Ympäristöjärjestöjen laatiman ja Taloustutkimuksen toteuttaman kyselyn mukaan selvä enemmistö suomalaisista kannattaa luonnonmetsien suojelemista viipymättä ja tutkijoiden ehdottamaa valtion omistamien vanhojen metsien hakkuukieltoa. Lisäksi 63 prosenttia suomalaisista toivoo, että vähintään 10 kilometrin päässä kotoa olisi mahdollisimman luonnontilaista metsää.

“Vanhat ja monimuotoiset luonnonmetsät ovat suomalaisille tärkeitä. Enemmistö haluaisi asua lähellä mahdollisimman luonnontilaisia metsiä. Jotta tämä voisi toteutua, viimeisten luonnonmetsien suojelulla on kova kiire”, sanoo Juha Aromaa, Greenpeace Nordenin Suomen apulaismaajohtaja.

Kyselyn mukaan 64 prosenttia suomalaisista on melko tai täysin samaa mieltä siitä, että Suomen viimeiset luonnonmetsät täytyy suojella viipymättä. Kun tuloksia tarkastelee kaikissa ikäryhmissä, kaikilla koulutustaustoilla, kaikissa ammattiasemissa ja Pohjois-Savoa lukuun ottamatta kaikissa maakunnissa, enemmistö kannattaa luonnonmetsien suojelua.

Diakrammi, joka kuvaa osuutta Suomalaisista, jotka suojelisivat jäljellä olevat luonnonmetsät.

Luonnonmetsien suojelun lisäksi enemmistö vastaajista kannattaa valtion omistamien vanhojen metsien asettamista välittömään hakkuukieltoon jo ennen pysyvän suojelupäätöksen tekemistä. Eri tieteenalojen johtavista tutkijoista koostuva Suomen luontopaneeli on ehdottanut, että metsien lisäsuojelu Suomessa tulisi aloittaa viipymättä valtion omistamista vanhoista metsistä, ja asettaa ne hakkuukieltoon, kunnes on selvitetty, miten EU:n biodiversiteettistrategian tavoite täytetään. Kyselyn mukaan 68 prosenttia vastaajista on melko tai täysin samaa mieltä hakkuukiellon kanssa.

“Valtion omistamien vanhojen metsien asettaminen välittömään hakkuukieltoon on tärkeä toimenpide luontokadon hidastamisessa. Suomalainen metsäluonto köyhtyy hälyttävää tahtia, ja luonnonmetsiä hakataan edelleen jopa valtion mailla ”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Diakrammi, joka kuvaa osuuttta suomalaisista, jotka laittaisivat vanhat metsät hakkuukieltoon.

Kyselyssä tarkasteltiin myös suomalaisten halukkuutta asua lähellä mahdollisimman luonnontilaisia metsiä. 63 prosenttia vastaajista haluaisi luonnonmetsän alle 10 kilometrin päähän omasta kodistaan. Jopa 84 prosenttia suomalaisista toivoi alle 50 kilometrin etäisyyttä.

Sama kysymys kysyttiin suomalaisilta viimeksi vuonna 2001 WWF:n tilaamassa ja Gallup Suomen toteuttamassa kyselytutkimuksessa. Tällöin 47 prosenttia toivoi alle 10 kilometrin etäisyyttä, ja 72 prosenttia vastaajista toivoi alle 50 kilometrin etäisyyttä. Reilussa 20 vuodessa luvut ovat kasvaneet huomattavasti.

“Yhä useampi suomalainen haluaa asua lähellä mahdollisimman luonnontilaisia metsiä, mutta vanhojen metsien hakkuut ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosina. Luonnonmetsiä on suojeltava tasaisesti ympäri Suomea, mutta erityisen hälyttävä tilanne on eteläisimmässä Suomessa, jossa valtion mailla sijaitsevat suojelemattomat luonnonmetsät ovat jatkuvan hakkuu-uhan alla“, sanoo WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

Diakrammi, joka kuvaa sitä, että kuinka pitkä etäisyys mahdollisimman luonnontilaiseen metsään pitäisi olla suomalaisten kotoa.

Greenpeace, WWF Suomi ja Suomen luonnonsuojeluliitto laativat kyselyn yhteistyössä. Taloustutkimus Oy toteutti kyselyn Greenpeacen toimeksiannosta. Kysely toteutettiin osana Taloustutkimuksen viikoittaisia Telebus-puhelinhaastattelukierroksia. Haastattelujen kohderyhmän muodostivat 15–79-vuotiaat suomalaiset (pl. Ahvenanmaa). Haastattelut toteutettiin 17.–27.1.2022. Aineistossa on yhteensä 1012 vastaajaa. Tutkimuksen virhemarginaali koko otoksesta on enimmillään noin 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Ympäristöjärjestöt esittivät helmikuun alussa pääministeri Marinille, että hallitus tekee luonnonmetsien suojelusta poliittisen linjauksen kevään kehysriiheen mennessä. Periaatepäätös ohjaisi Metsähallitusta ja käynnistäisi valmistelun yksityismetsien suojelurahoituksen nostamiseksi riittävälle tasolle.

Kyselyyn voi tutustua yksityiskohtaisemmin täällä.

Lisätiedot:

Juha Aromaa, apulaismaajohtaja, Greenpeace Norden, puhelin 050 369 6202

Harri Hölttä, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto, puhelin 040 722 9224

Liisa Rohweder, pääsihteeri, WWF Suomi, puhelin 040 8407 461