Metsäjätti UPM on aloittamassa tammikuussa avohakkuut Hämeenlinnan kaupungin omistaman Taruksen retkeilyalueen metsissä. Hakkuisiin on merkitty yli 140-vuotiaita metsiä retkeilyreittien varsilla. Suuri osa hakattavista metsistä täyttää luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien kriteerit ja ne sopisivat hyvin suojelukohteiksi.

“UPM:n hakkuusuunnitelmissa ihmetyttää, että hakkuita on merkitty nuotio- ja leiripaikalle, rannoille, soidensuojelukohteelle ja vanhoihin, suojelunarvoisiin metsiin. Tällaisten kohteiden avohakkaaminen ei ole kestävää metsien käyttöä millään mittarilla”, sanoo Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen.

Hakkuut ovat ristiriidassa retkeilyn ja monimuotoisuuden suojelun kanssa. Taruksen retkeilyalue on osa valtakunnallisesti arvostettua ja suosittua Evon retkeilyaluetta, jonka kävijämäärät ovat olleet kasvussa. Vuonna 2000 tehdyssä ympäristöministeriön selvityksessä Evon alue luokiteltiin metsien suojelun puute- ja kehittämisalueeksi.

“Hämeenlinnan kaupunki voisi tarjota vanhoja metsiä suojeltavaksi Metso-ohjelmassa, jonka rahoitusta uusi hallitus on lisännyt. Hakattavat metsät ovat valtakunnallisesti arvokkaita ja täyttävät kaikki suojeluohjelmaan valittavien metsien kriteerit”, Matti Liimatainen sanoo.

Greenpeace ehdottaa, että jo aiemmin esitetty Evon kansallispuistohanke otettaisiin uuteen tarkasteluun. Evon alue on yksi Etelä-Suomen laajimpia yhtenäisiä metsäalueita. Suuret yhteisöomistajat, kuten valtio, kunnat ja metsäyhtiö UPM, omistavat yhdessä lähes 8000 hehtaarin alueen. Tämä alue sopisi hyvin kansallispuistoksi.

Hämeenlinnan kaupungilla on avo- ja siemenpuuhakkuiden lisäksi suunnitteilla harvennushakkuita Taruksen retkeilyalueelle. Nämä eivät pääosin ole retkeilyn ja monimuotoisuuden kannalta ongelmallisia.

Lue lisätietoa blogista

Lisätiedot:

Matti Liimatainen, metsävastaava
0400 346 329
[email protected]

Mari Vaara, tiedottaja
040 751 7957
[email protected]