København, den 25. juni 2023 – Landbrugets kvælstofforurening risikerer at gøre en ende på de jyske hedelandskaber – både langs Vestkysten og inde i landet – hvis ikke der meget snart bliver sat ind politisk.

Danmarks heder og klitheder hører til de følsomme naturtyper, der er beskyttet som Natura 2000-områder under EU’s Habitatdirektiv. Områderne er i kritisk tilstand og hastig forværring, efter de i gennem årtier er blevet belastet af høje kvælstofudledninger via luften fra både afbrænding af fossile brændsler og udledning af ammoniak, der især kommer fra landbrugets produktion af dyr og gødning af markerne. Det  konkluderer en ny rapport fra  Aarhus Universitet, som Greenpeace har bestilt.

“Vi risikerer at miste de naturtyper, der er med i rapporten, inden for 20 år, hvis der ikke bliver gjort noget nu,”  fastslår Jesper Leth Bak, seniorrådgiver på Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet og forfatter til rapporten.

“Den danske naturs tilstand forværres med høj hast. Alle fire naturtyper, vi har set på, er kraftigt pressede af kvælstofforurening, og vi ser det samme billede for store dele af den danske natur, som er følsom overfor kvælstof. Problemet er, at den aktuelle indsats slet ikke er nok til at genskabe naturens balance. For at vende udviklingen er der brug for både at sænke mængden af kvælstof, der udledes til luften, og at skrue op for genopretning og pleje af naturen,” siger Jesper Leth Bak.

Greenpeace har bestilt den uafhængige forskningsrapport og har ikke haft indflydelse på metoder og konklusioner. Læs mere i dagens dækning hos Politiken.

For første gang i seks år får vi et opdateret billede af tilstanden af fire danske naturtyper – tør indlandshede, våd hede, klithede og kystklitter med enebær. Da udviklingen hos disse er repræsentativ for de i alt omkring 20 kvælstoffølsomme naturtyper på land, heriblandt søer, vandhuller, moser og overdrev, kan man forvente, at tilstanden også er kritisk her.

At der ifølge rapporten er tale om en forværring betyder, at Danmark har kurs mod lovbrud med EU’s Habitatdirektiv. Direktivet forpligter os nemlig til at bevare sjældne eller truede naturtyper og arter og undgå, at disse naturtyper og arternes levesteder forringes. I Danmark har vi 257 Natura 2000-områder. 

“Rapporten bør få alarmklokkerne til at ringe meget højt hos regeringen og Folketinget. Det er et kolossalt politisk svigt, at vi nu er på kanten til at miste den natur, som vi for 30 år siden forpligtede os til at bevare,” siger Kristine Clement, kampagneleder for landbrug, natur og skov hos Greenpeace. 

Rapporten gør det klart, at de nuværende reduktionsmål og reguleringen af kvælstof til naturen er utilstrækkelig for at få bremset tilbagegangen for den kvælstoffølsomme natur og bringe den tilbage i god tilstand. Den problemstilling kender man blandt andet i Holland, der har mange af de samme naturtyper som i Danmark og har måttet lave en hård opbremsning i landbruget for at løse kvælstofkrisen. 

For at stoppe naturtabet og få naturen i god tilstand har Holland sat et mål om at få kvælstofforureningen ned med 50 procent i 2030. For at det kan lade sig gøre, går staten nu i gang med at opkøbe og lukke omkring 30 procent af landets store kvæg- og svineproduktion.

“Den jyske hede er mit barndomslandskab, hvor jeg har plukket tyttebær med min mormor, siden jeg lærte at gå. Det gør mig uendelig trist at tænke på, at jeg måske ikke kommer til at kunne dele samme oplevelse med de børnebørn, som jeg håber på at få en dag. Det er afgørende, at regeringen og Folketinget laver en akut redningsplan for vores smukke danske natur, som sikrer en god og gradvis omstilling af landbruget til igen at komme i balance med vores naturgrundlag. Jo længere vi venter, jo sværere og dyrere vil det blive – både for erhvervet og for resten af samfundet,” siger Kristine Clement og fortsætter:

“Et oplagt første skridt, som regeringen omgående kunne indføre uden store økonomiske konsekvenser, er at indføre et byggestop for nye stalde og staldudvidelser, der ligger inden for to kilometers afstand af kvælstoffølsom natur, som er beskyttet under Habitatdirektivet eller naturbeskyttelsesloven.”

Kontakt
Kristine Clement, kampagneleder for landbrug, natur og skov, Greenpeace. Mobil: 52191291 
Poul Bonke Justesen, kommunikationsansvarlig, Greenpeace. Mobil: 26294938