Greenpeace organisation & styrning

Sida - 26 september, 2014
Greenpeace har kontor i 41 länder världen över. Dessa nationella och regionala kontor koordineras av Greenpeace International i Amsterdam.

Varje kontor leds av en styrelse, som utser en representant till den internationella styrelsen. Dessa styrelsemedlemmar träffas en gång om året för att enas om organisationens långsiktiga strategier och har även som uppgift att utse en internationell generalsekreterare som leder det dagliga arbetet. För närvarande heter vår internationella generalsekreterare Kumi Naidoo.

Globalt stöds Greenpeace av cirka 3 miljoner privatpersoner, som varje år bidrar med omkring 1 miljard kronor till organisationens arbete.

Greenpeace Norden

Greenpeace Norden upprättades 1999 genom en sammanslutning av de nationella Greenpeace-kontoren i Danmark, Sverige, Finland och Norge. Kontoren gick samman för att öka slagkraften och effektiviteten genom ett bättre nordiskt samarbete.

Greenpeace Norden stöds av drygt 150 000 privatpersoner. På vårt huvudkontor i Stockholm och de nationella kontoren i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors arbetar sammanlagt ca 150 anställda. Dessutom arbetar många frivilligt för Greenpeace med allt ifrån kontorsarbete till aktioner. Alla privatpersoner kan bli gåvogivare hos Greenpeace och ge ekonomiskt stöd.

Greenpeace är inte en gräsrotsrörelse i traditionell nordisk betydelse. Vår organisationsform, som i stort ser likadan ut i alla kontor runt om i världen, har sitt ursprung i föreningstraditionen i den engelskspråkiga kulturkrets ur vilken Greenpeace uppstod. Detta sätt att organisera arbetet gör det lätt för oss att snabbt och obyråkratiskt kunna fatta viktiga beslut. Liksom andra insamlingsorganisationer i Norden är Greenpeace helt öppen med sin bokföring och kontrollas av en auktoriserad revisor varje år.

Mer om hur Greenpeace International fungerar hittar du på vår internationella webbsajt (engelska).

 

Styrning

Röstande medlemmar och årsmötet

Greenpeace Norden har 20 röstande medlemmar som träffas årligen på årsmötet för att ta beslut i frågor som rör årsredovisningen samt att välja styrelse och nya röstande medlemmar. Enligt stadgarna skall föreningens röstande medlemmar väljas så att hälften av dem är personal på något av övriga Greenpeace-kontor emedan den andra hälften inte är anställda av något Greenpeace kontor alls. En jämn könsfördelning eftersträvas. För att kunna bli röstande medlem måste man väljas in av årsmötet.

Här hittar du vårt senaste årsmötesprotokoll.

Styrelse

Mellan årsmötena är styrelsen ansvarig för Greenpeace verksamhet. Den viktigaste uppgiften som styrelsen har är att tillsätta, och om nödvändigt avsätta generalsekreteraren. Generalsekreteraren ansvarar för organisationens fortlöpande aktiviteter enligt de riktlinjer som styrelsen ger. Styrelsen får inte något arvode utan arbetar på frivillig basis.

Medlemmar till styrelsen väljs på en period av tre år. Fram till årsmötet i april 2015 sitter följande sex personer i styrelsen: Kirsten Sander (DK, ordförande), Agneta Rythén Martin (SE), Mats Knapp (SE), Simo Kyllönen (FI), Dag Kühle-Gotovac (NO) och Kathleen McCaughey (SE/CA). 

Du kan hitta mer information om styrelsen i vår årsrapport 

Valberedningen

I valberedningen sitter: Matthias Schickhofer (AT, röstande medlem), Robert K. Schmidt (DK, röstande medlem), Duane Raymond (CA/UK/AU, röstande medlem), Mats Knapp (SE, styrelsemedlem). Valberedningen kan kontaktas genom generalsekreterarens assistent: susannah.ling[a]greenpeace.org.

Du kan läsa mer om vårt styrande i våra stadgar.

 

Intern & extern kontroll


Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll bevakar givarnas intressen. En av deras uppgifter är att kontrollera ideella föreningar, stiftelser och trossamfund och sedan avgöra vilka som får inneha ett 90-konto hos Plusgirot eller Bankgirot. Ett 90-konto är för givarna en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Svensk Insamlingskontroll godkänner upp till 25 procent i insamlings- och administrationskostnader för att tillåta ett 90-konto.

FRII & INGO Accountability Charter

Greenpeace Norden är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, som arbetar för etisk och professionell insamling bland allmänheten. Det innebär bland annat att de motarbetar oseriösa insamlingar. Rådets ledord är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. En av FRIIs uppgifter är att utbilda landets insamlare och höja kvaliteten i insamlingsarbetet. 2009 införde FRII en kvalitetskod för sina medlemmar i syfte att öka transparens och öppenhet. I dag redovisar alla medlemmar resultat, strategier och uppföljning i en effektrapport

Greenpeace Norden följer också internationella etikregler för ideella organisationer enligt International Non-Governmental Organisations (INGO) Accountability Charter. Som en av grundarna av INGO Accountability Charter har Greenpeace International varit mycket aktiv i utvecklingen av denna och rapporterar årligen på vägnar av hela den globala Greenpeace-organisationen.

Du kan hitta mer information om INGO Accountability Charter här: http://www.ingoaccountabilitycharter.org/

 

Whistleblower funktion och motverkande av oegentligheter

 

Intern rapportering av överträdelser

Om en medarbetare misstänker att någon har begått en överträdelse av regler eller lag, ska man i första hand använda sig av Greenpeace Nordens normala informations- och rapporteringskanaler. Det innebär att överträdelse i första hand ska rapporteras till närmaste chef.

Whistleblower

Whistleblowing är en intern funktion. Den ska, till skillnad från normal rapportering av överträdelser, endast användas om misstankarna gäller en ledande befattningshavare eller annan nyckelmedarbetare inom Greenpeace Norden och om man befarar att anmälan inte kommer att tas om hand om den görs enligt normala informations- och rapporteringskanaler. Se vår whistleblower policy (på engelska).

Greenpeace Nordens uppförandekod (på engelska)

Greenpeace Nordens policy för motverkande av oegentligheter (på engelska)

Ämnen