Volgens onze berekeningen gaat er jaarlijks tussen 28 en 32 miljard euro naar de productie van vlees of veevoeder in de EU.

Tegelijk zien we sinds 2004 de concentratie van de vleesproductie in grote veebedrijven (met een “standard output” van meer dan 500.000 euro) fors toenemen, ten nadele van familiale veebedrijven. Resultaat: vandaag komt 70% van het Belgische varkens- en pluimveevlees uit megastallen.

De veeteelt in zulke megastallen schaadt het klimaat, vervuilt water en lucht, en zorgt voor dierenleed. Bovendien moedigt het huidige systeem overproductie aan, waardoor de boer nog minder krijgt voor zijn vlees. Om deze spiraal te doorbreken, hebben we de Belgische beleidsmakers – die binnenkort zullen stemmen over het Europese landbouwbeleid (CAP) – gevraagd:

Meer geld voor megastallen?
OF
Meer geld voor (de omslag naar) ecologische veeteelt?

Dit zijn de resultaten.

Gedetailleerde antwoorden en analyse vind je hier.

>> Eis ook meer steun voor ecologische veeteelt.
Teken onze petitie!

Stap in de goede richting

Op 14 februari heeft de Milieucommissie van het Europees Parlement amendementen op de tekst aangenomen die Greenpeace toejuicht. Ze zijn bedoeld om de financiering van veebedrijven met een te hoge dichtheid van dieren te beperken. Er komen ook strengere regels inzake dierenwelzijn. Tot slot zal het deel van de begroting bestemd voor klimaat- en milieumaatregelen worden verhoogd.

Dit zijn voorstellen die in de goede richting gaan!

Volgende belangrijke afspraak: stemming op 2 april in de Landbouwcommissie

Methodologie:

We tellen 7 Belgische politici, leden van het Europees Parlement, die zich in de Landbouw- en Milieucommissies van het Europees Parlement kunnen uitspreken over de toekomst van het Europese landbouwbeleid (CAP). Deze twee Commissies spelen een sleutelrol in de ontwikkeling van de Europese landbouwwetgeving.

Eind december 2018 stuurden we hen een reeks vragen om hun standpunt te kennen over de publieke steun voor intensieve veeteelt enerzijds, en ecologische veeteelt anderzijds. Omdat er in het kader van het CAP geen sprake is van intensieve veehouderij als zodanig, hebben we voor deze twee kwesties belangrijke bepalingen van het nieuwe CAP-voorstel geïdentificeerd die volgens Greenpeace in de richting gaan van intensievere veeteelt of, integendeel, meer ecologische veeteelt.

Voor elk van de deelvragen hebben we hun directe antwoorden geanalyseerd, maar ook de amendementen die ze al op de tekst hadden ingediend en de publieke positie van hun Belgische politieke familie.

Aan elk van de antwoorden hebben we dan punten toegekend.

De eindscore per vraag wordt samengevat in een schaal van 3 kleuren, rood, oranje of groen afhankelijk van de score (zie volledige details hier).