering af kvoterne.”


Kontakt:

Sune Scheller, projektleder, Greenpeace, 27144257

Christina Koll, pressemedarbejder, Greenpeace, 28 10 90 21


Baggrund:

  • Siden liberaliseringen af fiskekvoterne trådte i kraft i 2003 (for IOK) og 2007 (for FKA), er de danske kvoter i stigende grad havnet hos enkelte magtfulde og kapitaltunge fiskere. I 2014 sad blot 18 fiskere på 50 % af kvoterne i Danmark. De næsten monopollignende tilstande betyder, at havne ligger øde hen, og små og økonomisk mere sårbare fiskere har måttet dreje nøglen om.
  • Problemerne med de såkaldte kvotekonger kom for alvor på dagsordenen, efter at Greenpeace i 2015 afslørede kreative selskabskonstruktioner med fiskekvoter for over 80 millioner kr og derfor politianmeldte et ægtepar fra Skagen samt NaturErhvervstyrelsen (sidstnævnte blev trukket tilbage) . Stråmandsvirksomhed er ifølge DR’s og Fødevarewatch’s oplysninger et af kritikpunkterne i Rigsrevisionens rapport, der udkommer i dag. Det er dog stadig ikke Greenpeace bekendt, om sagen fra 2015 er en del af den kritik.
  • I december 2016 vedtog et politisk flertal uden om regeringen en ny fiskepakke, der bl.a. skulle gøre op med kvote-koncentration. I forbindelse med disse forhandlinger kom det frem, at miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (der dengang stadig havde fiskeri som ressortområde), ikke informerede sine Folketingskollegaer korrekt om mulighederne for at stramme kvote-reglerne.
  • Berlingske breaker kl. 20.20, 290317, historien om, at et flertal i Folketinget nu beskylder Esben Lunde Larsen for tilbageholdelse af vigtige oplysninger i sagen om stramning af regler for koncentration af fiskekvoter på få fartøjer. En beskyldning, der cementeres, da et flertal i Folketinget kalder ministeren i samråd med krav om svar på hvorfor han har talt usandt Folketingets hjemmeside.  Underskriverne er Ib Poulsen (DF), Simon Kollerup (S), Sanne Bjørn (RV), Trine Torp (SF), Søren Egge Rasmussen (EL), Roger Matthisen (ALT) har derfor kaldt ministeren i samråd
  • Beskyldningen kom på baggrund af et notat fra  december 2015 udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen (i dag Landbrugs- og Fiskeristyrelsen), som hører under Miljø- og Fødevareministeriet. Notatet opridser ifølge Berlingske 16 konkrete forslag til et opgør med kvotekoncentration. Ministeren blev derfor kaldt i samråd 31.3.17 for at forklare, hvorfor alle de 16 forslag ikke blev fremlagt for Folketinget. Et samråd, der varede i 2.5 timer.
  • Kort efter samrådet offentliggøres en række dokumenter vedrørende kvotekoncentration og de 16 forslags virkning:  http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/MOF/spm/598/index.htm og selve idékataloget (detaljeret): https://www.greenpeace.org/static/planet4-denmark-stateless/2018/10/9eb09bf3-9eb09bf3-1738890.pdf
  • 7. August i år blev Esben Lunde Larsen frataget fiskeri som ressortområde bl.a. pga. den kommende, kritiske rapport fra Rigsrevisionen ang. forvaltningen af de omsættelige fiskekvoter.