København, 17. april 2021 – Der er en tikkende metan-bombe under landbrugets klimaaftryk, der er langt større, end man hidtil har regnet med og arbejdet efter politisk, når man ser på effekten over de kommende to årtier.

FN’s klimapanel peger på, at det kræver en hurtig og vidtrækkende omstilling at nå målsætningen i Parisaftalen om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grad. For at det kan gøres mest effektivt, er der brug for et retvisende billede af, hvilke tiltag der set over få årtier vil have den største effekt, så vi som samfund kan træffe de bedste valg.

Derfor påviser Greenpeace i en ny rapport, “40 procent set over 20 år – færre dyr i landbruget er nødvendigt for at nå Danmarks klimamål, at der er brug for at supplere Danmarks klimaregnskab med et 20 års perspektiv for omregningen af andre drivhusgasser til CO2-ækvivalenter.

Bruger man den nyeste data fra FN’s klimapanel (IPCC) samt omregningsfaktorerne for udslippene over 20 år – og ikke kun over 100 år, som det i dag er almindelig praksis – så fylder landbrugets animalske produktion hele 40,5 procent af Danmarks samlede drivhusgasudslip i 2018, mod 28 procent, når man ser på udslippene over 100 år.

“Set over 20 år er drivhusgas-udledningen fra landbrugets storproduktion af køer og svin langt større, end politikerne hidtil har regnet med og handlet efter. Den animalske produktion stod i 2018 for over 40 procent af Danmarks samlede udslip. De nye tal gør det klart, at regeringen må tage sit klimaansvar på sig og arbejde for færre køer og svin, så vi kan bane vej for mere plantebaseret mad og nå klimamålet,” siger Tarjei Haaland, klima- og energipolitisk rådgiver hos Greenpeace. 

I rapporten gennemregner Greenpeace Danmarks klimaregnskab fra 2018 med de nyeste data fra FN’s klimapanel (IPCC) – både set over 20 år og over 100 år. Den drivhusgas, der udover CO2 fylder mest i klimaregnskabet, er metan, som primært kommer fra drøvtyggeres fordøjelse og gødning. Ikke mindst Danmarks bestand af 1,5 millioner kvæg vejer tungt i klimaregnskabet – og kvæget vejer endnu tungere, når man ser på regnskabet over det kortere stræk på 20 år. 

Alligevel gik landbrugsminister Rasmus Prehn for nylig ud og markerede en fredning af den store kød- og mælkeproduktion. Greenpeace opfordrer i sit indspil til regeringen til bl.a. en gradvis halvering af antallet af køer og svin frem mod 2030 som en nødvendig hovedvej til at indfri 70-procentsmålet.

“Vi har meget travlt, hvis vi skal nå målsætningerne i Parisaftalen, og når man ser på, hvad der vil gøre størst forskel, er der ingen tvivl, om at vi er nødt til at adressere det, der indtil videre har været en hellig ko for regeringen. Vi kan ikke fortsætte med at friholde landbrugets enorme animalske produktion fra at yde sit rimelige bidrag til at nå vores klimamål. Metan- og lattergas hører til de helt store klimasyndere, og nu er det på høje tid, at regeringen og politikerne begynder at forholde sig til de alarmerende tal set over de næste 20 år frem for alene at se på udviklingen set over 100 år,” siger Tarjei Haaland.

Læs rapporten “40 procent set over 20 år – færre dyr i landbruget er nødvendigt for at nå Danmarks klimamål”

Kontakt 

Tarjei Haaland, klima- og energipolitisk rådgiver, Greenpeace. Mobil: 28109053

Poul Bonke Justesen, kommunikationsansvarlig, Greenpeace. Mobil: 26294938