Der er tale om ren greenwashing, når en række af de fisk og skaldyr, man kan finde i køledisken i supermarkedet, har fået bæredygtigheds-mærkatet MSC. Det er især fiskeriet af populære arter som rødspætte, jomfruhummer og muslinger, der både belaster miljø og klima. De er fanget i områder, der burde være beskyttet, der er brugt tunge redskaber, der slæbes over og ødelægger sårbar natur på havbunden, der sker et stort, ulovligt udsmid af fisk, og produkterne har et højt CO2-aftryk.

Greenpeace har derfor indgivet en klage til Forbrugerombudsmanden over Marine Stewardship Councils (MSC) private certificeringsordning og markedsføring af fisk og skaldyr. Mærkningen er efter vores klare overbevisning vildledende og falsk markedsføring.

På MSC’s egen hjemmeside og sociale medier har Greenpeace fundet en række eksempler på grønne anprisninger, men det er særligt brugen af betegnelsen “certificeret bæredygtigt fiskeri” på produkter, der er genstand for klagen.

“Mange af de fisk- og skaldyrsprodukter, der ligger i køledisken med det blå MSC bæredygtighedsstempel, er i virkeligheden fra et fiskeri, der er direkte skadeligt for naturen i havet. Meget af fiskeriet sker på en overfisket bestand, i områder der burde være beskyttet og med redskaber, der er skadelige for dyr, planter og havbund. Det er på ingen måder i orden, at du som forbruger gerne vil træffe et bæredygtigt valg, men så i virkeligheden bliver taget ved næsen. Det er ganske enkelt fup, og det koster naturen dyrt,” forklarer kampagnechef i Greenpeace, Sune Scheller.

I strid med markedsføringsloven

Efter Greenpeaces gennemgang og klare opfattelse indeholder en række af de produkter, der bliver markedsført og solgt til danske forbrugere under MSC-certificeringen, flere vildledende og udokumenterede påstande i strid med markedsføringslovens §§ 5-6, 20. 

MSC’s markedsføring skal særligt ses i lyset af, at Forbrugerombudsmanden i sin Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring (2021 ) opstiller særlige betingelser for “brug af udsagn om bæredygtighed”.

Det skadelige fiskeri efter fladfisk, jomfruhummere og muslinger

MSC certificerer fiskeri af fisk og skaldyr over hele verden, og en stor del af dansk fiskeri er således også certificeret efter MSC’s standarder og markedsføres og sælges til danske forbrugere som “bæredygtigt”. Greenpeace har ikke haft mulighed for at behandle alle fiskerierne, men har fokuseret på tre fiskerier med bundslæbende redskaber. Det gælder:

 • Bom- og bundtrawlsfiskeri efter bl.a. rødspætter
 • Bundtrawlsfiskeri efter jomfruhummere
 • Muslingeskrab 

Bom- og bundtrawl er ødelæggende og på ingen måder bæredygtigt

Fiskeriet med bomtrawl og bundtrawl i Nordsøen efter især rødspætter har store konsekvenser for havmiljøet og særligt havbunden. Når de tons tunge redskaber slæbes over havbunden, slår det både dyre- og planteliv ihjel og ødelægger naturtyper som f.eks stenrev permanent.

“Det er helt absurd at kalde fiskeri med bundslæbende redskaber for bæredygtigt. Det er det direkte modsatte. Både bomtrawl og bundtrawl er enormt skadelige, men bomtrawl er dog det mest groteske af dem. Det tons tunge redskab bliver trukket efter fartøjet og flår havbunden op og dræber både dyr og planter. På sin vej smadrer det stenrev og andre vigtige naturtyper på havbunden. Alligevel stempler MSC-mærket det som bæredygtigt. Det er jo langt ude,” siger Sune Scheller.

Bundtrawl efter jomfruhummer går ud også ud over torsken

Særligt certificeringen og markedsføringen af jomfruhummer fanget med bundtrawl i Kattegat ser vi i Greenpeace som et grelt eksempel på greenwashing:

“At markedsføre jomfruhummer fanget med bundtrawl i Kattegat som bæredygtigt er på grænsen til det absurde. Fiskeriet er medvirkende til at fastholde naturtilstanden i Kattegat i en pauver tilstand. Det medfører et ulovligt udsmid af fisk og er dermed en drivende faktor bag torskens ringe og truede tilstand. Derudover har det et enormt højt CO2-udslip,” siger Sune Scheller.

En videnskabelig artikel fra Det Internationale Havundersøgelsesråd betegner ligeledes fiskeriet efter jomfruhummere som en af de største årsager til Kattegat-torskens ringe tilstand. 

MSC’s certificering af fiskeriet efter jomfruhummer som bæredygtigt står også i skarp kontrast til DTU Aquas vurdering af fiskeriet sammenholdt med andre fiskerier. DTU Aqua konkluderer bl.a., at det er “bundtrawling efter jomfruhummer og efter dybvandsrejer, der umiddelbart vurderes til at påvirke miljøet mest.”

Muslingeskrab i Limfjorden

Fiskeriet efter hjerte- og blåmuslinger sker ligeledes med et bundslæbende redskab, der skraber muslinger af bunden. Akkurat som andre bundslæbende redskaber har dette en skadelig virkning på havbunden.

Fiskeriet efter hjertemuslinger blev første gang certificeret af MSC i 2016. På dette tidspunkt lå der ikke en bestandsvurdering, og det var først i 2020, at en sådan blev udarbejdet. I hvert af de efterfølgende år har fiskeriet efter hjertemuslinger overskredet den biologiske anbefaling.

For nærværende sæson skriver DTU Aqua i sin bestandsvurdering: “[d]erfor forventes de hidtidige høje udnyttelsesrater at have en betydelig indvirkning på den fremtidige bestand af hjertemuslinger i Kås Bredning …”

“Du kan ikke på en og samme tid fortælle forbrugeren, at et MSC-certificeret fiskeri skal være på et niveau, der sikrer, at det kan fortsætte uendeligt, og så samtidig tillade et systematisk overfiskeri, hvor bestanden svinder ind,” siger Sune Scheller.

Udokumenterede grønne anprisninger

På MSC’s hjemmeside, sociale medier, og via betalte influencers bringer MSC en lang række grønne anprisninger, blandt andet forsikres forbrugeren om, at Organisationer som WWF anbefaler at du går efter MSC mærket, når du køber fisk og skaldyr”.

Det har ikke været muligt for Greenpeace at lokalisere denne anbefaling, men derimod har vi fundet en indsigelse fra Verdensnaturfonden WWF mod de omtalte fiskerier. Derudover fremgår det af WWF’s fiskeguide, at de hverken anbefaler (“spis med god samvittighed”) hjertemuslinger eller blåmuslinger fanget med bundskrab, jomfruhummer fanget med bundtrawl eller rødspætte fanget med bom- eller bundtrawl.

Fiskeriet er ikke ulovligt, men det kan ikke markedsføres som bæredygtigt

Ifølge MSC’s hjemmeside udelukker mærkningsordningen ingen fangstredskaber på forhånd i deres certificering på nær sprængstoffer og giftstoffer som cyanid. Greenpeace mener, at når fisk og skaldyr kan fanges med stort set alle redskaber og markedsføres som bæredygtigt, så er det meget vanskeligt at udpege de miljø- og klimamæssige kvalitative fortrin. 

“Med den viden og dokumentation der findes om fiskeri med bundslæbende redskaber i dag, så går det simpelthen ikke, at MSC kun vil udelukke fiskeri med sprængstoffer og cyanid på forhånd, når de fastsætter deres kriterier. Der er jo ingen ved sine fulde fem, der vil fiske med dynamitstænger i danske farvande, og når stort set alle andre redskaber kan blive certificeret, så er det meget svært at få øje på, hvordan et MSC-produkt skulle udmærke sig,” siger Sune Scheller.

Selvom fiskeri med bomtrawl og bundtrawl også foregår i områder udpeget til beskyttelse, og altså betegnes som ødelæggende for havbunden og dødelig for bunddyr og planter, så er brugen af disse redskaber ikke ulovlig. Men at noget er lovligt betyder desværre ikke nødvendigvis, at det også er bæredygtigt.

“Vi mener, at både bomtrawl og det mere almindelige bundtrawl skal udfases hurtigst muligt, så vi kan få genoprettet naturen i vores havområder, men lige nu er det desværre helt lovligt at fiske på denne måde. Til gengæld mener vi ikke, at det kan være lovligt, når MSC markedsfører fisk og skaldyr fanget på denne måde som bæredygtige. Set med vores øjne er det falsk markedsføring og vildledning af forbrugerne. Det er det, vi nu beder Forbrugerombudsmanden om at vurdere,” siger Sune Scheller.

For yderligere kommentarer kontakt Sune Scheller, kampagnechef i Greenpeace, 27144257

Læs den den fulde klage samt bilag.

Herunder oplistes klagens hovedargumenter:

Greenpeace finder, at markedsføringen af MSC-certificeret rødspætte er vildledende ud fra følgende forhold:

 • Bundtrawl og i særlig grad bomtrawl har en negativ påvirkning af havbunden og det samlede økosystem. Der findes andre fiskeredskaber, der har en væsentlig mindre negativ effekt. Dette fremstår også i direkte konflikt med MSC’s egne kriterier omhandlende hensynet til det generelle økosystem (kriterier 2).
 • MSC-certificeret fiskeri efter rødspætter med bundslæbende redskaber har et øget brændstofforbrug og dermed et højere klimaaftryk sammenlignet med især passive redskaber.
 • MSC-certificeret fiskeri efter blandt andet rødspætter har en høj grad af bifangst og udsmid. Dette fremstår også i direkte konflikt med MSC’s egne kriterier omhandlende hensynet til det generelle økosystem (kriterier 2).
 • MSC-certificeret fiskeri med bundtrawl finder sted i områder udpeget til beskyttelse, og hvor udpegningsgrundlaget er naturtyper på havbunden.

Greenpeace finder, at markedsføringen af MSC-certificeret jomfruhummer er vildledende ud fra følgende forhold:

 • MSC-certificeret fiskeri efter jomfruhummer med bundtrawl har en stor negativ påvirkning af havbunden og det samlede økosystem og er med til at fastholde den dårlige miljøtilstand i bl.a. Kattegat. Dette skal særligt ses i lyset af, at jomfruhummer kan fiskes kommercielt med tejner, der er langt mindre miljøbelastende. Dette fremstår også i direkte konflikt med MSC’s egne kriterier omhandlende hensynet til det generelle økosystem (kriterier 2).
 • MSC-certificeret fiskeri efter jomfruhummer med bundtrawl har en relativ høj CO2-intensitet fra brændstofforbrug, og derudover kan kulstof frigives fra havbunden som konsekvens af redskabernes kontakt.
 • MSC-certificeret fiskeri efter jomfruhummer har en generelt høj grad af bifangst og udsmid. Særligt i Kattegat er fiskeriet med til at fastholde Kattegat-torsken i dårlig tilstand. Dette fremstår også i direkte konflikt med MSC’s egne kriterier omhandlende hensynet til det generelle økosystem (kriterier 2).
 • MSC-certificeret fiskeri med bundtrawl finder sted i områder udpeget til beskyttelse, og hvor udpegningsgrundlaget er naturtyper på havbunden.
 • MSC-certificeret fiskeri efter jomfruhummer har ingen miljø- eller klimamæssige fortrin sammenlignet med jomfruhummere fanget og landet med samme redskaber, men som ikke er en del certificeringen (jf. bilag 7). I forhold til jomfruhummer fanget med tejner, er MSC-certificerede jomfruhummere fanget med bundtrawl et produkt med værre miljø- og klimamæssige kvaliteter.

Greenpeace finder, at markedsføringen af MSC-certificeret hjerte- og blåmuslinger er vildledende ud fra følgende forhold:

 • Fiskeriet efter hjertemuslinger har tidligere fundet sted uden bestandsvurdering. Efter der er udarbejdet en bestandsvurdering er kvoten hvert år blevet overfisket. Dette fremstår også i direkte konflikt med MSC’s egne kriterier om bæredygtige bestande (jf. MSC’s første kriterium).
 • Fiskeri med bundskraber har en negativ påvirkning af havbunden og det samlede økosystem. Dette fremstår også i direkte konflikt med MSC’s egne kriterier omhandlende hensynet til det generelle økosystem (jf. MSC’s andet kriterium).
 • MSC-certificeret fiskeri efter hjertemuslinger sker ikke som bifangst i fiskeriet efter blåmuslinger, men må betragtes som et direkte fiskeri. Dette fremstår også i direkte konflikt med MSC’s eget kriterium om et velforvaltet fiskeri (jf. MSC’s tredje kriterium).
Årets Greenwashing Award
Stem på årets greenwasher

Nomineret til Årets Greenwashing Award, fordi mærkningsordninger er vigtige redskaber til at hjælpe forbrugerne med at tage det rette valg, når de handler.

stem her