At én fisker er blevet frifundet, må ikke skygge for sagens helhed. Nemlig det omfattende ulovlige fiskeri, som en gruppe Gillelejefiskere faktisk har begået,

Indlægget er også bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 26. januar. Læs mere baggrund herunder.

I lørdags kunne Frederiksborg Amts Avis berette, at en af fiskerne i den velkendte Gilleleje-sag om ulovlig fiskeri i Kattegat, blev frifundet. Der hører dog langt mere til den sag.

At én fisker er blevet frifundet, må ikke skygge for sagens helhed. Nemlig det omfattende ulovlige fiskeri, som en  gruppe Gillelejefiskere faktisk har begået. Flere fiskere er allerede blevet dømt, mens andre afventer at få deres sag for retten. Hele sagen har også betydet øget opmærksomhed omkring ulovligt fiskeri fra myndighedernes side. Torskebestanden er siden markant forbedret, og det er vi meget tilfredse med.

Frifindelse af fiskeskipper en enlige svale

Tilbage i 2010 advarede borgere om, at der blev fisket ulovligt med udgangspunkt fra Gilleleje Havn uden myndighederne greb ind. Vi satte os for at dokumentere omfanget og placerede derfor GPS-sendere på bådene. Vi overdrog vores materiale omhandlende fem fartøjer til myndighederne, som rejste anklager mod i alt 10 fiskere.

Den frifundne fiskeskipper er indtil videre en enlig svale. Forklaringen er formentlig, at det er den eneste sag, hvor GPS-dokumentationen fra Greenpeace ikke suppleres af data fra  Fiskerikontrollen. Fiskeskipperens fartøj var nemlig lige præcis fem centimeter for kort til, at det lovpligtige sporingsudstyr skulle bæres.

Myndighederne greb ikke ind

Greenpeace blev i 2012 dømt for uretmæssigt at have befundet os på privat ejendom. Med til historien hører dog, at vi først blev frifundet i byretten, da retten fandt, at vi var berettiget til at handle, idet myndighederne ikke havde gjort det. Desværre var landsretten ikke enig.

Alt for tit oplever vi i Danmark og i resten af verden, at myndigheder ikke beskytter miljøet, når enkelt-individer og virksomheder skader naturen i jagten på profit. Det var tilfældet her. Vi handlede og fik stoppet det ulovlige fiskeri.

Miljøministeren vil ophæve beskyttelsen af Kattegat-området

Men kampen for havmiljøet og fiskebestanden stopper ikke her. Miljøminister Esben Lunde Larsen (V) har erklæret, at han ønsker at genåbne området for fiskeri – og risikerer dermed, at syv års genopretning bliver sat tilbage. Svenske myndigheder og forskere har modsat den danske minister netop meldt ud, at de ønsker en fortsat beskyttelse af området. Greenpeace overrakte i slutningen af 2016 33.000 underskrifter til ministeren for at bede ham om at bevare fredningen af området. Vi fortsætter kampen for havmiljøet.

FAKTA: Gilleleje-sagen – Greenpeace-afsløringen af piratfiskeriet i Kattegats fredede område

August, 2010 – Greenpeace dokumenterer ulovligt fiskeri med GPS-overvågning.

Myndighederne har ikke reageret på advarsler fra borgere om, at fiskere fra Gilleleje sejler ind for at fiske i et område af Kattegat, der er totalfredet for fiskeri. Greenpeace skrider til handling ud fra den begrundede mistanke og sætter GPS-sendere på seks fiskefartøjer. Overvågningen viser, at blot ét fartøj ikke fiskede i området, og GPS-enheden fjernes fra dette fartøj. Greenpeace overdrager dokumentationen til myndighederne. Resultaterne fra overvågningen og filmoptagelser vises i en dybgående udsendelse på DR1 d. 24. august. Sagen ruller.

10 Gillelejefiskere i retten for ulovligt fiskeri

Det daværende Fiskeridirektoratet – nu NaturErhvervstyrelsen – lægger sag an mod i alt 10 fiskere for at bryde lovforbuddet mod fiskeri i den såkaldte zone 3 i Kattegat. I ni af sagerne fremlægger anklagemyndigheden Fiskeridirektoratets data fra det lovpligtige VMS-sporingsudstyr (Vessel Monitoring System), som overvåger alle fartøjer over 15 meter. Herudover bruger retten materialet fra Greenpeace i bevisførelsen. Fem fiskere kendes skyldige i Byretten, og alle anker sagen til landsretten. 5 sager afventer stadig afgørelse i byretten. Ifølge Nordsjællands Politi kommer sagerne snart for retten (opdateret, 27. Januar, 2017).

April, 2016: – Tre fiskere får stadfæstet dommen for ulovligt fiskeri i Højesteret

Efter en længere pause i sagen bliver ankesagen ført i landsretten, hvor den atter ankes tilHøjesteret, hvor dommen stadfæstes i alle tre sager under behandling. Sagen har trukket ud, da de tiltalte fiskere har anket sagen i forsøg på at argumentere for, at beskyttelsen var i strid med EU-lovgivningen. Men de får ikke medhold. Herudover ændres der hverken på konfiskationsbeløb eller bødestørrelserne hos de tre fiskere.

Dommen lyder:
“Dansk bekendtgørelse, der efter dansk-svensk aftale fastsatte fiskeriforbud for danske fartøjer i et område, der tillige omfattede svensk territorialfarvand, var ikke i strid med EU-retten.”

Striden om Tysklands tilladelse til at fiske i lille område af Kattegat.

Diskussionen, som også kører på høje nagler i pressen, går på, at tyske fiskere har adgang til en lille del af det ellers fredede Kattegat-område, der er udenfor svensk jurisdiktion. Fiskerne slår på, at de finder det urimeligt, at de ikke må fiske.

Holdningen hos Greenpeace er klar. Alle fiskere bør være inkluderet i forbuddet, og derfor bør Danmark og Sverige indgå en aftale med Tyskland om, at forbuddet også skal gælde tyske fiskere. Men at tyske fiskere har adgang til en yderst begrænset del af området – med en marginal mængde fangst – bør ikke lægge til grund for, at danske fiskere skal have adgang til hele området. Læs mere her.

Januar, 2017: Én fiskeskipper frikendes.

Fiskeskipperen Per Klug frifindes i Østre Landsret som et – indtil videre – enkeltstående tilfælde i sagsforløbet. Per Klugs sag adskiller sig fra resten på et væsentligt punkt, da hans fartøj var lige præcis fem centimeter for kort (14,95 meter) til, at overvågning var obligatorisk. EU-lovgivningen har i øvrigt siden strammet reglerne, så alle fiskefartøjer over 12 meter skal overvåges. Dermed havde anklagemyndigheden ikke Fiskeridirektoratets supplerende data, men kun dokumentationen fra Greenpeace. I dette tilfælde fandt dommeren ikke, at bevismaterialet var tungtvejende nok.

Greenpeace følger sagen tæt og afventer resultaterne af de forestående fem retssager (opdateres løbende).


Fraværet af fiskeri har forbredret den pressede torskebestand, der dog fortsat ikke er i balance, og nu vil miljøminister Esben Lunde Larsen (V) åbne Kattegat-området igen. Men det kan blive dyrt for havmiljøet, der ellers er opblomstret, hvis bundtrawlsfiskeri igen kan skrabe havbunden for liv. Derfor arbejder Greenpeace og en lang række andre organisationer på hver side af sundet og ikke mindst de svenske myndigheder for, at områd beskyttes.

Områdets fremtid – Greenpeace fortsætter kampen for beskyttelse i Kattegat

Spørgsmålet om beskyttelsen af Kattegat-området er fortsat et varmt emne. Danmarks miljøminister Esben Lunde Larsen (V) har nemlig sat sig for at genåbne området med henvisning til, at torskebestanden er kommet mere i balance. Men torskebestanden er dog fortsat presset, og der er er dokumentation for, at lukningen er vigtig for genoprettelsen af bestanden. Anbefalingen fra Svenske myndigheder og forskere er derfor klar: beskyttelsen af området skal fortsætte.

Udover at en åbning for fiskeri kan presse torskebestanden er et af hovedargumenterne, at havmiljøet er blevet genstyrket i fraværet af de ødelæggende bundtrawl, der slæbes over havbunden. På den baggrund har nylig svensk rapport fra ‘Havs- och Vattenmyndigheten’ (pendant til NaturErhvervstyrelsen) anbefalet, at størstedelen af området, der er på størrelse med Bornholm, fortsat fredes fra bundtrawlsfiskeri.

Sensitive arter og levesteder, som blødbundskoraller er revitaliseret i perioden med beskyttelse, og den udvikling kan blive ødelagt, hvis miljøministeren får held til at give trawlfiskere fri adgang.

Derfor arbejder Greenpeace for at overbevise miljøministeren og om at lytte til de svenske myndigheder og forskerne og prioritere hensynet til havmiljøet øverst. I januar 2017 har i alt 33.000 mennesker skrevet under på kravet om beskyttelsen af Kattegat. Miljøministeren har dog indtil videre afvist at mødes med Greenpeace for at drøfte sagen.

FAKTA: Sagen om ulovligt materiale fra Greenpeace

Sideløbende med sagen mod de 10 Gillelejefiskere har der kørt en retssag om ulovligheden i den måde, Greenpeace har fremskaffet dokumentation for det ulovlige fiskeri. Greenpeace-aktivister placerer i foråret og sommeren 2010 GPS-modtagere hos fem fiskefartøjer i Gillelej Havn, i master og sejl, hvilke leder til en tiltale om ulovlig indtrængen.

16. Januar, 2012 – Greenpeace frifindes i byretten

Både Greenpeace som organisation og kampagnemedarbejderen Sebastian Ostenfeldt var tiltalt for flere lovovertrædelser og husfredskrænkelse, hvilket byretten frifandt i disse spørgsmål. Dommeren lagde vægt på, at placeringen af GPS-senere gjorde det muligt at afsløre det ulovlige fiskeri, og at der efterfølgende blev rejst sag mod fiskerne.

For Greenpeace var der tale om anvendelse af civil ulydighed, idet aktivister handlede i nødværge for miljøet og uden at hverken personer eller materiale kom til skade.

”Dagens dom understreger grundprincippet i civil ulydighed. Det handler netop om, at nogle mennesker – når alle gængse midler er forsøgt – er villige til at gå fra ord til handling, selv om det er på kant med loven, for at stoppe noget, der er meget, meget værre,” lød kommentaren efter dommen fra Mads Flarup Christensen, generalsekretær i Greenpeace Norden.

25. April, 2012 – Landsretten ændrer byrettens frifindelse

Sagen tager en drejning, da landsretten i stedet finder Greenpeace skyldig i husfredskrænkelse. Bøden lyder på 15 dagbøder af 150 kr. Og 25 dagbøder af 1.000 kr.

7. Maj, 2012 –  Greenpeace søger om tilladelse til at bringe sagen til Højesteret

25. oktober, 2012 – Procesbevillingsnævnet afviser ansøgningen fra Greenpeace – sagen lukkes