Skiftende danske regeringer har i årevis lukket øjnene for, at kvælstof fra landbruget forurener naturen og havet. Sidste chance for at leve op til EU’s krav om god miljøtilstand er år 2027 – men regeringens planer er ikke i nærheden af at gøre nok for at stoppe iltsvind og fiskedød.

EU’s Vandrammedirektiv er sat i verden for at beskytte vandmiljøet i hele EU, og det forpligter EU-landene til at sikre god tilstand i vandmiljøet inden 2015. Danmark har altså udskudt sin deadline med hele 12 år, men tilstanden i det danske vandmiljø er ikke blevet mindre kritisk i årene, der er gået.

Der har hverken manglet advarsler eller viden. Landbrugets næringsstofforurening af vandløb og havnatur har i mange år omdannet levende økosystemer til golde ørkenlandskaber under vandet.

De siddende regeringer har i årevis kendt til, at naturen i havet langs de danske kyster er i en alarmerende nødtilstand. Men de har ikke grebet ind.

EU havde fastsat år 2015 som deadline for, hvornår det danske havmiljø skulle være bragt i god tilstand. Men Danmark og den siddende V-K regering var på det tidspunkt meget langt fra målet og fik derfor, som sidste chance, udskudt deadlinen til 2027. 

Desværre ser vi, at den nuværende socialdemokratiske regering – indtil videre – fortsætter med at føre strudsepolitik med hovedet i busken, så der ikke for alvor gribes ind for at komme den nødlidende natur til undsætning. Det er ikke alene en lemfældig indstilling overfor Danmarks politiske forpligtelser. Det er et svigt af naturen, der kan kræve generationer at rette op på, hvis der ikke handles nu.

Læs mere her om, hvordan landbrugets kvælstofforurening truer havets natur og fisk. 

Regeringen har flere forslag til indsatser, som lige nu er i høring under titlen Vandområdeplanerne 2021-2027, men de kommer ikke i nærheden af at løse problemerne med iltsvind og fiskedød i Danmarks fjorde og bælter.

Danmark dumper EU’s natur- og miljøkrav

EU’s Vandrammedirektiv er sat i verden for at beskytte vandmiljøet i hele EU, og det forpligter EU-landene til at sikre god tilstand i vandmiljøet inden 2015. 

Danmark har altså udskudt sin deadline med hele 12 år, men tilstanden i det danske vandmiljø er ikke blevet mindre kritisk i årene, der er gået. Tværtimod er der sket en målbar forringelse, og det er i mellemtiden blevet sværere at nå målet i 2027. 

Nu har vi kun fem år til at forbedre tilstanden i alle de 8.000 vandområder, der stadig ikke er i god tilstand. Vi skal derfor sætte en spurt ind med ambitiøse tiltag for at nå målet. 

Sådan kan vi få regeringen ind i kampen for naturen

I december 2021 sendte regeringen sin plan i offentlig høring for, hvordan Danmark skal lykkes med at opnå god miljøtilstand i 2027. Der er mulighed for at deltage i høringen frem til den 22. juni 2022, og Greenpeace har skrevet et høringssvar, som du kan læse her.

Endnu en gang er regeringens plan langt fra ambitiøs nok. Regeringen sætter målet alt for lavt for, hvor meget kvælstofforureningen skal ned, og foreslår ikke engang tiltag nok til at nå sine egne lave mål. 

Greenpeace viser i sit høringssvar en anden og realistisk vej til at nå målet. Du kan være med til at vise regeringen, at vi er mange, der ønsker, at den skal gøre det nødvendige for at redde naturen. Det kan du gøre ved at bakke op om høringssvaret og vores fem krav til regeringen ved at skrive under her.

Løsningen er mindre kød og mere natur, skov og økologi 

Regeringens plan fejler, fordi den ikke sætter ind ved problemets rod: Dansk landbrugs enorme produktion af kød, mælk og foder til landbrugsdyr. 

Hovedparten af forureningen fra land kommer fra landbruget i form af udvaskning fra gødningen, der bruges på landbrugets intensivt dyrkede marker. Hertil kommer forurening med den luftbårne kvælstofforbindelse ammoniak, hvoraf omkring 80 procent stammer fra produktionen af landbrugsdyr.

Danmark er sammen med Bangladesh verdens mest opdyrkede land og bruger halvdelen af sit landareal til at dyrke foder til de mange millioner svin, køer og kyllinger i landbruget. En verdensrekord, der betyder rekord lidt plads til natur. 

Samtidig med at den natur, vi rent faktisk har i Danmark, er under voldsomt pres fra kvælstofforurening.

Fem krav til at få god tilstand i havet

Greenpeace har fem krav til miljøminister Lea Wermelin, som skal sikre, at Danmark når målet om god økologisk tilstand i havmiljøet:

  1. Danmark skal leve op til EU’s Vandrammedirektiv senest i 2027
  2. Mere natur og skov og udtagning af landbrugsjord fra dyrkning af foder
  3. Markant færre landbrugsdyr
  4. Mindre foder til dyr – og mere plantebaseret mad til mennesker
  5. Turbo på omstillingen til økologisk dyrkning

Skriv under på kravene til miljøministeren her for at redde naturen i havet langs Danmarks kyster.

Vores natur er i nødtilstand

Landbrugets udledninger af kvælstof har skabt fiskedød og forvandlet levende havmiljøer langs de danske kyster til ørkener under vandet. Skriv under og bak op om disse krav for at komme naturen til undsætning